Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược phát triển khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo

Được đăng lên bởi Minh Đạo
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1623 lần   |   Lượt tải: 5 lần
PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
VÀ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TRONG THỜI KỲ
ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ
PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc
Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

I. VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, KHOA HỌC - CÔNG
NGHỆ TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) là quá trình chuyển đổi căn
bản và toàn diện nền sản xuất xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính với
năng suất, chất lượng và hiệu quả thấp sang sử dụng lao động được đào tạo
ngày càng nhiều hơn cho năng suất chất lượng và hiệu quả cao hơn dựa trên
phương pháp sản xuất công nghiệp, vận dụng những thành tựu mới của khoa học
- công nghệ (KHCN) tiên tiến. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá cũng là quá trình
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh các ngành sản xuất có hàm
lượng KHCN cao, giá trị gia tăng cao. Có thể nói, thực chất và nội dung cơ bản
của công nghiệp hoá, hiện đại hoá là sáng tạo và ứng dụng tri thức do giáo dục đào tạo (GDĐT) và KHCN tạo ra vào phát triển kinh tế - xã hội, tạo nên sự phát
triển nhanh và bền vững của đất nước.
Với tư cách là những thành tố cơ bản của nền văn hoá, giáo dục - đào tạo
và khoa học công nghệ có một vị trí đặc biệt trong chiến lược phát triển đất
nước. Nhận thức toàn diện và sâu sắc về vai trò, nhiệm vụ, nội dung, qui luật
vận động của giáo dục - đào tạo và khoa học công nghệ trong sự nghiệp xây
dựng và phát triển đất nước là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cấp thiết,
nhằm phát huy vai trò là nền tảng và động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp
hoá và hiện đại hoá của giáo dục - đào tạo và KHCN ở nước ta hiện nay. Văn
kiện Đại hội X khẳng định: “Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công
nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực thúc đẩy công nghiệp hoá,
hiện đại hoá đất nước”1. Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển 2011) được thông qua tại Đại hội XI của
Đảng nhấn mạnh: “Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ có sức mạnh
nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan
trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hoá và con người Việt Nam. Phát
triển giáo dục và đào tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ là quốc

1

Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, H.2006, tr.94-95.

1

sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư phát triển”2.
Giáo dục ngày càng có ý nghĩa quyết định trong việc phát triển nền sản
xuất vật chất của xã hộ...
PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
VÀ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TRONG THỜI KỲ
ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ
PGS, TS. Nguyễn Duy Bắc
Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
I. VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, KHOA HỌC - CÔNG
NGHỆ TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) quá trình chuyển đổi căn
bản toàn diện nền sản xuất hội từ sử dụng lao động thủ công chính với
năng suất, chất lượng hiệu quả thấp sang s dụng lao động được đào tạo
ngày càng nhiều hơn cho ng suất chất lượng hiệu quả cao hơn dựa trên
phương pháp sản xuất công nghiệp, vận dụng những thành tựu mới của khoa học
- công nghệ (KHCN) tiên tiến. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá cũng quá trình
chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh các ngành sản xuất hàm
lượng KHCN cao, giá trị gia tăng cao. Có thểi, thực chất nội dung bản
của công nghiệp hoá, hiện đại hoá là sáng tạo và ứng dụng tri thức do giáo dục -
đào tạo (GDĐT) KHCN tạo ra vào phát triển kinh tế - hội, tạo nên sự phát
triển nhanh và bền vững của đất nước.
Với tư cách là những thành tố cơ bản của nền văn hoá, giáo dục - đào tạo
khoa học công nghệ một vị trí đặc biệt trong chiến lược phát triển đất
nước. Nhận thức toàn diện sâu sắc về vai trò, nhiệm vụ, nội dung, qui luật
vận động của giáo dục - đào tạo khoa học công nghệ trong s nghiệp xây
dựng phát triển đất nước vấn đề ý nghĩa luận thực tiễn cấp thiết,
nhằm phát huy vai trò là nền tảng động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp
hoá hiện đại hoá của giáo dục - đào tạo KHCN nước ta hiện nay. Văn
kiện Đại hội X khẳng định: Giáo dục đào tạo cùng với khoa học công
nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực thúc đẩy công nghiệp hoá,
hiện đại hoá đất nước
1
. Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa hội (Bổ sung, phát triển 2011) được thông qua tại Đại hội XI của
Đảng nhấn mạnh: Giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ sức mạnh
nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan
trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hoá con người Việt Nam. Phát
triển giáo dục đào tạo cùng với phát triển khoa học công nghệ là quốc
1
Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, H.2006, tr.94-95.
1
Chiến lược phát triển khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược phát triển khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo - Người đăng: Minh Đạo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Chiến lược phát triển khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo 9 10 458