Ktl-icon-tai-lieu

Chứng thư thẩm định giá

Được đăng lên bởi kakiem
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1158 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I
r/LMTLMTT771117LIIM111/72/TharInarrar=

N
Tiing 3 - Tha nha 142 Le Dugn Ha N6
Fax: (84 4) 35161365
MI: (84.4) 35161366
Email thamdinhgiagrqv com.vn Website vw8v,i.ptiv.com.vn

Pir FINANCE

CHU'NG THU' THAM DINH GIA
S6: 11P01100278

Ngay: 28/04/2011
Kinh

CONG TY TNHH CONG NGHIEP YANG SIN VIfl NAM

Theo de nghi cua Qu9 ca quan tai GiAy yeti cAu s6 0278/YC-T0/2011 ngay
22/04/2011 v6 viec thArn dinh gia tai san.
1. Myc dich tham dinh gia: Lam co' s& de vay von Ngan hang.
2. Thai di6m thin, dinh gia: Thang 04/2011
3. Ca sa thim dinh gia:
3.1. Can co' vao Hop dung thAm dinh gia s6 0278/HOTD/PTFV/2011 ngay 22/04/2011
giCra Cong ty CO phAn ThAm dinh gia va DAu ttr tai chinh Butt Dien (PTFV) v&i
C6ng ty TNHH Cong nghiep Yang Sin Viet Nam.
3.2. Can cu' vac) cac tai lieu do khach hang cung ch.
3.3. Can cO, vao 1(61 qua khao sat thong tin trong va ngoai nutc lien quan den gia
san cung lopi.
3.4. Can CCP vao Ngan hang do' lieu cOa PTFV.
3.5. Cac can ar phap 19 khac:
Phap lenh gia só 40/2002/PL-UBTVQH10 ngay 26/4/2002.
■
•

Nghi dinh so 170/2003/ND-CP ngay 25/12/2003 qui dinh chi tie't thi hanh mot so
dieu cOa Phap lenh gia.

•

ThOng tu, s6 15/2004/TT-BTC ngay 09/3/2004 hutng den thut hien Nghi dinh so
170/2003/ND-CP.

•

Nghi dinh v6 thAm dinh gia s6 101/2005/ND-CP ngay 03/8/2005.

•

Th6ng tu• so 17/2006/TT-BTC ngay 13/3/2006 hutng dar n thi hanh Nghi dinh so
101/2005/ND-CP.

•

Quyet dinh so 24/2005/QD-BTC ye viec ban hanh 03 tieu chuAn thArn dinh gia Viet Nam.

•

Quyet dinh s6 77/2005/QD-BTC ye viec ban hanh 03 tieu chuAn thAm dinh gia Viet
nam (dot 2).

•

Quyet dinh s6 129/2008/QD-BTC v'e viec ban hanh 06 tieu chuAn thAm dinh gia
Viet Nam (dot 3).

•

Quyet dinh 06/2005/QD-BTC v6 phuvng phap tinh gia hang hoa va san phAm dich vu.

Can ar phtrang phap quan 19 va thtyc hien vu thAm dinh gia s6
■
02/QTTD/PTFV/2009 ctila PTFV.
RPal value

H

17LIT111 idZr.Ydx AY.=xIrIPI.TILT1:xi ZTS ILI IF

0
4

PT

So: I
F iNANCE

if

POST TELECOM FINANCE INVESTMENT 8 VALUATION

Ili

1P01TD0278

Ngthy: 28/04/2011

4. Tai sin:BM Ong san, tong trinh xay ckyng va may thiet bi tai:
•
Gong ty TNHH COng nghiep Yang Sin Viet Nam tai thira dat só 16 B4, to ban

1

cló so trich do, khu Cong nghiep PhOc Khanh, thanh phi) Thai Binh, tinh Thai

[II

Binh
•
Cong ty TNHH C6ng nghiep Yang Sin Viet Nam tai thin dM so 16 B5, to ban

2

56 so 00, khu Cong nghiep PhOc Khanh, thanh phi) Thai Binh, tinh Thai Binh
i

•

4.1 QUS sir DUNG DAT: (Dec diem tai san va met ky- thuat va phap ly xem chi tiec...
N
r/LMTLMTT771117LIIM111/72/TharInarrar
=
I
Tiing 3 - Tha nha 142
Le
Dugn Ha N6
MI: (84.4) 35161366
Fax: (84 4) 35161365
Email thamdinhgiagrqv com.vn Website vw8v
,
i.ptiv.com.vn
Pir
FINANCE
CHU'NG THU' THAM DINH GIA
S6:
11P01100278
Ngay: 28/04/2011
Kinh
CONG TY TNHH CONG NGHIEP YANG SIN VIfl NAM
Theo de nghi cua Qu9 ca quan tai GiAy yeti cAu s6 0278/YC-T0/2011 ngay
22/04/2011 v6 viec thArn dinh gia tai san.
1.
Myc dich tham dinh gia:
Lam co' s& de vay von Ngan hang.
2.
Thai di6m thin, dinh gia:
Thang 04/2011
3.
Ca sa thim dinh gia:
3.1. Can co' vao Hop dung thAm dinh gia s6 0278/HOTD/PTFV/2011 ngay 22/04/2011
giCra Cong ty CO phAn ThAm dinh gia va DAu ttr tai chinh Butt Dien (PTFV) v&i
C6ng ty TNHH Cong nghiep Yang Sin Viet Nam.
3.2. Can cu' vac) cac tai lieu do khach hang cung ch.
3.3. Can cO
,
vao 1(61 qua khao sat thong tin trong va ngoai nutc lien quan den gia
san cung lopi.
3.4. Can CCP vao Ngan hang do' lieu cOa PTFV.
3.5. Cac can ar phap 19 khac:
Phap lenh gia só 40/2002/PL-UBTVQH10 ngay 26/4/2002.
Nghi dinh so 170/2003/ND-CP ngay 25/12/2003 qui dinh chi tie
'
t thi hanh mot so
dieu cOa Phap lenh gia.
ThOng tu
,
s6 15/2004/TT-BTC ngay 09/3/2004 hutng den thut hien Nghi dinh so
170/2003/ND-CP.
Nghi dinh v6 thAm dinh gia s6 101/2005/ND-CP ngay 03/8/2005.
Th6ng tu• so 17/2006/TT-BTC ngay 13/3/2006 hutng da
r
n thi hanh Nghi dinh so
101/2005/ND-CP.
Quyet dinh so 24/2005/QD-BTC ye viec ban hanh 03 tieu chuAn thArn dinh gia Viet Nam.
Quyet dinh s6 77/2005/QD-BTC ye viec ban hanh 03 tieu chuAn thAm dinh gia Viet
nam (dot 2).
Quyet dinh s6 129/2008/QD-BTC v'e viec ban hanh 06 tieu chuAn thAm dinh gia
Viet Nam (dot 3).
Quyet dinh 06/2005/QD-BTC v6 phuvng phap tinh gia hang hoa va san phAm dich vu.
Can ar phtrang phap quan 19 va thtyc hien vu thAm dinh gia s6
02/QTTD/PTFV/2009 ctila PTFV.
RPal value
17LIT111 idZr.Ydx AY.=xIrIPI.TILT1:xi ZTS ILI
IF
H
Chứng thư thẩm định giá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chứng thư thẩm định giá - Người đăng: kakiem
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Chứng thư thẩm định giá 9 10 594