Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lượt

Được đăng lên bởi thanhtai-bmg
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 326 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG CHẾ ĐỘ CHIẾT KHẤU NĂM 2014
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01-01-14

Bậc

Doanh số thanh toán / (3 tháng)

Tặng
(SP)

Giá trị ĐH
Chiết
Chiết
Chiết
Thưởng /
(%) CK
khấu % khấu % / khấu % /
DSố thanh
tăng/
Hóa
(03
(06
toán 3 tháng DS HD
Đơn
tháng)
tháng)
(không HĐ)

Ký HĐ + (%
tăng) ĐH
thưởng

1

Từ 0

đến <

15,000,000 10+1

10%

2%

3%

2

15,000,000 đến <

30,000,000 10+1

10%

2%

3%

1,500,000

10%

1,650,000

3

30,000,000 đến <

60,000,000 10+1

10%

2%

3%

4,000,000

10%

4,400,000

4

60,000,000 đến <

90,000,000 10+1

10%

2%

3%

8,500,000

15%

9,775,000

5

90,000,000 đến <

120,000,000 10+1

10%

2%

3%

13,500,000

15%

15,525,000

6

120,000,000 đến <

150,000,000 10+1

10%

2%

3%

19,000,000

20%

22,800,000

7

150,000,000 đến <

180,000,000 10+1

10%

2%

3%

25,000,000

20%

30,000,000

8

180,000,000 đến <

210,000,000 10+1

10%

2%

3%

31,500,000

20%

37,800,000

9

210,000,000 đến <

240,000,000 10+1

10%

2%

3%

38,500,000

25%

48,125,000

10

240,000,000 đến <

270,000,000 10+1

10%

2%

3%

46,000,000

25%

57,500,000

11

270,000,000 đến <

300,000,000 10+1

10%

2%

3%

54,000,000

25%

67,500,000

12

300,000,000 đến <

450,000,000 10+1

10%

2%

3%

63,000,000

30%

81,900,000

13

450,000,000 đến <

600,000,000 10+1

10%

2%

3%

94,500,000

30%

122,850,000

14

600,000,000 đến <

750,000,000 10+1

10%

2%

3%

126,000,000

30%

163,800,000

15

750,000,000 đến <

900,000,000 10+1

10%

2%

3%

157,500,000

30%

204,750,000

16

900,000,000 đến <

1,050,000,000 10+1

10%

2%

3%

189,000,000

30%

245,700,000

10%

2%

3%

220,500,000

30%

286,650,000

17

1,050,000,000

trở lên

10+1

5%/DS TM

Đồng Nai, ngày 01 tháng 01 năm 2014
T/M CÔNG TY
Phó Giám Đốc

NGUYỄN THANH TRÀ

BẢNG CHẾ ĐỘ CHIẾT KHẤU NĂM 2014
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01-01-14

Bậc

Doanh số thanh toán / (3 tháng)

Tặng
(SP)

Giá trị ĐH
Chiết
Chiết
Chiết
Thưởng /
(%) CK
khấu % khấu % / khấu % /
DSố thanh
tăng/
Hóa
(03
(06
toán 3 tháng DS HD
Đơn
tháng)
tháng)
(không HĐ)

Ký HĐ + (%
tăng) ĐH
thưởng

1

Từ 0

đến <

15,000,000 10+1

10%

2%

3%

2

15,000,000 đến <

30,000,000 10+1

10%

2%

3%

1,500,000

10%

1,650,000

3

30,000,000 đến <

60,000,000 10+1

10%

2%

3%

4,000,000

10%

4,400,000

4

60,000,000 đến <

90,000,000 10+1

10%

2%

3%

8,500,000

15%

9,775,000

5

90,000,000 đến <

120,000,000 10+1

10%

2%

3%

13,500,000

15%

15,525,000

6

120,000,000 đến <

150,000,000 10+1

10%

2%

3%

19,000,000

20%

22,800,000

7

150,000,000 đến ...


  !"#$%&#!"#& '"()*&#'"+,
1 - ./"0 122 10+1 10% 2% 3% 5%/DS TM
2 122 ./"0 *22 10+1 10% 2% 3% 1,500,000 10% 1,650,000
3 *22 ./"0 322 10+1 10% 2% 3% 4,000,000 10% 4,400,000
4 322 ./"0 422 10+1 10% 2% 3% 8,500,000 15% 9,775,000
5 422 ./"0 22 10+1 10% 2% 3% 13,500,000 15% 15,525,000
6 22 ./"0 122 10+1 10% 2% 3% 19,000,000 20% 22,800,000
7 122 ./"0 522 10+1 10% 2% 3% 25,000,000 20% 30,000,000
8 522 ./"0 22 10+1 10% 2% 3% 31,500,000 20% 37,800,000
9 22 ./"0 22 10+1 10% 2% 3% 38,500,000 25% 48,125,000
10 22 ./"0 622 10+1 10% 2% 3% 46,000,000 25% 57,500,000
11 622 ./"0 *22 10+1 10% 2% 3% 54,000,000 25% 67,500,000
12 *22 ./"0 122 10+1 10% 2% 3% 63,000,000 30% 81,900,000
13 122 ./"0 322 10+1 10% 2% 3% 94,500,000 30% 122,850,000
14 322 ./"0 6122 10+1 10% 2% 3% 126,000,000 30% 163,800,000
15 6122 ./"0 422 10+1 10% 2% 3% 157,500,000 30% 204,750,000
16 422 ./"0 2122 10+1 10% 2% 3% 189,000,000 30% 245,700,000
17 2122 &789:" 10+1 10% 2% 3% 220,500,000 30% 286,650,000
Đồng Nai, ngày 01 tháng 01 năm 2014
(;
#<='>%
?@A
B"+
)C,
#=/&
D#EFG
<!
H"
#=/&
D#EFG(
)*
&#'"+,
#=/&
D#EFG(
)3
&#'"+,
='&7I
#J8"+(
C%&#!"#
& '"*&#'"+
)D#K"+,
)G,
&L"+(
C
MN)G
&L"+,
&#J8"+
Chiến lượt - Trang 2
Chiến lượt - Người đăng: thanhtai-bmg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chiến lượt 9 10 311