Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách Thương Mại Quốc Tế

Được đăng lên bởi Teeny Nguyen
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 659 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC MỞ BÁN CÔNG TP.HCM
KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH
------------------

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
LÝ THUYẾT VÀ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
I. THÔNG TIN TỔNG QUÁT:
1. Mục tiêu và yêu cầu của môn học:
 Mục tiêu nhiệm vụ của môn học là trang bị cho sinh viên những kiến thức khoa
học căn bản để nắm được bản chất của quan hệ thương mại quốc tế trên 3 khía
cạnh sau:
- Dựa trên cơ sở lý thuyết thương mại quốc tế, giải thích được nguyên nhân vì
sao mậu dịch phát sinh giữa các quốc gia, mô thức thương mại quốc tế thường
được áp dụng như thế nào, lợi ích của nó ra sao ?.
- Hiểu được môi trường hoạt động của thương mại quốc tế (kể cả môi trường sản
xuất và môi trường tài chính liên quan) bao gồm những vấn đề cơ bản gì ?
Trong đó, chính sách thương mại quốc tế mà các quốc gia thường áp dụng như
thế nào để có thể đạt được lợi ích kinh tế tối đa.
- Về mặt thực tiễn, hiểu rõ các xu hướng phát triển chính của thương mại quốc tế
ngày nay, nhận thức được lợi ích của vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế và liên hệ
với trường hợp Việt Nam.
 Yêu cầu sinh viên sau khi nghiên cứu môn học này phải nắm vững các vấn đề lý
thuyết căn bản (như: lý thuyết về lợi thế so sánh, lý thuyết mới về cạnh tranh, các
công cụ của chính sách thương mại quốc tế, vấn đề kết hợp chính sách tự do hóa
thương mại với tự do hóa tài chính và đầu tư, các định chế hợp tác kinh tế quốc
tế, vấn đề mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế…) để làm cơ sở học tiếp một số môn
học có liên quan về sau, như: Quản trị kinh doanh quốc tế; Quản trị tài chính quốc
tế; Quản trị đầu tư quốc tế…
2. Số đơn vị học trình: 3.
3. Phân bổ thời gian: 45 (45 tiết lý thuyết, chia ra: lên lớp 35 tiết, thảo luận các chuyên
đề 10 tiết).
4. Các kiến thức căn bản cần học trước: Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô.
5. Hình thức giảng dạy chính của môn học: giảng viên giảng lý thuyết, sinh viên chia
nhóm nghiên cứu tiểu luận và tổ chức thảo luận.
6. Giáo trình, tài liệu tham khảo:
 Tài liệu chính: Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế (Tiến sĩ
Nguyễn Văn Sơn biên soạn).

 Tài liệu tham khảo:
- Hoàng Thị Chỉnh, Nguyễn Phú Tụ, Nguyễn Hữu Lộc: Giáo trình Kinh tế Quốc
tế. NXB Giáo dục, 1998.
- Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld: Kinh tế học quốc tế – Lý thuyết và chính
sách, tập I (Những vấn đề về thương mại quốc tế) – bản dịch. NXB Chính trị
quốc gia, 1996.
- Dương Phú Hiệp và các tác giả: Toàn cầu hóa kinh tế. NXB Khoa học Xã hội,
2001.
- John H. Jackson: Hệ thống thương mại thế giới – Luật và chính sách về các
quan hệ kinh tế quốc tế. Dị...
ĐẠI HỌC MỞ BÁN CÔNG TP.HCM
KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH
------------------
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
LÝ THUYẾT VÀ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
I. THÔNG TIN TỔNG QUÁT:
1. Mục tiêu và yêu cầu của môn học:
Mục tiêu nhiệm vụ của môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức khoa
học căn bản để nắm được bản chất của quan hệ thương mại quốc tế trên 3 khía
cạnh sau:
- Dựa trên sở lý thuyết thương mại quốc tế, giải thích được nguyên nhân
sao mậu dịch phát sinh giữa các quốc gia, thức thương mại quốc tế thường
được áp dụng như thế nào, lợi ích của nó ra sao ?.
- Hiểu được môi trường hoạt động của thương mại quốc tế (kể cả môi trường sản
xuất môi trường tài chính liên quan) bao gồm những vấn đề bản ?
Trong đó, chính sách thương mại quốc tế các quốc gia thường áp dụng như
thế nào để có thể đạt được lợi ích kinh tế tối đa.
- Về mặt thực tiễn, hiểu rõ các xu hướng phát triển chính của thương mại quốc tế
ngày nay, nhận thức được lợi ích của vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế liên hệ
với trường hợp Việt Nam.
Yêu cầu sinh viên sau khi nghiên cứu môn học này phải nắm vững các vấn đề
thuyết căn bản (như: lý thuyết về lợi thế so sánh, lý thuyết mới về cạnh tranh, các
công cụ của chính sách thương mại quốc tế, vấn đề kết hợp chính sách tự do hóa
thương mại với tự do hóa tài chính đầu tư, các định chế hợp tác kinh tế quốc
tế, vấn đề mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế…) để làm sở học tiếp một số môn
học có liên quan về sau, như: Quản trị kinh doanh quốc tế; Quản trị tài chính quốc
tế; Quản trị đầu tư quốc tế…
2. Số đơn vị học trình: 3.
3. Phân bổ thời gian: 45 (45 tiết thuyết, chia ra: lên lớp 35 tiết, thảo luận các chuyên
đề 10 tiết).
4. Các kiến thức căn bản cần học trước: Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô.
5. Hình thức giảng dạy chính của môn học: giảng viên giảng thuyết, sinh viên chia
nhóm nghiên cứu tiểu luận và tổ chức thảo luận.
6. Giáo trình, tài liệu tham khảo:
Tài liệu chính: Bài giảng thuyết chính sách thương mại quốc tế (Tiến
Nguyễn Văn Sơn biên soạn).
Chính sách Thương Mại Quốc Tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sách Thương Mại Quốc Tế - Người đăng: Teeny Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Chính sách Thương Mại Quốc Tế 9 10 926