Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách đối ngoại kinh tế trong thời kỳ hội nhập nghiên cứu tại Hà Nội

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 412 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

2

PHẦN MỞ ĐẦU

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Đề xuất với Chính quyền Hà Nội các giải pháp hoàn thiện nội dung chính sách
và tổ chức thực thi chính sách đối ngoại kinh tế nhằm nâng cao mạnh mẽ vai trò của
đối ngoại kinh tế trong phát triển kinh tế - xã hội thủ đô.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Làm rõ cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về CSĐNKT; xây dựng khung
lý thuyết cho phân tích, đánh giá, hoàn thiện chính sách và tổ chức thực thi CSĐNKT
cấp địa phương.
- Phân tích thực trạng chính sách và tổ chức thực thi CSĐNKT của Thủ đô Hà
Nội; xác định những điểm mạnh, hạn chế và nguyên nhân.
- Đề xuất quan điểm, giải pháp hoàn thiện chính sách và tổ chức thực thi
CSĐNKT của Thủ đô Hà Nội đến 2020.
4. Phạm vi nghiên cứu
4.1. Về đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu chính của luận án là nội dung chính sách và tổ chức thực
thi CSĐNKT của chính quyền địa phương và Thủ đô Hà Nội.
4.2. Về nội dung nghiên cứu
- Chính sách đối ngoại kinh tế được nghiên cứu theo cách tiếp cận hướng tới
mục tiêu của ĐNKT, với năm chính sách cơ bản: chính sách tạo dựng môi trường
quốc tế thuận lợi cho hợp tác phát triển kinh tế, chính sách hỗ trợ phát triển thương
mại và dịch vụ, chính sách vận động thu hút đầu tư và viện trợ, chính sách hợp tác
khoa học và công nghệ, chính sách thu hút kiều bào tham gia xây dựng Thủ đô.
- Tổ chức thực thi CSĐNKT được xem xét theo quá trình tổ chức thực thi
chính sách với các nội dung cơ bản của chuẩn bị triển khai, chỉ đạo thực hiện và giám
sát, đánh giá sự thực hiện chính sách.
4.3. Về không gian
Nghiên cứu chính sách đối ngoại kinh tế của Chính quyền Hà Nội được thực
thi cả ở trong nước và nước ngoài.
4.4. Về thời gian
- Nghiên cứu đặt trong bối cảnh Thủ đô Hà Nội sau khi mở rộng địa giới hành
chính và Việt Nam ra nhập WTO (2008 - 2014).
- Các giải pháp chính sách và kiến nghị đề xuất cho giai đoạn đến năm 2020.
5. Phương pháp nghiên cứu
5.1. Phương pháp tiếp cận: Luận án sử dụng cách tiếp cận hệ thống, liên ngành và
phát triển bền vững làm phương pháp luận nghiên cứu xuyên suốt toàn bộ công trình.

1. Sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài
Trong quá trình hội nhập quốc tế, đối ngoại kinh tế (ĐNKT) được coi là ưu tiên
hàng đầu trong ba trụ cột chính của công tác đối ngoại nhằm phục vụ phát triển kinh
tế, góp phần tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển, đưa quan hệ giữa Việt
Nam với thế giới đi vào chiều sâu, hỗ trợ các ngành, địa phương và doanh nghiệp
trong mở rộng thị trường sản phẩm và dịch vụ, thu hút đầu tư...
1
PHN M ĐẦU
1. S cn thiết phi nghiên cu đề tài
Trong quá trình hi nhp quc tế, đối ngoi kinh tế (ĐNKT) được coi là ưu tiên
hàng đầu trong ba tr ct chính ca công tác đối ngoi nhm phc v phát trin kinh
tế, góp phn to môi trường quc tế thun li cho phát trin, đưa quan h gia Vit
Nam vi thế gii đi o chiu sâu, h tr các ngành, địa phương doanh nghip
trong m rng th trường sn phm và dch v, thu hút đầu tư nước ngoài và khoa hc
công ngh, vn động vin tr, bo v li ích doanh nghip cng đồng người Vit
Nan nước ngoài, huy động ngun lc kiu bào cho phát trin kinh tế đất nước.
nhiu nhân t tác động đến phát trin ca ĐNKT, trong đó chính sách ca
chính quyn trung ương cũng như địa phương gi vai trò đặc bit quan trng. Trong
thi gian qua, Th đô Ni đã đi tiên phong trong thc thi chính sách đối ngoi
kinh tế (CSĐNKT) ca Đảng Nhà nước, đồng thi ch động đưa các chính sách
phù hp vi hoàn cnh địa phương vào thc tế. Nh đó, hot động ĐNKT ca
Ni đã phát trin mnh m, góp phn tích cc vào vic nâng cao v thế kinh tế ca
Th đô trên thế gii, to điu kin đ kinh tế đối ngoi ngày càng chiếm t trng ln
trong cơ cu kinh tế.
Tuy nhiên, hot động ĐNKT ca Ni vn chưa phát huy hết tim năng, thế
mnh ca Th đô, nguyên nhân ch yếu là do CSĐNKT ca chính quynNi còn
nhiu hn chế t ni dung chính ch đến t chc thc thi chính sách. Do đó cn
s phân tích, đánh giá CSĐNKT đang thc thi Ni đ hoàn thin chính sách
cũng như quá trình t chc thc thi nhm nâng cao vai trò ca ĐNKT trong phát trin
kinh tế - xã hi Th đô.
Xut phát t lý do trên, nghiên cu sinh đã chn đề tài: "Chính sách đối ngoi
kinh tế trong thi k hi nhp - nghiên cu ti Hà Ni” làm đề tài lun án tiến sĩ.
2. Tng quan v nh hình nghiên cu liên quan đến đề tài các vn đề đặt ra
cn tiếp tc nghiên cu
Đã có nhng công trình nghiên cu trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vc
ĐNKT. Tuy nhiên, n thiếu các nghiên cu sâu v ĐNKT CSĐNKT cp địa
phương, đặc bit là CSĐNKT ca Th đôNi trong bi cnh m rng địa gii
hi nhp quc tế sâu rng, nht là trong điu kin thế gii din ra khng hong và suy
thoái kinh tế kéo dài, ny sinh các xung đt tranh chp địa chính tr trên thế gii
trong khu vc. Do vy, lun án s b xung các khong trng bng vic nghiên cu
sâu v CSĐNKT cp địa phương - Th đô Hà Ni vi ni dung chính sách và t chc
thc thi chính sách trong bi cnh, thi cơ và thách thc phát trin mi.
2
3. Mc đích và nhim v nghiên cu
3.1. Mc đích nghiên cu
Đề xut vi Chính quyn Hà Ni các gii pháp hoàn thin ni dung chính sách
t chc thc thi chính sách đối ngoi kinh tế nhm nâng cao mnh m vai trò ca
đối ngoi kinh tế trong phát trin kinh tế - xã hi th đô.
3.2. Nhim v nghiên cu
- Làm cơ s lun kinh nghim quc tế v CSĐNKT; xây dng khung
lý thuyết cho phân tích, đánh giá, hoàn thin chính sách và t chc thc thi CSĐNKT
cp địa phương.
- Phân tích thc trng chính sách t chc thc thi CSĐNKT ca Th đô
Ni; xác định nhng đim mnh, hn chế và nguyên nhân.
- Đề xut quan đim, gii pháp hoàn thin chính sách t chc thc thi
CSĐNKT ca Th đô Hà Ni đến 2020.
4. Phm vi nghiên cu
4.1. V đối tượng nghiên cu
Đối tượng nghiên cu chính ca lun án là ni dung chính sách và t chc thc
thi CSĐNKT ca chính quyn địa phương và Th đô Hà Ni.
4.2. V ni dung nghiên cu
- Chính sách đối ngoi kinh tế được nghiên cu theo cách tiếp cn hướng ti
mc tiêu ca ĐNKT, vi năm chính sách cơ bn: chính ch to dng môi trường
quc tế thun li cho hp tác phát trin kinh tế, chính sách h tr phát trin thương
mi dch v, chính sách vn động thu hút đầu tư vin tr, chính sách hp tác
khoa hc và công ngh, chính sách thu hút kiu bào tham gia xây dng Th đô.
- T chc thc thi CSĐNKT được xem xét theo q trình t chc thc thi
chính sách vi các ni dung cơ bn ca chun b trin khai, ch đạo thc hin và giám
sát, đánh giá s thc hin chính sách.
4.3. V không gian
Nghiên cu chính sách đối ngoi kinh tế ca Chính quyn Ni được thc
thi c trong nước và nước ngoài.
4.4. V thi gian
- Nghiên cu đt trong bi cnh Th đô Hà Ni sau khi m rng địa gii hành
chính và Vit Nam ra nhp WTO (2008 - 2014).
- Các gii pháp chính sách và kiến ngh đề xut cho giai đon đến năm 2020.
5. Phương pháp nghiên cu
5.1. Phương pháp tiếp cn: Lun án s dng cách tiếp cn h thng, liên ngành
phát trin bn vng làm phương pháp lun nghiên cu xuyên sut toàn b công trình.
Chính sách đối ngoại kinh tế trong thời kỳ hội nhập nghiên cứu tại Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sách đối ngoại kinh tế trong thời kỳ hội nhập nghiên cứu tại Hà Nội - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Chính sách đối ngoại kinh tế trong thời kỳ hội nhập nghiên cứu tại Hà Nội 9 10 585