Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược Xuất khẩu Ngành Da giày Việt Nam

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 7842 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Chiến lược Xuất khẩu Ngành Da giày Việt Nam
Tháng 1-6/2009

Chiến lược xuất khẩu ngành
Ngành Da giày Việt Nam
Cập nhật 2010-2015
Người thực hiện:
Trần Thị Huyền Trang
Hiệp hội Da giày Việt Nam

Theo yêu cầu của Cục Xúc tiến Thương mại (Dự án VIE 61/94)
Dự thảo

Tháng 01-06 năm 2009
Dự án Xúc tiến Thương mại và Phát triển Xuất khẩu
Vie 61/94
1

Chiến lược Xuất khẩu Ngành Da giày Việt Nam
Tháng 1-6/2009

Mục lục
Tóm tắt......................................................................................................................................5
1 Giới thiệu.................................................................................................................................7
1.1 Cơ sở................................................................................................................................7
1.2 Các nguyên tắc phân tích..................................................................................................7
1.2.1 Quy mô chiến lược xuất khẩu ngành...............................................................7
1.2.2 Khuôn khổ thiết kế và quản lý chiến lược.......................................................8
1.2.3 Phân tích chuỗi giá trị trong đánh giá năng lực cạnh tranh.............................8
2 Tầm nhìn................................................................................................................................10
3 Đánh giá hiện trạng ngành ....................................................................................................12
3.1 Ngành da giày toàn cầu..................................................................................................12
3.1.1 Thị trường toàn cầu........................................................................................12
3.1.2 Năng lực sản xuất..........................................................................................12
3.1.3 Xu hướng sản phẩm ....................................................................................12
3.2 Phân loại sản phẩm-thị trường.......................................................................................13
3.2.1 Phân loại theo nhóm khách hàng...................................................................13
3.2.2 Phân loại theo công dụng sản phẩm ..............................................................13
3.2.3 Phân loại theo nguyên liệu mũ giày...............................................................13
3.3 Hoạt động xuất khẩu ...........................
Chiến lược Xuất khẩu Ngành Da giày Việt Nam
Tháng 1-6/2009
Chiến lược xuất khẩu ngành
Ngành Da giày Việt Nam
Cập nhật 2010-2015
Người thực hiện:
Trần Thị Huyền Trang
Hiệp hội Da giày Việt Nam
Theo yêu cầu của Cục Xúc tiến Thương mại (Dự án VIE 61/94)
Dự thảo
Tháng 01-06 năm 2009
Dự án Xúc tiến Thương mại và Phát triển Xuất khẩu
Vie 61/94 1
Chiến lược Xuất khẩu Ngành Da giày Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược Xuất khẩu Ngành Da giày Việt Nam - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Chiến lược Xuất khẩu Ngành Da giày Việt Nam 9 10 372