Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược xúc tiên marketing

Được đăng lên bởi tranquocbao1993
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1506 lần   |   Lượt tải: 2 lần
(Mixed promotion strategy)
9.1. TẦM QUAN TRỌNG CỦA XÚC TIỀN TRONG MARKETING
9.1.1. Các khái niệm
a. Khái niệm xúc tiến

X

úc tiến bán hàng là bao gồm toàn bộ hoạt động hướng
vào việc kích thích, tác động làm thay đổi thị hiếu tiêu
dùng hay gia tăng sự ham thích sản phẩm và khuếch trương ảnh
hưởng của công ty đến khách hàng thông qua việc sử dụng các
cửa hiệu bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng. Thông thường
người bán lẻ thường bán nhiều sản phẩm nhỏ, người bán lẻ
phục vụ người tiêu dùng bằng cách cung cấp sản phẩm và dịch
vụ thích hợp với yêu cầu của họ. Người bán lẻ phục vụ người
sản xuất hoặc người bán buôn bằng cách liên kết họ với người
tiêu dùng. Trung gian bán lẻ vạch ra được chính sách bán sao
cho thu hút được khách hàng. Bất cứ trung gian bán lẻ nhỏ hay
lớn đều tùy thuộc vào việc liên tục khuyến khích khách hàng quen thuộc mua hàng, thỏa mãn
nhu cầu của khách hàng người bán lẻ mới tồn tại và phát triển.
b. Hỗn hợp xúc tiến
Hiện nay các công ty thường thực hiện các hoạt động truyền thong Marketing đến khách
hàng, các giới trung gian và những giới công chúng khác bằng một hỗn hợp truyền thông
Marketing (Marketing Communication) hay còn gọi là hỗn hợp xúc tiến. Một hỗn hợp xúc tiến
bao gồm 5 công cụ chủ yếu sau đây:
Quảng cáo (Advertising):
Bao gồm các phương thức truyền tin chủ quan và giao tiếp những ý tưởng hàng hóa, dịch
vụ được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể quảng cáo và chủ thể phải thanh toán mọi chi phí.
Khuyến mại (Sales promotion):
Là tất cả các biện pháp tác động tức thời ngắn hạn để khuyến khích dùng thử, mua nhiều
hơn sản phẩm hay cung cấp thêm lợi ích cho khách hàng.
Tuyên truyền và quan hệ công chúng (Publicity & Public Relations):
Là các hoạt động nhằm xây dựng hình ảnh tốt đẹp cho thương hiệu hoặc cho doanh
nghiệp trong cộng đồng.
Bán hàng trực tiếp (Personal Selling):
Là hoạt động giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trực tiếp của người bán hàng cho các khách
hàng tiềm năng, nhằm mục đích bán hàng hóa và thu nhận thông tin từ khách hàng.
Marketing trực tiếp (Direct Marketing)
Hỗn hợpxúc tiến nói riêng và Marketing Mix nói chung phải được phối hộp tốt để hạt
động truyền thông đạt hiệu quả tối đa.
--Trang 1--

9.1.2. Mục đích của xúc tiến
Hệ thống truyền thông marketing của công ty là một hệ thống tổ chức chặt chẽ trong đó sử
dụng phối hợp hài hòa các công cụ truyền thông, phối hợp với điều kiện của công ty ở từng
thời kỳ. Để nhận biết các mối liên hệ trong quá trình truyền thông, qua đó nâng cao hiệu quả
truyền thông, ta có thể minh ...
(Mixed promotion strategy)
9.1. TẦM QUAN TRỌNG CỦA XÚC TIỀN TRONG MARKETING
9.1.1. Các khái niệm
a. Khái niệm xúc tiến
úc tiến bán hàng bao gồm toàn bộ hoạt động hướng
vào việc kích thích, tác độngm thay đổi thị hiếu tiêu
dùng hay gia tăng sự ham thích sản phẩm và khuếch trương ảnh
hưởng của công ty đến khách hàng thông qua việc sử dụng các
cửa hiệu bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng. Thông thường
người bán lẻ thường bán nhiều sản phẩm nhỏ, người bán lẻ
phục vụ người tiêu dùng bằng cách cung cấp sản phẩm dịch
vụ thích hợp với yêu cầu của họ. Người bán lẻ phục vụ người
sản xuất hoặc người bán buôn bằng cách liên kết họ với người
tiêu dùng. Trung gian bán lẻ vạch ra được chính sách bán sao
cho thu hút được khách hàng. Bất cứ trung giann lẻ nhỏ hay
lớn đều tùy thuộc vào việc liên tục khuyến khích kháchng quen thuộc mua hàng, thỏan
nhu cầu của khách hàng người bán lẻ mới tồn tại và phát triển.
X
b. Hỗn hợp xúc tiến
Hiện nay các công ty thường thực hiện các hoạt động truyền thong Marketing đến khách
hàng, các giới trung gian những giới công chúng khác bằng một hỗn hợp truyền thông
Marketing (Marketing Communication) hay còn gọi là hỗn hợp xúc tiến. Một hỗn hợp xúc tiến
bao gồm 5 công cụ chủ yếu sau đây:
Quảng cáo (Advertising):
Bao gồm các phương thức truyền tin chủ quan và giao tiếp những ý tưởng hàng hóa, dịch
vụ được thực hiện theo yêu cầu của chủ thể quảng cáo và chủ thể phải thanh toán mọi chi phí.
Khuyến mại (Sales promotion):
tất cả các biện pháp tác động tức thời ngắn hạn để khuyến khích dùng thử, mua nhiều
hơn sản phẩm hay cung cấp thêm lợi ích cho khách hàng.
Tuyên truyền và quan hệ công chúng (Publicity & Public Relations):
c hoạt động nhằm xây dựng hình ảnh tốt đẹp cho thương hiệu hoặc cho doanh
nghiệp trong cộng đồng.
Bán hàng trực tiếp (Personal Selling):
hoạt động giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trực tiếp của người bán ng cho các khách
hàng tiềm năng, nhằm mục đích bán hàng hóa và thu nhận thông tin từ khách hàng.
Marketing trực tiếp (Direct Marketing)
Hỗn hợpxúc tiến nói riêng Marketing Mix nói chung phải được phối hộp tốt để hạt
động truyền thông đạt hiệu quả tối đa.
--Trang 1--
Chiến lược xúc tiên marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược xúc tiên marketing - Người đăng: tranquocbao1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Chiến lược xúc tiên marketing 9 10 673