Ktl-icon-tai-lieu

Chủ đề quản lý hệ thống tiền lương

Được đăng lên bởi hoangsonth
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 905 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Đề tài 7:

Bạn là quản lý hệ thống tiền lương tại một bệnh viện.
Bạn sẽ thiết lập một hệ thống trả lương như thế nào?
Tại sao?
GVHD: Trần Hà Triêu Bình
Nhóm: 04

Thành viên nhóm 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nguyễn Thị Cẩm Loan
Phạm Thị Mỹ Nhan
Trần Ngọc Thạch
Bùi Xuân Thịnh
Trần Thị Bảo Trân
Ngô Ngọc Nam Trân
Cù Duy Tuấn
Lê Hoàng Sơn

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỆNH VIỆN

SƠ ĐỒ CƠ CẤU HỆ THỐNG TRẢ LƯƠNG

I.A CÁC HÌNH THỨC TÍNH LƯƠNG
Kích thích cá nhân
 Trả lương theo sản phẩm
 Trả lương theo giờ chuẩn
 Trả lương theo tiền hoa hồng
Bệnh viện đã trả lương theo hình thức là
trả lương theo giờ chuẩn.
Kích thích dựa vào nhóm
 Theo kết quả kinh doanh (năng suất, chất
lượng, chia lời, bán cổ phiếu)

I.B MỤC ĐÍCH CHÍNH SÁCH LƯƠNG
 Đảm bảo tính công bằng
 Đảm bảo tính cạnh tranh
 Đảm bảo tính hệ thống

II. QUY TRÌNH XÂY DỰNG
HỆ THỐNG TIỀN LƯƠNG
1.Phân tích công việc
2.Đánh giá giá trị từng vị
trí
3.Quy định các ngạch
công việc cho từng nhóm

4.Quy định một thang
lương cho từng ngạch
công việc

‾
‾
‾
‾

Lập danh sách các yếu tố công việc chung
Lựa chọn các vị trí công việc để dánh giá
Cho điểm các yếu tố
Xác định thang điểm có thể chấp nhận

‾ Tập hợp các công việc riêng lẽ thành các nhóm
‾ Thiết lập mức ngạch công việc và tiêu chuẩn phân
ngạch
‾ Quy định 1 ngạch công việc cho mỗi nhóm công việc

‾
‾
‾

Xác định số ngạch lương
Xác định số bậc lương theo mỗi ngạch lương
Xác định lương cho mỗi bậc lương , cụ thể theo mỗi
bậc lương.

III. THỰC TRẠNG VÀ HỆ QUẢ
THỰC TRẠNG
Chưa vận dụng nguyên tắc tự chủ xây dựng chính
sách tiền lương.
Tiền lương cào bằng.
Mức lương thiếu tính cạnh tranh.
Tiền lương chưa gắn chặt với hiệu quả công việc.
Đánh giá thành tích hình thức.

III. THỰC TRẠNG VÀ HỆ QUẢ
THỰC TRẠNG
Trình độ
Dưới đại học
Đại học
Thạc sĩ, chuyên khoa I và II

Lương
(tháng)
2.5tr
3tr
3.5tr

Tiến sĩ
4tr
Thấp hơn ngành ngân hàng 2.5 lần, thương mại 3 lần,
cơ sở y tế tư 4 lần!!!

III. THỰC TRẠNG VÀ HỆ QUẢ
HỆ QUẢ
Thiếu nhân lực ngành Y
Quá tải tại bệnh viện tuyến trên
Ảnh hưởng đến đạo đức nghề y

IV. GIẢI PHÁP
 Hợp lý hoá cơ cấu tổ chức, chuẩn hoá chức danh.
 Phân tích công việc, lập bản mô tả công việc.
 Đánh giá giá trị công việc.
 Xây dựng đơn giá lương, quỹ lương hợp lý, đúng pháp luật.
 Thiết kế thang lương với độ rộng, dãn cách phù hợp với tính
chất công việc và nghề nghiệp.
 Xây dựng cơ chế đánh giá kết quả thực hiện công việc, gắn
tiền lương với hiệu quả, nă...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
Bạn là quản lý hệ thống tiền lương tại một bệnh viện.
Bạn sẽ thiết lập một hệ thống trả lương như thế nào?
Tại sao?
Đề tài 7:
GVHD: Trần Hà Triêu Bình
Nhóm: 04
Chủ đề quản lý hệ thống tiền lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủ đề quản lý hệ thống tiền lương - Người đăng: hoangsonth
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Chủ đề quản lý hệ thống tiền lương 9 10 332