Ktl-icon-tai-lieu

Chủ động Hội nhập kinh tế

Được đăng lên bởi Do Hanh Nguyen
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 235 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số giải pháp để chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế
Để khắc phục những hạn chế, vượt qua những thách thức, thực hiện thành công các mục tiêu và
nhiệm vụ hội nhập kinh tế quốc tế, trước hết, cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
khóa X “Về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi
Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới” trong tình hình mới gắn với việc thực
hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nhiệm vụ đổi mới mô hình tăng trưởng và
cơ cấu lại nền kinh tế theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.
Trước mắt, trên cơ sở nhận thức sâu rộng trong toàn Đảng, mọi tầng lớp nhân dân về yêu cầu hội
nhập kinh tế quốc tế, về các cơ hội và thách thức, cần tập trung vào các nhóm giải pháp cơ bản
sau:
Thứ nhất la, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò các cơ quan quản lý nhà nước
trong hội nhập kinh tế quốc tế, tập hợp sức mạnh toàn dân, bảo đảm an ninh chính trị, an ninh cơ
sở, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.
Tiếp tục thực hiện các chính sách bình ổn kinh tế vĩ mô một cách kịp thời, linh hoạt, hợp lý và
củng cố, ổn định hệ thống và thị trường tài chính. Lựa chọn mục tiêu tăng trưởng hợp lý trong
từng thời kỳ dựa trên thông tin tích cực và dự báo chính xác, có căn cứ khoa học để từ đó đưa ra
chính sách phù hợp.
Thứ hai la, rà soát, củng cố, hoàn thiện một cách căn bản thể chế thực thi và giám sát thực hiện
các nghị quyết, chủ trương liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế (như Nghị quyết số 22NQ/TW, Nghị quyết số 31/NQ-CP), gắn các chủ trương này với kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội và việc xử lý nhanh nhạy các vấn đề cấp bách nảy sinh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc
tế. Xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp, nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo
hướng phát huy hiệu quả trong từng ngành, từng lĩnh vực. Tăng cường phổ biến và làm cho các
doanh nghiệp, người lao động nắm vững các chính sách, pháp luật, nhất là những nội dung liên
quan đến thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế, về những cơ hội và thách thức khi gia nhập
Hiệp định đối tác kinh tế song phương và đa phương.
Thứ ba la, đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, nhất là các đối tác có tầm quan
trọng chiến lược đối với sự phát triển và an ninh của đất nước, đưa khuôn khổ quan hệ đã được
xác lập đi vào thực chất, tạo sự đan xen gắn kết lợi ích giữa nước ta với các đối tác; chủ động và
tích cực hơn trong việc tham gia các thể c...
Mt s gii php đ ch đng, tch cc hi nhp kinh t quc t

 !"#$%&'()#*+
,-./0 1"2#*314$50#60
/&42)7)*$8#9::$$
#;<= >457$:?#@
*>40A9&'( -B2CD
)#$#*1@!1E# #99CF%4$EGE0(% 
!"0* %!#9,C*6C
1H
?I14=592C(#J*C4K$
#9 !"!19GE6C95C3#'*
1@<L4K'I>501D
)316:7M 'I494K
2"75'"'#I3DNF?#@4K#9
OIPG#3G693<,?9F5O5,5#
31QD
#192"9 ?6C1
'(2#*45 !"R&'(1"SS;
&TU)V&'(1"WXU&T;YZ[2#*($9#;<=
 <L4K(>50>6C(1#9#: !"
D-E(G*31Q\]5^((G'*>A9
$(C#9OO4MD)?I7649
G9I495 314!>4 G4
5* !"0* !
_5'5"19*5*D
5^(41E1*$5">45",%
#F45"$1#25>$575=5
<4!59>915<A43$$5"`25 
3*#95*DY25 #94F5"
Chủ động Hội nhập kinh tế - Trang 2
Chủ động Hội nhập kinh tế - Người đăng: Do Hanh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Chủ động Hội nhập kinh tế 9 10 988