Ktl-icon-tai-lieu

Chức năng hoạch định

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 3686 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Baøi 5 CHÖÙC NAÊNG HOAÏCH ÑÒNH
1.
2.
3.
4.

Khaùi nieäm hoaïch ñònh
Vai troø cuûa hoaïch ñònh trong quaûn trò
Caùc loaïi hoaïch ñònh
Quaûn trò theo muïc tieâu MBO

KHAÙI NIEÄM VAØ VAI TROØ
1. Khaùi nieäm hoaïch ñònh:
Hoaïch ñònh laø moät quaù trình xaùc ñònh nhöõng muïc tieâu
vaø bieän phaùp toát nhaát ñeå thöïc hieän muïc tieâu ñoù.
2. Vai troø cuûa hoaïch ñònh:
 Giuùp doanh nghieäp taäp trung söï chuù yù vaøo caùc muïc
tieâu
 Öùng phoù vôùi nhöõng thay ñoåi cuûa moâi tröôøng
 Phoái hôïp caùc noã löïc cuûa doanh nghieäp hieäu quaû hôn.
 Phaùt trieån höõu hieäu caùc tieâu chuaån kieåm tra nhaèm laøm
cho caùc hoaït ñoäng ñi ñuùng muïc tieâu.

CAÙC LOAÏI HOAÏCH ÑÒNH
Hoaïch ñònh chieán löôïc:
Laø loaïi hoaïch ñònh nhaèm xaùc ñònh caùc muïc tieâu
daøi haïn , bao quaùt hoaït ñoäng cuûa toaøn DN vaø
chieán löôïc haønh ñoäng ñeå thöïc hieän muïc tieâu caên
cöù vaøo hoaøn caûnh cuï theå cuûa DN vaø taùc ñoäng cuûa
moâi tröôøng ñeán noù .
Hoaïch ñònh taùc nghieäp:
Laø loaïi hoaïch ñònh nhaèm trieån khai caùc muïc tieâu
vaø chieán löôïc thaønh caùc keá hoaïch haønh ñoäng cuï
theå , thöïc hieän trong thôøi gian ngaén.

QUAÛN TRÒ THEO MUÏC TIEÂU MBO

1.
2.
3.
4.

MBO laø söï töï nguyeän raøng buoäc vaø cam keát haønh
ñoäng theo muïc tieâu trong suoát quaù trình quaûn trò
töø khaâu hoaïch ñònh ñeán khaâu kieåm tra.
Quaù trình phaùt trieån cuûa MBO:
Phöông phaùp ñaùnh giaù vieäc hoaøn thaønh nhieäm vuï.
Phöông tieän thuùc ñaåy caù nhaân laøm vieäc hôïp taùc ñeå
ñaït ñöôïc muïc tieâu.
Coâng cuï xaây döïng keá hoaïch chieán löôïc
Phöông thöùc quaûn lyù toaøn dieän.

4 YEÁU TOÁ CAÊN BAÛN CUÛA MBO
1. Söï cam keát cuûa quaûn trò vieân cao caáp (traùch
nhieäm laõnh ñaïo) vôùi heä thoáng MBO. Ñaây laø yeáu toá
cô baûn, thieáu noù MBO khoâng theå trieån khai ñöôïc.
2. Söï hôïp taùc cuûa caùc thaønh vieân trong toå chöùc ñeå
xaây döïng muïc tieâu chung.
3. Söï töï nguyeän töï giaùc vôùi tinh thaàn töï quaûn cuûa caùc
thaønh vieân ñeå thi haønh keá hoaïch chung.
4. Toå chöùc kieåm tra ñònh kyø vieäc thöïc hieän keá hoaïch
vaø thöïc hieän caùc haønh ñoäng ñieàu chænh thích hôïp.

CAÙC BÖÔÙC CUÛA QUAÛN TRÒ THEO
MUÏC TIEÂU :
1. Ñaët muïc tieâu
 Döï thaûo muïc tieâu ôû caáp cao nhaát
 Thaûo luaän muïc tieâu chung
 Cung caáp döôùi ñeà ra muïc tieâu cuï theå cuûa hoï

2. Thöïc hieän muïc tieâu
3. Tieán haønh kieåm tra vaø ñieàu chænh
4. Toång keát vaø ñaùnh giaù

Ñaët muïc tieâu ôû caáp cao
- Xác định các mục tiêu chung của toàn công
ty.
- Xác định vai trò của các đơn vị c...
Baøi 5 CHÖÙC NAÊNG HOAÏCH ÑÒNH
1. Khaùi nieäm hoaïch ñònh
2. Vai troø cuûa hoaïch ñònh trong quaûn trò
3. Caùc loaïi hoaïch ñònh
4. Quaûn trò theo muïc tieâu MBO
Chức năng hoạch định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chức năng hoạch định - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Chức năng hoạch định 9 10 571