Ktl-icon-tai-lieu

Chức năng tổ chức

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 2619 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHÖÔNG 6

CHÖÙC NAÊNG TOÅ CHÖÙC
Moät soá khaùi nieäm caên baûn
2. Thieát laäp cô caáu toå chöùc
3. Phaân quyeàn vaø uûy quyeàn trong quaûn trò
1.

I. MOÄT SOÁ KHAÙI NIEÄM
Khaùi nieäm chöùc naêng toå chöùc
Chöùc naêng Toå chöùc laø Chöùc naêng quaûn
trò lieân quan ñeán hoaït ñoäng xaây döïng vaø
phaùt trieån cô caáu (boä maùy) toå chöùc ñeå
ñaûm nhaän nhöõng hoaït ñoäng caàn thieát, xaùc
laäp caùc moái quan heä veà quyeàn haïn vaø
traùch nhieäm giöõa caùc boä phaän, phaân heä
ñoù.

Noäi dung cuûa Chöùc naêng toå chöùc
Thieát keá, phaùt trieån cô caáu toå chöùc
Xaây döïng nguyeân taéc thuû tuïc vaø qui
trình laøm vieäc
Thieát laäp heä thoáng quyeàn löïc vaø phaân
quyeàn.

Vai troø cuûa chöùc naêng toå chöùc
Baûo ñaûm caùc muïc tieâu vaø keá hoaïch seõ ñöôïc
trieån khai vaøo thöïc teá.
 Taïo ra moâi tröôøng laøm vieäc thích hôïp cho
caùc caù nhaân vaø cho caû taäp theå.
 Taùc ñoäng tích cöïc ñeán vieäc söû duïng caùc
nguoàn löïc moät caùch hieäu quaû nhaát.
 Giaûm thieåu nhöõng sai soùt vaø nhöõng laõng phí
trong hoaït ñoäng quaûn trò.


Nhöõng vaán ñeà lyù luaän trong coâng taùc toå chöùc
Taàm haïn quaûn trò : laø soá löôïng boä phaän, phaân
heä, caù nhaân döôùi quyeàn maø moät caáp quaûn trò
coù khaû naêng ñieàu haønh höõu hieäu nhaát
 Taàm haïn coù lieân quan chaët cheõ ñeán caùc thoâng
soá cuûa cô caáu (caáp baäc vaø phaân heä)
 Taàm haïn bò taùc ñoäng bôûi nhieàu yeáu toá : taâm lyù
haønh vi, vaên hoùa, trình ñoä, tính kyû luaät, …

Quyeàn haønh(quyeàn haïn) : laø naêng löïc cho
pheùp yeâu caàu ngöôøi khaùc haønh ñoäng theo söï
chæ ñaïo cuûa mình.
 Quyeàn haønh laø cô sôû cuûa laõnh ñaïo chæ huy
 Quyeàn haønh gaén vôùi vò trí vaø caáp baäc quaûn trò
 Quyeàn haønh ñöôïc hình thaønh töø nhieàu yeáu toá
 Tính chính thöùc vaø hôïp phaùp cuûa chöùc vuï
 Söï chaáp nhaän cuûa caùc ñoái töôïng lieân quan
 Naêng löïc vaø ñaïo ñöùc nhaø quaûn trò

I. KHAÙI NIEÄM
Phaân quyeàn trong quaûn trò : laø quaù trình
chuyeån giao quyeàn löïc töø caáp treân xuoáng
caáp döôùi trong nhöõng giôùi haïn nhaát ñònh
Laø xu theá cuûa quaûn trò hieän ñaïi
Laøm gia taêng khaû naêng linh hoaït vaø thích
nghi cuûa heä thoáng
Ñaùp öùng nhu caàu gia taêng qui moâ hoïat
ñoäng cuûa caùc heä thoáng lôùn

II. XAÂY DÖÏNG CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC
Khaùi nieäm
Cô caáu toå chöùc (boä maùy quaûn lyù) laø moät
chænh theå caùc khaâu, caùc boä phaän khaùc nhau,
ñöôïc chuyeân moân hoaù vaø coù nhöõng traùch
nhieäm, quyeàn haïn nhaát ñònh, coù moái lieân heä
phuï thuoäc laãn nhau vaø ñöôï...
CHÖÔNG 6
CHÖÙC NAÊNG TOÅ CHÖÙC
1. Moät soá khaùi nieäm caên baûn
2. Thieát laäp cô caáu toå chöùc
3. Phaân quyeàn vaø uûy quyeàn trong quaûn trò
Chức năng tổ chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chức năng tổ chức - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Chức năng tổ chức 9 10 563