Ktl-icon-tai-lieu

Chủ động hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực phát triển bền vững

Được đăng lên bởi cancelanimation
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 173 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Pbdt trifn nbanb vd ben vffng

Xhu 0dng hop tac quoc te, thu hut
nguon luc phat trien ben virng
O TRAN TH! MINH HA
Vu trudng Vu Hap tac quoc te

dm 2013, vdl nhOng khd khdn chung trong phdt trien kinh te
the'gidi, nude ta khong khoi chju dnh hudng bdixu thedd. Tuy
vdy, cdc hoat dpng hpp tae qudc te(HTQT) van dat duac nhiiu
kit qua trong thu hut ngudn luc nham quan ly, bao ve, phat trien
TN&MT bin vuhg.

N

Hpp tac qudc te', thu hut
ngudn lire
Ndm qua, HTQT trong iTnh
VUc TNMT dupc tdng cudng, md
rdng ve hop tae song phuong, da
phUdng. Ode biet la "cac boat
ddng phat tridn va md mdi cac
nhiem vu vd HTQT trong ITnh vuc
BOKH cung nhu nhdng khdi ddng
vd ddt diem mot sd chuyen dd
quan trpng cd tinh quye't djnh va
nang tam cac hoat dpng trong
tien trinh hdi nhdp qude te
(HNQT) ve TN&MT Nhieu nhiem
vu HTQT duac trien khai dat hieu
qua cao, td chdc nhieu doan edng
tde tham gia dam phdn, eae hdi
nghj, hpl thao trong nude, qude te
va nhidu hoat ddng lien quan
cdng cdng ddng qude te dng hd
va thuc hien hieu qua viec BVMT,
ehdng BOKH vd tdng trudng
xanh. Thdng qua cde boat dpng
nay, tidng ndi va vai trd cda Viet
Nam trong su nghiep chd'ng
BOKH, bao ve he thdng Trai dd't
da dupc nang len va dupe nhieu
36

qudc gia ghi nhan. Td chde dam
phan va ky kdt nhidu vdn kien
hpp tac song phuong vdi eae
qude gia, eae td chdc qudc te
trong khu vuc va tren thd gidi
nham tang cUdng hpp tac trong
ITnh vuc TN&MT nhU: Trung
Qude, Ldo, Nhat Ban, Han Qudc,
Nga... Thue hien td't ChUdng trinh
cdng tac vd HTQT va cac nhiem
vu phdi hop lien bd, lien nganh,
bao dam ndi dung vd TN&MT
thude ehde nang, nhiem vu quan
ly nha nude cda Bp dUpc Idng
ghep mdt cdeh hai hda, hieu qua
va la mdt khd'i thd'ng nhat eda
qudc gia trong giai doan phat
trien mdi eda dat nudc, giai doan
HNQT - "Ddi tac va hpp tdc toan
dien...", bao dam xay dung ndn
kinh te phat tridn ben vCfng, ft cacbon... Cdng tdc HTQT dupc tap
trung triln khai eae nhidm vu Idn:
Td chdc xay dung, thuc hidn va
quan ly cac chUPng trinh/du an
HTQT; day manh edc hoat ddng
HNQT ed ndi dung lien quan den

Tgl nguyen v6 Ividl truong | Ky 1-t-Z - Thing 1/20U

cac ITnh vuc quan ly nhd nudc ciia
Bd; td chLfe thanh cdng cic hfii
nghj, hpi thao theo ke hoach; to
chLfe va quan ly boat ddng cda
cdc td chCre, ca nhan nUdc ngoai
vao Viet Nam lam viec vdi Bp
hodc cda Bd ra nudc ngodi cdng
tae. Nam 2013, eae boat dpng
HTQT da gdp phan quan trpng
thue hien ehd trUPng da dang hoi
ngudn vd'n dIu tu cho cae hoat
dpng vd TNMT thude sU quan Ij?
hodc dieu phd'i cda Bp...
Pbdt
trifn nbanb
vd
ben
vffng
Xhu 0dng
hop tac quoc te, thu hut
nguon luc phat trien ben
virng
O TRAN TH! MINH HA
Vu trudng Vu Hap tac quoc te
N
dm 2013, vdl
nhOng
khd khdn chung trong phdt trien kinh
te
the'gidi,
nude ta khong khoi chju dnh hudng
bdixu
thedd.
Tuy
vdy, cdc hoat dpng hpp tae qudc
te(HTQT)
van dat duac nhiiu
kit qua trong thu hut ngudn luc nham quan ly, bao ve, phat trien
TN&MT bin
vuhg.
Hpp tac qudc te', thu hut
ngudn
lire
Ndm qua, HTQT trong iTnh
VUc TNMT dupc tdng cudng, md
rdng ve hop tae song phuong, da
phUdng.
Ode
biet la "cac boat
ddng phat tridn va md mdi cac
nhiem vu vd HTQT trong ITnh vuc
BOKH cung nhu nhdng khdi ddng
vd ddt diem mot sd chuyen dd
quan trpng cd tinh quye't djnh va
nang tam cac hoat dpng trong
tien trinh hdi nhdp qude te
(HNQT) ve TN&MT Nhieu nhiem
vu HTQT duac trien khai dat hieu
qua cao, td chdc nhieu doan edng
tde tham gia dam phdn, eae hdi
nghj,
hpl thao trong nude, qude te
va nhidu hoat ddng lien quan
cdng cdng ddng qude te dng hd
va thuc hien hieu qua viec BVMT,
ehdng BOKH vd tdng trudng
xanh.
Thdng qua cde boat dpng
nay, tidng ndi va vai trd cda Viet
Nam trong su nghiep chd'ng
BOKH,
bao ve he thdng Trai dd't
da dupc nang len va dupe nhieu
qudc gia ghi nhan. Td chde dam
phan va ky kdt nhidu vdn kien
hpp tac song phuong vdi eae
qude gia, eae td chdc qudc te
trong khu vuc va tren thd gidi
nham tang cUdng hpp tac trong
ITnh vuc TN&MT nhU: Trung
Qude,
Ldo, Nhat Ban, Han Qudc,
Nga...
Thue hien td't ChUdng trinh
cdng tac vd HTQT va cac nhiem
vu phdi hop lien bd, lien nganh,
bao dam ndi dung vd TN&MT
thude ehde nang, nhiem vu quan
ly
nha nude cda Bp dUpc Idng
ghep mdt cdeh hai hda, hieu qua
va la mdt khd'i thd'ng nhat eda
qudc gia trong giai doan phat
trien mdi eda dat nudc, giai doan
HNQT - "Ddi tac va hpp tdc toan
dien...",
bao dam xay dung ndn
kinh te phat tridn ben
vCfng,
ft cac-
bon...
Cdng tdc HTQT dupc tap
trung triln khai eae nhidm vu Idn:
Td chdc xay dung, thuc hidn va
quan
ly
cac chUPng
trinh/du
an
HTQT; day manh edc hoat ddng
HNQT ed ndi dung lien quan den
cac
ITnh
vuc quan
ly
nhd nudc
ciia
Bd;
td
chLfe
thanh cdng cic hfii
nghj,
hpi thao theo ke hoach; to
chLfe
va quan
ly
boat ddng cda
cdc td
chCre,
ca nhan nUdc ngoai
vao Viet Nam lam viec vdi
Bp
hodc cda Bd ra nudc ngodi cdng
tae.
Nam 2013, eae boat dpng
HTQT da gdp phan quan trpng
thue hien ehd trUPng da dang hoi
ngudn vd'n
dIu
tu cho cae hoat
dpng vd TNMT thude sU quan
Ij?
hodc dieu phd'i cda Bp. Tfnh den
thdng 12/2013, da cd nhieu
chuong trinh du an cd ngudn tai
trp nudc ngoai dupc xay dung,
van ddng va dang
dUde thUe
hien.
Oiln
hinh nhu, 56 chUdng
trinh/du an da dupc ky kdt, dang
dupc thuc hidn vdi tdng kinh phi
cam ket trong thdi gian du dn la
455.511.880
USD, trong dd
h6
trp
qudc te Id 371.008.166 USD vi
84.503.714 USD dd'i d'ng; 03
chuong
trinh,
hiep
(Snh
do Bd chfl
tri xay dung, trinh phe duyet va
tham gia thuc hien cdng v6i
36 Tgl nguyen
v6 Ividl
truong |
Ky
1-t-Z
-
Thing
1/20U
Chủ động hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực phát triển bền vững - Trang 2
Chủ động hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực phát triển bền vững - Người đăng: cancelanimation
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chủ động hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực phát triển bền vững 9 10 947