Ktl-icon-tai-lieu

chính trị trong quản lý công

Được đăng lên bởi Như Ý Phạm
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2794 lần   |   Lượt tải: 9 lần
BẢO ĐẢM TÍNH CHÍNH TRỊ CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
PGS,TS NGUYỄN ĐĂNG THÀNH
Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh,
Giám đốc Học viện Hành chính
Cơ sở chính trị của hoạt động quản lý nhà nước
Chính trị là hoạt động của các chính đảng, các tổ chức đại diện nhóm lợi ích xã hội trong việc giành,
chia sẻ và thực thi quyền lực nhà nước. Quyền lực nhà nước chính là quyền lực chính trị của giai cấp
cầm quyền.
Cơ chế thực hiện quyền lực chính trị của giai cấp cầm quyền được thể hiện thông qua tổ chức và
hoạt động của hệ thống tổ chức quyền lực chính trị, bao gồm các đảng chính trị, thể chế nhà nước
(cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp), thể chế và các tổ chức chính trị - xã hội. Các bộ phận này
tham gia vào quá trình chính trị nhằm thực hiện quyền lực chính trị của giai cấp cầm quyền trong xã
hội.
Nhà nước giữ vai trò trung tâm trong hệ thống chính trị của mỗi quốc gia. Nhìn chung trên thế giới,
các đảng phái chính trị là lực lượng hoạt động ở hậu trường nhưng có vai trò chi phối hoạt động của
nhà nước. Tùy thuộc vào truyền thống và thể chế chính trị của mỗi quốc gia, các đảng phái chính trị
có các phương thức khác nhau để thể hiện ý chí chính trị của đảng và tích cực tham gia vào các công
việc của nhà nước. Dấu ấn của các đảng phái chính trị trong việc tham gia vào các công việc của nhà
nước thể hiện rõ nét trên những phương diện sau:
- Thông qua bầu cử: các đảng phái chính trị tham gia tích cực vào sự hình thành bộ máy nhà nước
thông qua việc các đảng viên của đảng tranh cử vào các cơ quan lập pháp và hành pháp.
- Tác động đến hoạt động của cơ quan lập pháp, hành pháp: các đảng phái chính trị kiểm soát và
tác động đến các đảng viên của đảng trong hoạt động của cơ quan lập pháp và cơ quan hành pháp.
Hoạt động của bộ máy nhà nước là việc thực hiện quyền lực chính trị của giai cấp cầm quyền,
tuân thủ ý chí chính trị của giai cấp cầm quyền. Nhà nước tiến hành các hoạt động quản lý đời sống
kinh tế - xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng cầm quyền. Tác động của đảng cầm quyền đến hoạt động
của bộ máy nhà nước thể hiện trên hai phương diện chủ yếu như sau:
- Đảng ban hành các quyết sách chính trị và tìm cách đưa các quyết sách chính trị của đảng vào
chính sách công (thông qua tranh luận tại nghị trường, qua hoạt động của các đảng viên chủ chốt của
đảng trong bộ máy nhà nước, qua vận động hành lang). Các chính sách này được thể chế hóa thành
luật và các văn bản pháp quy của nhà nước. Như vậy, quyết sách chính trị của đảng cầm quyền tạo
nên c...
BẢO ĐẢM TÍNH CHÍNH TRỊ CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
PGS,TS NGUYỄN ĐĂNG THÀNH
Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh,
Giám đốc Học viện Hành chính
Cơ sở chính trị của hoạt động quản lý nhà nước
Chính trị là hoạt động của các chính đảng, các tổ chức đại diện nhóm lợi ích xã hội trong việc giành,
chia sẻ và thực thi quyền lực nhà nước. Quyền lực nhà nước chính là quyền lực chính trị của giai cấp
cầm quyền.
chế thực hiện quyền lực chính trị của giai cấp cầm quyền được thể hiện thông qua tổ chức
hoạt động của hệ thống tổ chức quyền lực chính trị, bao gồm các đảng chính trị, thể chế nhà nước
(cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp), thể chế và các tổ chức chính trị - xã hội. Các bộ phận này
tham gia vào quá trình chính trị nhằm thực hiện quyền lực chính trị của giai cấp cầm quyền trong
hội.
Nhà nước giữ vai trò trung tâm trong hệ thống chính trị của mỗi quốc gia. Nhìn chung trên thế giới,
các đảng phái chính trị lực lượng hoạt động hậu trường nhưng vai trò chi phối hoạt động của
nhà nước. Tùy thuộc vào truyền thống thể chế chính trị của mỗi quốc gia, các đảng phái chính trị
có các phương thức khác nhau để thể hiện ý chí chính trị của đảng và tích cực tham gia vào các công
việc của nhà nước. Dấu ấn của các đảng phái chính trị trong việc tham gia vào các công việc của nhà
nước thể hiện rõ nét trên những phương diện sau:
- Thông qua bầu cử: các đảng phái chính trị tham gia tích cực vào sự hình thành bộ máy nhà nước
thông qua việc các đảng viên của đảng tranh cử vào các cơ quan lập pháp và hành pháp.
- Tác động đến hoạt động của quan lập pháp, hành pháp: các đảng phái chính trị kiểm soát
tác động đến các đảng viên của đảng trong hoạt động của cơ quan lập pháp và cơ quan hành pháp.
Hoạt động của bộ máy nhà nước việc thực hiện quyền lực chính trị của giai cấp cầm quyền,
tuân thủ ý chí chính trị của giai cấp cầm quyền. Nhà nước tiến hành các hoạt động quản đời sống
kinh tế - xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng cầm quyền. Tác động của đảng cầm quyền đến hoạt động
của bộ máy nhà nước thể hiện trên hai phương diện chủ yếu như sau:
- Đảng ban hành các quyết sách chính trị tìm cách đưa các quyết sách chính trị của đảng vào
chính sách công (thông qua tranh luận tại nghị trường, qua hoạt động của các đảng viên chủ chốt của
đảng trong bộ máy nhà nước, qua vận động hành lang). Các chính sách này được thể chế hóa thành
luật các văn bản pháp quy của nhà nước. Như vậy, quyết sách chính trị của đảng cầm quyền tạo
nên sở chính trị của các chính sách, pháp luật của nhà nước được nhà nước sử dụng quyền
lực công để tổ chức thực thi trên thực tế. Sau khi đề ra một quyết sách chính trị, đảng cầm quyền
quan tâm giám sát việc quyếtch đó được thể chế hóa thành chính sách, pháp luật như thế nào
và tổ chức thực hiện ra sao.
- Đảng cầm quyền phát triển lực lượng đảng viên của mình trong bộ máy nhà nước, đưa các đảng
viên xuất sắc vào các chức vụ cấp cao của nhà nước (tổng thống, thủ tướng và các bộ trưởng). Đảng
chính trị trong quản lý công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chính trị trong quản lý công - Người đăng: Như Ý Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
chính trị trong quản lý công 9 10 41