Ktl-icon-tai-lieu

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGÀNH XÂYDỰNG ĐẾN NĂM 2010 VÀ TẦM NHÌN 2020

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 202 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ XÂY DỰNG

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
NGÀNH XÂYDỰNG
ĐẾN NĂM 2010 VÀ TẦM NHÌN 2020

Hà nội 01- 2000
1

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU

5

PHẦN I: CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC

8

1.1. Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước
1.1.1. Định hướng phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam đến năm
2010 và 2020.
1.1.2. Định hướng phát triển khoa học công nghệ Việt Nam đến
năm 2020

8

1.2. Bối cảnh chung trên thế giới về KHCN XD
1.2.1. Hệ thống đào tạo nghiên cứu
1.2.2. Hệ thống văn bản pháp quy
1.2.3. Công nghệ xây dựng
1.2.4. Vật liệu xây dựng
1.2.5. Công tác tư vấn, quy hoạch, kiến trúc
1.2.6. Cơ khí xây dựng
1.2.7. Công nghiệp cấp thoát nước, phát triển hạ tầng kĩ thuật và
môi trường

10
10
11
11
11
12
12

8
9

13

1.3. Bối cảnh chung của KHCN XD các nước ASEAN và Trung
Quốc
1.3.1. Các nước ASEAN
1.3.2. Trung Quốc.

13
13
14

1.4. Một số bài học rút ra từ tình hình quốc tế và khu vực

15

PHẦN II : HIỆN TRẠNG KHCN XÂY DỰNG

17

2.1. Tình hình chung
2.2. Hiện trạng năng lực KHCN XD
2. 2.1.Về cơ chế chính sách
2.2.2. Hệ thống văn bản pháp quy kĩ thuật
2.2.3. Hệ thống nghiên cứu-triển khai-phát triển công nghệ
2.2.4. Đào tạo nguồn nhân lực
2.2.5. Hiện trạng một số lĩnh vực
2.2.6. Hợp tác quốc tế

17
17
17
18
18
19
22
28
2

2.3. Đánh giá chung

29

PHẦN III: CHIẾN LƯỢC KHCN XD ĐẾN NĂM 2010

3.1. Mục tiêu chung của chiến lược
3.1.1. Mục tiêu cụ thể của Ngành
3.1.2 Quan điểm của chiến lược

32

3.2. Các giải pháp của chiến lược
3.2.1. Về cơ chế, chính sách
3.2.2. Nghiên cứu khoa học
3.2.3. Xây dựng văn bản pháp quy kĩ thuật
3.2.4. Đào tạo nhân lực cho KHCN
3.2.5. Nguồn vốn cho KHCN
3.2.6. Đổi mới công nghệ
3.2.7. Công nghệ thông tin
3.2.8. Hợp tác quốc tế

32
32
33
33
34
35
35
36

3.3. Trình độ KHCN XD nước ta đến 2010
3.4. Tiêu chí đến năm 2010
3.4.1.Thiết kế, kiến trúc, quy hoạch
3.4.2. Tư vấn, kiểm định và giám sát chất lượng
3.4.3. Cơ khí xây dựng
3.4.4. Công nghệ vật liệu xây dựng
3.4.5. Công nghệ xây dựng.
3.4.6. Công nghịệp nước
3.4.7. Hạ tầng kĩ thuật và môi trường
3.4.8. Phát triển nhà ở đô thị và nông thôn
3.5. Các lĩnh vực ưu tiên
3.5.1. Đào tạo, tư vấn, khảo sát, quy hoạch, thiết kế, kiểm định và
giám sát chất lượng
3.5.2. Cơ khí xây dựng
3.5.3. Công nghệ vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng.
3.5.4. Công nghệ xây dựng
3.5.5. Công nghiệp nước

36
37
37
37
37
37
38
38
38
38
38
38
39
40
40
42

PHẦN IV: TẦM NHÌN KHCN XD ĐẾN NĂM 2020

42
42

4.1. Yêu cầu chung

44
3

4.2. Yêu cầu đối với KHCN XD
4.2.1. Những nét chủ yếu về KHCN XD phải đạt được

44

PHẦN...
1
B XÂY DỰNG
CHIẾN LƯỢC PT TRIỂN
KHOA HỌCNG NGH
NGÀNH XÂYDNG
ĐẾN NĂM 2010 VÀ TẦM NHÌN 2020
ni 01- 2000
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGÀNH XÂYDỰNG ĐẾN NĂM 2010 VÀ TẦM NHÌN 2020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGÀNH XÂYDỰNG ĐẾN NĂM 2010 VÀ TẦM NHÌN 2020 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGÀNH XÂYDỰNG ĐẾN NĂM 2010 VÀ TẦM NHÌN 2020 9 10 391