Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách kinh tế

Được đăng lên bởi phuchanh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 732 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH KINH TẾ VĨ MÔ TỚI CÁC DOANH
NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY
TS. Ngô Phúc Hạnh1
Tóm tắt
Chính sách kinh tế vĩ mô là các chính sách kinh tế nhằm mục đích ổn
định kinh tế vĩ mô và đạt trạng thái toàn dụng lao động. Hai chính sách kinh tế
vĩ mô quan trọng là chính sách tài chính và chính sách tiền tệ. Có thể có một số
chính sách kinh tế khác cũng có tác động tới kinh tế vĩ mô, như chính sách
thương mại (quota, thuế quan) song mục đích chính của chúng không phải là ổn
định kinh tế vĩ mô, nên không được coi là chính sách kinh tế vĩ mô. Trong
khuôn khổ bài viết, tác giả chủ yếu sẽ phân tích tập trung vào chính sách tài
chính và chính sách tiền tệ của Việt Nam năm 2013, những tác động của các
chính sách này tới các doanh nghiệp và những định hướng duy trì và bình ổn
chính sách kinh tế vĩ mô nhằm hỗ trợ phát triển cho các doanh nghiệp Việt Nam
hiện nay.
Từ khóa: Chính sách kinh tế vĩ mô; Doanh nghiệp Việt Nam,
Nội dung
1. Chính sách kinh tế Vĩ mô của Việt Nam năm 2013
Năm 2013, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 5,42%, lạm phát
được kiềm chế ở mức 6,04%, tỷ giá ổn định, xuất khẩu gia tăng, kinh tế vĩ mô
ổn định trong khi thu ngân sách vẫn vượt gần 1% so với dự toán, khó khăn
trong hoạt động sản xuất-kinh doanh của các doanh nghiệp dần được tháo gỡ.
Để đạt được kết quả này, nguyên nhân cơ bản là chính sách tài chính và chính
sách tiền tệ được điều hành phối hợp, nhịp nhàng, linh hoạt.
Năm 2013 được đánh giá là một năm nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó
khăn, theo đó chính sách tài chính cũng phải đối mặt với hàng loạt vấn đề nan
giải, cả từ thu, chi và thâm hụt ngân sách nhà nước; nợ công và tác động của
chính sách quản lý giá cả đến ngân sách Nhà nước nói riêng, đến ổn định kinh tế
vĩ mô nói chung. Tỷ lệ thu và chi ngân sách nhà nước năm 2013 đều giảm nhẹ
khoảng 1% GDP so với thực hiện năm 2012 nên thâm hụt ngân sách Nhà nước
vẫn duy trì tương đương giai đoạn 2011-2012. Thu Ngân sách Nhà nước (NSNN)
cả năm 2013 đạt 99% dự toán, tăng thêm trên 16.000 tỷ đồng so với số đã báo cáo
Quốc hội. Bội chi NSNN được điều hành trong phạm vi Quốc hội đã cho phép điều
chỉnh là 5,3% GDP.
Từ khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/2011/NQ-CP ngày
09/01/2011 và Nghị quyết số 11/2011/NQ-CP của Chính phủ ngày 24/02/2011,
về các nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách là
kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Nhờ những
1 Trường Đại học Phương Đông
1

điều chỉnh chính sách kịp thời đó của Chính phủ theo hướng t...
ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH KINH TẾ VĨ MÔ TỚI CÁC DOANH
NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY
TS. Ngô Phúc Hạnh
1
Tóm tắt
Chính sách kinh tế các chính sách kinh tế nhằm mục đích ổn
định kinh tế đạt trạng thái toàn dụng lao động. Hai chính sách kinh tế
quan trọng là chính sách tài chính và chính sách tiền tệ. thể một số
chính sách kinh tế khác cũng tác động tới kinh tế mô, như chính sách
thương mại (quota, thuế quan) song mục đích chính của chúng không phải ổn
định kinh tế mô, nên không được coi chính sách kinh tế mô. Trong
khuôn kh bài viết, tác giả chủ yếu sẽ phân ch tập trung vào chính sách tài
chính chính sách tiền t của Việt Nam năm 2013, những tác động của các
chính sách y tới các doanh nghiệp những định hướng duy trì bình ổn
chính sách kinh tế vĩ mô nhằm hỗ trợ phát triển cho các doanh nghiệp Việt Nam
hiện nay.
Từ khóa: Chính sách kinh tế vĩ mô; Doanh nghiệp Việt Nam,
Nội dung
1. Chính sách kinh tế Vĩ mô của Việt Nam năm 2013
Năm 2013, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 5,42%, lạm phát
được kiềm chế mức 6,04%, tỷ giá ổn định, xuất khẩu gia tăng, kinh tế
ổn đnh trong khi thu ngân ch vẫn vượt gần 1% so với dự toán, khó khăn
trong hoạt động sản xuất-kinh doanh của các doanh nghiệp dần được tháo gỡ.
Để đạt được kết quả này, nguyên nhân bản là chính sách tài chính và chính
sách tiền tệ được điều hành phối hợp, nhịp nhàng, linh hoạt.
Năm 2013 được đánh giá một năm nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều k
khăn, theo đó chính sách i chính cũng phải đối mặt với hàng loạt vấn đề nan
giải, cả từ thu, chi thâm hụt ngân sách nhà nước; nợ công tác động của
chính sách quản lý giá cả đến ngân sách Nhà nước nói riêng, đến ổn định kinh tế
nói chung. Tlthu chi ngân sách nhà nước năm 2013 đều giảm nhẹ
khoảng 1% GDP so với thực hiện năm 2012 nên thâm hụt ngân sách Nhà nước
vẫn duy trì tương đương giai đoạn 2011-2012. Thu Ngân sách Nhà nước (NSNN)
cả năm 2013 đạt 99% dự toán, tăng thêm trên 16.000 tỷ đồng so với số đã báo cáo
Quốc hội. Bội chi NSNN được điều hành trong phạm vi Quốc hội đã cho phép điều
chỉnh là 5,3% GDP.
Từ khi Chính phủ ban hành Nghị quyết s 02/2011/NQ-CP ngày
09/01/2011 Nghquyết số 11/2011/NQ-CP của Chính phngày 24/02/2011,
về các nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm v trọng tâm, cấp bách
kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Nhờ những
1 Trường Đại học Phương Đông
1
Chính sách kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sách kinh tế - Người đăng: phuchanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chính sách kinh tế 9 10 654