Ktl-icon-tai-lieu

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 2011-2020

Được đăng lên bởi Nguyen Minh Vuong
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1279 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHIẾN LƯỢC
PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 2011-2020
I- TÌNH HÌNH ĐẤT NƯỚC VÀ BỐI CẢNH QUỐC TẾ
1. Tình hình đất nước
Trong 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2001-2010, chúng ta đã
tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những tác động
tiêu cực của hai cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế khu vực và toàn cầu, đạt được những
thành tựu to lớn và rất quan trọng, đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào
nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Nhiều mục tiêu chủ yếu của Chiến lược
2001-2010 đã được thực hiện, đạt bước phát triển mới cả về lực lượng sản xuất, quan hệ sản
xuất. Kinh tế tăng trưởng nhanh, đạt tốc độ bình quân 7,26%/năm.
Năm 2010, tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người đạt 1.168 USD. Cơ cấu
kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt thành tựu quan
trọng trên nhiều mặt, nhất là xóa đói, giảm nghèo. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân
dân được cải thiện rõ rệt; dân chủ trong xã hội tiếp tục được mở rộng. Chính trị-xã hội ổn
định; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được triển
khai sâu rộng và hiệu quả, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định và tăng thêm nguồn
lực cho phát triển đất nước.
Diện mạo của đất nước có nhiều thay đổi. Thế và lực của nước ta vững mạnh thêm
nhiều; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên, tạo ra những tiền đề quan
trọng để đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống của
nhân dân.
Đạt được những thành tựu nêu trên là nhờ phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc,
sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc, năng động, sáng tạo của toàn dân, toàn quân, cộng đồng doanh
nghiệp và của cả hệ thống chính trị, sự quản lý điều hành có hiệu quả của Nhà nước dưới sự
lãnh đạo đúng đắn của Đảng.
Tuy nhiên, những thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng. Kinh tế phát
triển chưa bền vững. Chất lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền
kinh tế thấp, các cân đối kinh tế vĩ mô chưa vững chắc, cung ứng điện chưa đáp ứng yêu
cầu. Công tác quy hoạch, kế hoạch và việc huy động, sử dụng các nguồn lực còn hạn chế,
kém hiệu quả, đầu tư còn dàn trải; quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nói chung còn
nhiều yếu kém, việc thực hiện chức năng chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước còn bất
cập. Tăng trưởng kinh tế vẫn dựa nhiều vào các yếu tố phát triển theo ...
CHIẾN LƯỢC
PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 2011-2020
I- TÌNH HÌNH ĐẤT NƯỚC VÀ BỐI CẢNH QUỐC TẾ
1. Tình hình đất nước
Trong 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2001-2010, chúng ta đã
tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất những c động
tiêu cực của hai cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế khu vực và toàn cầu, đạt được những
thành tựu to lớn rất quan trọng, đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào
nhóm nước đang phát triểnthu nhập trung bình. Nhiều mục tiêu chủ yếu của Chiếnợc
2001-2010 đã được thực hiện, đạt bước phát triển mới cả về lực lượng sản xuất, quan hệ sản
xuất. Kinh tế tăng trưởng nhanh, đạt tốc độ bình quân 7,26%/năm.
Năm 2010, tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người đạt 1.168 USD. Cơ cấu
kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thể chế kinh tế thị trường định hướng hội chủ
nghĩa tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt thành tựu quan
trọng trên nhiều mặt, nhất xóa đói, giảm nghèo. Đời sống vật chất tinh thần của nhân
dân được cải thiện rệt; dân chủ trong hội tiếp tục được mở rộng. Chính trị-xã hội ổn
định; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được triển
khai sâu rộng và hiệu quả, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định và tăng thêm nguồn
lực cho phát triển đất nước.
Diện mạo của đất nước nhiều thay đổi. Thế lực của nước ta vững mạnh thêm
nhiều; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên, tạo ra những tiền đề quan
trọng để đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hóa nâng cao chất ợng cuộc sống của
nhân dân.
Đạt được những thành tựu nêu trên nhờ phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc,
sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc, năng động, sáng tạo của toàn dân, toàn quân, cộng đồng doanh
nghiệp và của cả hệ thống chính trị, sự quản lý điều hành có hiệu quả của Nhà nước dưới sự
lãnh đạo đúng đắn của Đảng.
Tuy nhiên, những thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm ng. Kinh tế phát
triển chưa bền vững. Chất ợng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền
kinh tế thấp, các cân đối kinh tế chưa vững chắc, cung ứng điện chưa đáp ứng yêu
cầu. Công tác quy hoạch, kế hoạch việc huy động, sử dụng các nguồn lực còn hạn chế,
kém hiệu quả, đầu còn dàn trải; quản nhà nước đối với doanh nghiệp nói chung còn
nhiều yếu kém, việc thực hiện chức năng chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước còn bất
cập. Tăng trưởng kinh tế vẫn dựa nhiều vào các yếu tố phát triển theo chiều rộng, chậm
chuyển sang phát triển theo chiều sâu. Các lĩnh vực văn hóa, xã hộimột số mặt yếu kém
chậm được khắc phục, nhất về giáo dục, đào tạo y tế; đạo đức, lối sống trong mt bộ
phận hội xuống cấp. Môi trường nhiều nơi đang bị ô nhiễm nặng; tài nguyên, đất đai
chưa được quản tốt, khai thác sử dụng kém hiệu quả, chính sách đất đai mặt chưa
phù hợp. Thể chế kinh tế thị trưng, chất lượng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng vẫn
những điểm nghẽn cản trở sự phát triển. Nền tảng để Việt Nam trở thành nước công nghiệp
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 2011-2020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 2011-2020 - Người đăng: Nguyen Minh Vuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 2011-2020 9 10 926