Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách phát triển kinh tế xã hội

Được đăng lên bởi Nguyen Nguyen
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 276 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trích Văn kiện Đại hội XI của Đảng

CHIẾN LƯỢC
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 2011 - 2020

I- TÌNH HÌNH ĐẤT NƯỚC VÀ BỐI CẢNH QUỐC TẾ
1. Tình hình đất nước
Trong 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010, chúng
ta đã tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những tác
động tiêu cực của hai cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế khu vực và toàn cầu, đạt được
những thành tựu to lớn và rất quan trọng, đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển,
bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình.
Nhiều mục tiêu chủ yếu của Chiến lược 2001 - 2010 đã được thực hiện, đạt bước phát triển
mới cả về lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất. Kinh tế tăng trưởng nhanh, đạt tốc độ bình
quân 7,26%/năm. Năm 2010, tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người đạt 1.168
USD. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thể chế kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện. Các lĩnh vực văn hoá, xã
hội đạt thành tựu quan trọng trên nhiều mặt, nhất là xóa đói, giảm nghèo. Đời sống vật
chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; dân chủ trong xã hội tiếp tục được
mở rộng. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác đối
ngoại, hội nhập quốc tế được triển khai sâu rộng và hiệu quả, góp phần tạo môi trường
hòa bình, ổn định và tăng thêm nguồn lực cho phát triển đất nước.
Diện mạo của đất nước có nhiều thay đổi. Thế và lực của nước ta vững mạnh thêm
nhiều; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên, tạo ra những tiền đề quan
trọng để đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống của
nhân dân.
Đạt được những thành tựu nêu trên là nhờ phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc,
sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc, năng động, sáng tạo của toàn dân, toàn quân, cộng đồng
doanh nghiệp và của cả hệ thống chính trị, sự quản lý điều hành có hiệu quả của Nhà nước
dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.
Tuy nhiên, những thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng. Kinh tế phát
triển chưa bền vững. Chất lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền
kinh tế thấp, các cân đối kinh tế vĩ mô chưa vững chắc, cung ứng điện chưa đáp ứng yêu
cầu. Công tác quy hoạch, kế hoạch và việc huy động, sử dụng các nguồn lực còn hạn chế,
kém hiệu quả, đầu tư còn dàn trải; quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nói chung còn
nhiều yếu kém, việc thực hiện chức năng chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước còn
bất cập. Tăng trưởng kinh...
Trích Văn kiện Đại hội XI của Đảng
CHIẾN LƯỢC
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 2011 - 2020
I- TÌNH HÌNH ĐẤT NƯỚC VÀ BỐI CẢNH QUỐC TẾ
1. Tình hình đất nước
Trong 10 năm thực hin Chiến lưc pt trin kinh tế - xã hội 2001 - 2010, chúng
ta đã tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất những tác
động tiêu cực của hai cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế khu vực toàn cầu, đạt được
những thành tựu to lớn rất quan trọng, đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển,
bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình.
Nhiu mc tiêu ch yếu ca Chiến lưc 2001 - 2010 đã được thực hiện, đạt bước phát triển
mới cả về lực lượng sản xuất, quan hệ sản xut. Kinh tế tăng trưởng nhanh, đạt tốc độ bình
quân 7,26%/năm. Năm 2010, tng sản phm trong c nh quân đu người đạt 1.168
USD. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thể chế kinh tế thị trường định
hướng hội chủ nghĩa tiếp tục được xây dựng hoàn thiện. Các lĩnh vực văn hoá,
hội đạt thành tựu quan trọng trên nhiều mặt, nhất là xóa đói, giảm nghèo. Đời sống vật
chất tinh thần của nhân n được cải thiện rệt; dân chủ trong xã hội tiếp tục được
mở rộng. Chính trị - hội n định; quốc phòng, an ninh được giữ vững. ng tác đối
ngoại, hội nhập quốc tế được triển khai sâu rộng hiệu quả, góp phần tạo môi trường
hòa bình, ổn định và tăng thêm nguồn lực cho phát triển đất nước.
Diện mạo của đất nước nhiều thay đổi. Thế lực của nước ta vững mạnh thêm
nhiều; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên, tạo ra những tiền đề quan
trọng để đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hóa nâng cao chấtợng cuộc sống của
nhân dân.
Đạt được những thành tựu nêu trên nhờ phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc,
sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc, năng động, sáng tạo của toàn dân, toàn quân, cộng đồng
doanh nghiệp và của cả hệ thống chính trị, sự quản lý điều hành có hiệu quả của Nhà nước
dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.
Tuy nhiên, những thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng. Kinh tế phát
triển chưa bền vững. Chất lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền
kinh tế thấp, các cân đối kinh tế chưa vững chắc, cung ứng điện chưa đáp ứng yêu
cầu. Công tác quy hoạch, kế hoạch việc huy động, sử dụng các nguồn lực còn hạn chế,
kém hiệu quả, đầu còn dàn trải; quản nhà nước đối với doanh nghiệp nói chung còn
nhiều yếu kém, việc thực hiện chức năng chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước còn
bất cập. Tăng trưởng kinh tế vẫn dựa nhiều vào các yếu tố phát triển theo chiều rộng, chậm
chuyển sang phát triển theo chiều u. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội một số mặt yếu
kém chậm được khắc phục, nhất về giáo dục, đào tạo y tế; đạo đức, lối sống trong
một bộ phận xã hội xuống cấp. Môi trườngnhiều nơi đang bị ô nhiễm nặng; tài nguyên,
đất đai chưa được quản tốt, khai thác sử dụng kém hiệu quả, chính sách đất đai
mặt chưa phù hợp. Thể chế kinh tế thị trường, chất lượng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng
vẫn là những điểm nghẽn cản trở sự phát triển. Nền tảng để Việt Nam trở thành nước công
nghiệp theo hướng hiện đại chưa được hình thành đầy đủ. Vẫn đang tiềmn những yếu tố
Chính sách phát triển kinh tế xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sách phát triển kinh tế xã hội - Người đăng: Nguyen Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Chính sách phát triển kinh tế xã hội 9 10 340