Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược phát triển công ty tân hiệp phát

Được đăng lên bởi dattran83931
Số trang: 119 trang   |   Lượt xem: 2061 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ
CHÍ MINH

TRẦN GIA ĐẠT

HOẠCH ĐỊNH PHÁT TRIỂN CÔNG TY
TNHH TM-DV TÂN HIỆP PHÁT GIAI ĐOẠN
Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH NGHIỆP

TIỂU LUẬN

2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do – Hạnh Phúc

NHIỆM VỤ TIỂU LUẬN
Họ và tên học viên : TRẦN GIA ĐẠT
Ngày tháng năm sinh : 08/03/1993
Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh quốc tế
Phái : Nam
Nới sinh : Tiền Giang

l TÊN ĐỀ TÀI: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT
TRIỂN
Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát GIAI
ĐOẠN
II NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG
- Bốì cảnh, Mục tiêu và Phương pháp nghiên cứu.
- Cơ sở lý thuyêt về quản lý chiến lược.
- Phần tích các cơ hội và nguy cơ của môi trường bên
ngoài tác động đến các hoạt động của Công ty TNHH
TM-DV Tân Hiệp Phát
- Phân tích các điểm mạnh, điểm yếu của Công ty so với
các đối thủ canh tranh.

3

- Dựa vào kết quả nghiên cứu, xây dựng và lựa chọn
chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH TM-DV Tân
Hiệp Phát giai đoạn
- Đề xuât các biện pháp hỗ trợ thực hiện chiến lược này.
III NGÀY GIAO NHIỆM VỤ

: 08/02015

IV NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ : 17/05/2015
V.HỌ VÀ TÊN CÁN BỘ HƯỚNG DAN : Thạc Sĩ Nguyễn
Đức Trọng

TÓM TẮT NỘI DƯNG ĐỀ TÀI

Trước bối cảnh hội nhập kinh tế trong giai đoạn sắp đến
và kinh tế toần cằu trong tương lai, các doanh nghiệp
thuộc các ngành kinh tế cía nước tã cần tiến hành quản
trị chiếh lược để cổ thé giữ được lợỉ thế cạnh tranh ỏ thị
trường trong nước và xây dựng được vị thế mạnh ở thị
trường nước ngoài, Xuất phát từ nhu cầu thực tế của
Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phátt tác giá đã hlnh
thành dề tằi luận án: “Hoạch định chiến lược phát triển
Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát giai đoạn
Dựa vào kết quả phân đch môi trường bên ngoài đế
phát hiện những tác nhân quan trọng, ảnh hưởng tích
cực hoặc tiêu cực rỗ rệt đến các hoạt động cỏâ công ty,

4

giúp các nhà quản trị cố cơ sở đề ra các phản ứng thích
hợp và cố hiệu quả; dựa vào phần tích môi trường nội
bộ đế nhận diện các điếm mạnh, điểm yếu của công ty
so với các đốì thủ cạnh tranh, nhằm đánh giá toàn diện
hơn những thuận lợi và khó khăn của công ty. Từ đổ, cổ
cơ sở xác định các nhiệm vụ, dề xuất các mục tiêu và
hình thành các chiến lược thích nghi vớỉ môi trường bên
trong và bén ngoài tổ chức. Ngoài ra, luận án còn dề
xuất các giải pháp hỗ trợ cụ thể để thực hiện chiến lược
đã đề ra, làm cơ sỏ phát triển công ty trong môi trường
cạnh trạnh đầy biến động này.
Tuy còn một vài hạn chế nhưng luận án ỉà nguồn thông
tin cố ý nghĩa thực tiễn giúp công ty xác định một
hướng đi tối ưu trong môi trường...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ
CHÍ MINH
TRẦN GIA ĐẠT
HOẠCH ĐỊNH PHÁT TRIỂN CÔNG TY
TNHH TM-DV TÂN HIỆP PHÁT GIAI ĐOẠN
Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH NGHIỆP
TIỂU LUẬN
1
Chiến lược phát triển công ty tân hiệp phát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược phát triển công ty tân hiệp phát - Người đăng: dattran83931
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
119 Vietnamese
Chiến lược phát triển công ty tân hiệp phát 9 10 942