Ktl-icon-tai-lieu

chủ đầu tư và quản lý dự án

Được đăng lên bởi duc_khung_91
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 781 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chủ đầu tư và vấn đề quản lý dự án
Chủ đầu tư (CĐT) và vấn đề quản lý dự án (QLDA) luôn là những nội dung được đặt ra
trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý đầu tư xây dựng công trình (XDCT) đối với các
dự án sử dụng vốn nhà nước nói chung đặc biệt trong đó đối với các dự án sử dụng vốn
ngân sách nhà nước bao gồm cả vốn ODA thuộc các ngành các địa phương hiện nay.
Thực tế quản lý ở nước ta cũng như kinh nghiệm và cách làm của thế giới theo xu hướng
hội nhập vấn đề CĐT và QLDA phải được đặt trong mối quan hệ giữa CĐT - Nhà tư vấn
và CĐT với Nhà thầu mà thế giới thường gọi là mối quan hệ OPC (Owner - Design
Professional - Constructor) mới có thể giải quyết vấn đề một cách toàn diện và triệt để
được, chúng tôi hy vọng sẽ đề cập ở một chuyên đề khác. Trong phạm vi bài viết này với
mục đích góp phần làm rõ hơn việc vận dụng vấn đề này trong thực tế đặc biệt là sau khi
Luật Xây dựng và các Nghị định 16/2005/NĐ-CP và gần đây là Nghị định 112/2006/NĐCP của Chính phủ vừa được ban hành.
1. Về vấn đề chủ đầu tư
1.1. Vấn đề mang tính thông lệ, CĐT (hoặc Chủ sở hữu) được hiểu có thể là một cá nhân,
một tổ chức, một tập đoàn, một tổ chức chính trị hoặc là bất cứ cơ quan nhà nước nào.
CĐT phải có một tiêu chuẩn tối thiểu về năng lực được xác định theo luật pháp của Nhà
nước để thực hiện một hợp đồng giao ước trong thời gian hiệu lực. Trên thực tế, CĐT
phải có khả năng đầy đủ và toàn diện trách nhiệm pháp lý trong hợp đồng. Các trách
nhiệm đó bao gồm khả năng thanh toán cho dự án, giấy tờ về quyền sở hữu bất động sản
và bảo hiểm, thanh toán lãi suất và cung cấp các thông tin cơ bản có liên quan. CĐT cũng
phải có khả năng đưa ra những quyết định ràng buộc và các phê duyệt. CĐT có trách
nhiệm theo hợp đồng đối với cả hai trường hợp "Hợp đồng giữa CĐT và Nhà tư vấn thiết
kế", "Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu".
1.2. Theo luật pháp hiện hành của Việt Nam thì: "CĐT XDCT là người sở hữu vốn hoặc
là người được giao QL và sử dụng vốn để đầu tư XDCT..." và sau đó được xác định cho
từng loại nguồn vốn: Vốn NSNN, vốn tính dụng đầu tư, các dự án sử dụng các vốn khác
thì "CĐT là chủ sở hữu vốn hoặc là người đại diện theo quy định của pháp luật".
Tuy nhiên qua một số vụ việc xảy ra vừa qua khi cần phân định trách nhiệm giữa CĐT và
các cấp Quyết định đầu tư, giữa CĐT và các Ban QLDA đòi hỏi về mặt pháp lý cần được
sửa đổi bổ sung cho phù hợp mà gần đây nhất là Nghị định 112/2006/NĐ-CP của Chính
phủ tập trung vào việc xác định CĐT đối với các dự án sử dụng vốn NSNN.
- Về xác định CĐT đối vớ...
Ch đầu tư và vn đề qun lý d án
Ch đầu tư (CĐT) và vn đề qun lý d án (QLDA) luôn là nhng ni dung được đặt ra
trong quá trình đổi mi cơ chế qun lý đầu tưy dng công trình (XDCT) đối vi các
d án s dng vn nhà nước nói chung đặc bit trong đó đối vi các d án s dng vn
ngân sách nhà nước bao gm c vn ODA thuc các ngành các địa phương hin nay.
Thc tế qun lý nước ta cũng như kinh nghim và cách làm ca thế gii theo xu hướng
hi nhp vn đề CĐT và QLDA phi được đặt trong mi quan h gia CĐT - Nhà tư vn
và CĐT vi Nhà thu mà thế gii thường gi là mi quan h OPC (Owner - Design
Professional - Constructor) mi có th gii quyết vn đề mt cách toàn din và trit để
được, chúng tôi hy vng s đề cp mt chuyên đề khác. Trong phm vi bài viết này vi
mc đích góp phn làm rõ hơn vic vn dng vn đề này trong thc tế đặc bit là sau khi
Lut Xây dng và các Ngh định 16/2005/NĐ-CP và gn đây là Ngh định 112/2006/NĐ-
CP ca Chính ph va được ban hành.
1. V vn đề ch đầu tư
1.1. Vn đề mang tính thông l, CĐT (hoc Ch s hu) được hiu có th là mt cá nhân,
mt t chc, mt tp đoàn, mt t chc chính tr hoc là bt c cơ quan nhà nước nào.
CĐT phi có mt tiêu chun ti thiu v năng lc được xác định theo lut pháp ca Nhà
nước để thc hin mt hp đồng giao ước trong thi gian hiu lc. Trên thc tế, CĐT
phi có kh năng đầy đủ và toàn din trách nhim pháp lý trong hp đồng. Các trách
nhim đó bao gm kh năng thanh toán cho d án, giy t v quyn s hu bt động sn
và bo him, thanh toán lãi sut và cung cp các thông tin cơ bn có liên quan. CĐT cũng
phi có kh năng đưa ra nhng quyết định ràng buc và các phê duyt. CĐT có trách
nhim theo hp đồng đối vi c hai trường hp "Hp đồng gia CĐT và Nhà tư vn thiết
kế", "Hp đồng gia CĐT và Nhà thu".
1.2. Theo lut pháp hin hành ca Vit Nam thì: "CĐT XDCT là người s hu vn hoc
là người được giao QL và s dng vn để đầu tư XDCT..." và sau đó được xác định cho
tng loi ngun vn: Vn NSNN, vn tính dng đầu tư, các d án s dng các vn khác
thì "CĐT là ch s hu vn hoc là người đại din theo quy định ca pháp lut".
Tuy nhiên qua mt s v vic xy ra va qua khi cn phân định trách nhim gia CĐT và
các cp Quyết định đầu tư, gia CĐT và các Ban QLDA đòi hi v mt pháp lý cn được
sa đổi b sung cho phù hp mà gn đây nht là Ngh định 112/2006/NĐ-CP ca Chính
ph tp trung vào vic xác định CĐT đối vi các d án s dng vn NSNN.
- V xác định CĐT đối vi vn NSNN ln này Ngh định 112-CP yêu cu:
"...CĐT XDCT do người quyết định đầu tư quyết định trước khi lp d án ĐTXDCT phù
hp vi quy định ca Lut NSNN". Vn đề này trong các ln nghiên cu ban hành các
ngh định v QLĐT trước đây đều được nêu ra nhm xác định trách nhim đối vi vic
thc hin các d án trước hết là thuc v CĐT ca các d án s dng vn NSNN gp khá
nhiu tr ngi mà c th là:
Khác vi vn đầu tư ca các DNNN, vn NSNN dùng phương thc "cp phát" vn là ch
yếu chiếm khong 20-22% tng vn ĐT toàn xã hi, nên nó được dùng đầu tư cho nhng
d án không có kh năng thu hi vn (các cơ s h tng kinh tế như: cu cng, đường sá,
1
chủ đầu tư và quản lý dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chủ đầu tư và quản lý dự án - Người đăng: duc_khung_91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
chủ đầu tư và quản lý dự án 9 10 760