Ktl-icon-tai-lieu

Chức năng kiểm tra

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2309 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHÖÔNG 8

CHÖÙC NAÊNG KIEÅM TRA
I. KHAÙI NIEÄM
II. NGUYEÂN TAÉC KIEÅM TRA
III. QUI TRÌNH KIEÅM TRA
IV. CAÙC HÌNH THÖÙC KIEÅM TRA
CH8

1

I. KHAÙI NIEÄM
1. Khaùi nieäm
Chöùc naêng kieåm tra laø ño löôøng vaø chaán
chænh vieäc thöïc hieän nhaèm ñeå ñaûm baûo raèng
caùc muïc tieâu vaø caùc keá hoaïch vaïch ra ñeå ñaït
tôùi caùc muïc tieâu naøy ñaõ vaø ñang ñöôïc hoaøn
thaønh.
Nhö vaäy kieåm tra laø chöùc naêng cuûa moïi nhaø
quaûn trò töø nhaø quaûn trò cao nhaát ñeán nhaø quaûn
trò thaáp nhaát trong toå chöùc
CH8

2

I. KHAÙI NIEÄM
2. Taùc duïng cuûa kieåm tra
 Baûo ñaûm keát quaû ñaït ñöôïc phuø hôïp vôùi muïc tieâu
cuûa toå chöùc
 Baûo ñaûm caùc nguoàn löïc cuûa toå chöùc ñöôïc söû duïng
moät caùch höõu hieäu.
 Laøm saùng toû vaø ñeà ra nhöõng keát quaû mong muoán
chính xaùc hôn theo thöù töï quan troïng.
 Phaùt hieän kòp thôøi nhöõng vaán ñeà vaø nhöõng ñôn vò
boä phaän chòu traùch nhieäm ñeå söûa sai.
 Laøm ñôn giaûn hoaù caùc vaán ñeà uyû quyeàn, chæ huy,
quyeàn haønh vaø traùch nhieäm.
CH8

3

II. CAÙC NGUYEÂN TAÉC ÑEÅ XAÂY

DÖÏNG CÔ CHEÁ KIEÅM TRA

•1. Cô cheá kieåm tra phaûi ñöôïc thieát keá caên cöù
treân keá hoaïch hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp, vaø
caên cöù theo caáp baäc cuûa ñoái töôïng ñöôïc kieåm
tra.
•2. Coâng vieäc kieåm tra phaûi ñöôïc thieát keá theo
ñaëc ñieåm caù nhaân cuûa caù nhaø quaûn trò
•3. Söï kieåm tra phaûi ñöôïc thöïc hieän taïi nhöõng
ñieåm troïng yeáu
CH8

4

II. CAÙC NGUYEÂN TAÉC ÑEÅ XAÂY

DÖÏNG CÔ CHEÁ KIEÅM TRA

•4. Vieäc kieåm tra phaûi khaùch quan
•5. Heä thoáng kieåm tra phaûi phuø hôïp vôùi baàu
khoâng khí cuûa toå chöùc
•6. Vieäc kieåm tra caàn phaûi tieát kieäm, vaø coâng
vieäc kieåm tra phaûi töông xöùng vôùi chi phí cuûa
noù
•7. Vieäc kieåm tra phaûi ñöa ñeán haønh ñoäng
CH8

5

III. QUAÙ TRÌNH KIEÅM TRA CÔ BAÛN
•Quaù trình kieåm tra cô baûn ñöôïc thaáy ôû baát kyø
nôi naøo, kieåm tra baát kyø caùi gì, cuõng bao goàm 3
böôùc : (1) xaây döïng caùc tieâu chuaån, (2) ño
löôøng vieäc thöïc hieän nhieäm vuï theo caùc tieâu
chuaån naøy vaø (3) ñieàu chænh söï khaùc bieät giöõa
caùc tieâu chuaån vaø caùc keá hoaïch

CH8

6

III. QUAÙ TRÌNH KIEÅM TRA CÔ BAÛN
XAÂY DÖÏNG TIEÂU
XAÂY DÖÏNG TIEÂU
CHUAÅN KIEÅM
CHUAÅN KIEÅM
TRA
TRA

ÑO LÖÔØNG KEÁT
ÑO LÖÔØNG KEÁT
QUAÛ THÖÏC TEÁ
QUAÛ THÖÏC TEÁ

ÑIEÀU CHÆNH
ÑIEÀU CHÆNH
KHAÙC BIEÄT
KHAÙC BIEÄT

CH8

7

IV. CAÙC HÌNH THÖÙC KIEÅM TRA
•1. Kieåm tra döï phoøng
•Moät heä thoáng kieåm tra toát ñoái vôùi nhaø quaûn trò
phaûi bao goàm vieäc kieåm tra mang tính chaát döï
phoøng...
CH8
1
CHÖÔNG 8
CHÖÙC NAÊNG KIEÅM TRA
I. KHAÙI NIEÄM
II. NGUYEÂN TAÉC KIEÅM TRA
III. QUI TRÌNH KIEÅM TRA
IV. CAÙC HÌNH THÖÙC KIEÅM TRA
Chức năng kiểm tra - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chức năng kiểm tra - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Chức năng kiểm tra 9 10 813