Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược phát triển công nghiệp nông thôn của Việt Nam

Được đăng lên bởi Nguyễn Thanh Hải
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 272 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chiến lược phát triển công nghiệp nông thôn của Việt Nam TS Phạm Duy Hiếu Viện
Trưởng Viện Phát triển Kinh tế và Công nghiệp hieuphamphd@gmail.com
Tóm tắt
Nghiên cứu và đánh giá tác động và hiệu quả của các chiến lược phát triển sau một giai
đoạn áp dụng là một vấn đề rất quan trọng tại các nước nhằm điều chỉnh kịp thời các chủ
trương cập nhật, phù hợp với các biến động kinh tế, xã hội. Tại Việt Nam Nghị định số
134/2004/NĐ-CP, ngày 09/6/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp
nông thôn (còn gọi là hoạt động khuyến công) nhằm mục tiêu động viên và huy động các
nguồn lực trong nước và ngoài nước tham gia, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất
công nghiệp nông thôn và các dịch vụ khuyến công theo quy hoạch phát triển công
nghiệp của cả nước và từng địa phương; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công
nghiệp hóa nông nghiệp và nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công
lại lao động xã hội; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần
kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn một cách bền vững, nâng cao
năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế góp phần
quan trọng để Việt Nam trở thành một nước công nghiệp năm 2020.
Từ khóa chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công nghiệp hóa nông nghiệp, nước công nghiệp
năm 2020
. 1-Vấn đề phát triển công nghiệp: Theo chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đến năm
2020 Việt Nam sẽ trở thành một nước công nghiệp. Trong đó yêu cầu tái cấu trúc nền
kinh tế bằng việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa là
tăng nhanh tỷ trọng giá trị trong GDP của các ngành công nghiệp, xây dựng (gọi chung là
công nghiệp) và thương mại-dịch vụ (gọi chung là dịch vụ), đồng thời giảm dần tương
đối tỷ trọng giá trị của các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp (gọi chung là
nông nghiệp). Cùng với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tất yếu sẽ dẫn đến những
biến đổi kinh tế, xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của cơ cấu các vùng
kinh tế, các thành phần kinh tế, các lực lượng lao động xã hội, cơ cấu kinh tế đối nội, cơ
cấu kinh tế đối ngoại… Theo báo cáo Tình hình Dân số Thế giới 2010 của Liên Hiệp
Quốc, dân số Việt Nam là 89 triệu người, đứng thứ 14 trên thế giới với 58 triệu người
trong độ tuổi lao động thực tế (từ 15 đến 64 tuổi). Mặc dù nguồn lao động dồi dào nhưng
vấn đề này cũng tạo ra thách thức lớn về việc làm, an sinh xã hội cũng như tỉ lệ lao động
qua đào tạo còn thấp. Tổng số người thất ...
Chiến lược phát triển công nghiệp nông thôn của Việt Nam TS Phạm Duy Hiếu Viện
Trưởng Viện Phát triển Kinh tế và Công nghiệp hieuphamphd@gmail.com
Tóm tắt
Nghiên cứu và đánh giá tác động và hiệu quả của các chiến lược phát triển sau một giai
đoạn áp dụng là một vấn đề rất quan trọng tại các nước nhằm điều chỉnh kịp thời các chủ
trương cập nhật, phù hợp với các biến động kinh tế, xã hội. Tại Việt Nam Nghị định số
134/2004/NĐ-CP, ngày 09/6/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp
nông thôn (còn gọi là hoạt động khuyến công) nhằm mục tiêu động viên và huy động các
nguồn lực trong nước và ngoài nước tham gia, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất
công nghiệp nông thôn và các dịch vụ khuyến công theo quy hoạch phát triển công
nghiệp của cả nước và từng địa phương; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công
nghiệp hóa nông nghiệp và nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công
lại lao động xã hội; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần
kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn một cách bền vững, nâng cao
năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế góp phần
quan trọng để Việt Nam trở thành một nước công nghiệp năm 2020.
Từ khóa chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công nghiệp hóa nông nghiệp, nước công nghiệp
năm 2020
. 1-Vấn đề phát triển công nghiệp: Theo chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đến năm
2020 Việt Nam sẽ trở thành một nước công nghiệp. Trong đó yêu cầu tái cấu trúc nền
kinh tế bằng việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa là
tăng nhanh tỷ trọng giá trị trong GDP của các ngành công nghiệp, xây dựng (gọi chung là
công nghiệp) và thương mại-dịch vụ (gọi chung là dịch vụ), đồng thời giảm dần tương
đối tỷ trọng giá trị của các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp (gọi chung là
nông nghiệp). Cùng với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tất yếu sẽ dẫn đến những
biến đổi kinh tế, xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của cơ cấu các vùng
kinh tế, các thành phần kinh tế, các lực lượng lao động xã hội, cơ cấu kinh tế đối nội, cơ
cấu kinh tế đối ngoại… Theo báo cáo Tình hình Dân số Thế giới 2010 của Liên Hiệp
Quốc, dân số Việt Nam là 89 triệu người, đứng thứ 14 trên thế giới với 58 triệu người
trong độ tuổi lao động thực tế (từ 15 đến 64 tuổi). Mặc dù nguồn lao động dồi dào nhưng
vấn đề này cũng tạo ra thách thức lớn về việc làm, an sinh xã hội cũng như tỉ lệ lao động
qua đào tạo còn thấp. Tổng số người thất nghiệp, thiếu việc làm thường xuyên và thu
nhập thấp ở Việt Nam khoảng gần 10%. Dân số Việt Nam tăng nhưng chỉ số phát triển
con người (HDI - tổng hợp từ các chỉ số về kinh tế, giáo dục và sức khỏe) vẫn ở thứ hạng
rất thấp so với thế giới (hạng 116). Việc di cư từ nông thôn ra thành thị một mặt thúc đẩy
nhanh quá trình đô thị hóa nhưng mặt khác lại gây áp lực rất lớn lên hệ thống cơ sở hạ
tầng, dịch vụ xã hội, nhà ở, môi trường ... ở các đô thị lớn. Tình trạng kẹt xe, ô nhiễm đã
diễn ra ngày càng nhiều ở Thành phố Hồ Chí Minh (nơi đông dân nhất nước với trên 7,1
triệu người) hay Hà Nội (6,5 triệu người). Theo GS.TS.Tô Duy Hợp, Viện Xã hội học
Việt Nam nguyên nhân di cư do mất đất, giải tỏa để phát triển công nghiệp, tình trạng
thiếu việc làm tại chỗ và thiếu việc làm thu nhập cao tại các làng quê buộc nông dân phải
ra các đô thị để kiếm việc. Nông thôn Việt Nam đang đứng trước một thách thức rất lớn,
sức ép của sự chuyển đổi theo quá trình phát triển chung của đất nước. Một lớp công
nhân mới từ nông dân: tâm lý không sẵn sàng, năng lực chưa được chuẩn bị, rời quê
hương vì chưa được đào tạo nghề và có công việc phù hợp. Do đó chuyển dịch cơ cấu
Chiến lược phát triển công nghiệp nông thôn của Việt Nam - Trang 2
Chiến lược phát triển công nghiệp nông thôn của Việt Nam - Người đăng: Nguyễn Thanh Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Chiến lược phát triển công nghiệp nông thôn của Việt Nam 9 10 733