Ktl-icon-tai-lieu

Chương 1- Kinh tế lượng

Được đăng lên bởi thaonguyen8x
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 6714 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 1
NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
(ECONOMETRICS)

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

MỤC
TIÊU

2

1.Biết được phương pháp
luận của kinh tế lượng
2.Nắm được bản chất của
phân tích hồi quy
3.Hiểu các loại số liệu và các
quan hệ

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
NỘI DUNG CHƯƠNG
1
2

Phương pháp luận nghiên cứu của kinh tế lượng

3

Phân tích hồi quy

4

Các loại quan hệ

5
3

Khái niệm

Số liệu

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Kinh tế lượng là sự kết hợp giữa số liệu thưc
tế, lý thuyết kinh tế và thống kê toán nhằm

Ước lượng
các mối
quan hệ
kinh tế

4

Đối chiếu lý
thuyết kinh tế
với thực tế
Kiểm định
các giả thiết
liên quan đến
hành vi kinh
tế

Dự báo
các hành
vi của các
biến số
kinh tế

Nguồn: Ramu Ramanathan, Nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng (ấn bản thứ năm), Nhà xuất bản Harcourt
College, 2002. (Bản dịch của chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Việt Nam)

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Lý thuyết kinh tế, kinh nghiệm,
các nghiên cứu khác
Thiết lập mô hình KTL
Thu thập, xử lý số liệu
Ước lượng các tham số
Kiểm định giả thiết

Không

Mô hình ước
lượng có tốt
không?
Có
Sử dụng mô hình: dự báo,
đề ra chính sách

Hình 1.1: Phương pháp luận nghiên cứu của kinh tế lượng
5

Nguồn: Ramu Ramanathan,
Nhập môn kinh tế lượng với
các ứng dụng (ấn bản thứ
năm), Nhà xuất bản
Harcourt College, 2002.
(Bản dịch của chương trình
Giảng dạy Kinh tế Fulbright,
Việt Nam)

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

Phân
tích
hồi
quy

Nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộc
của một biến (biến phụ thuộc,
biến giải thích) với một hay
nhiều biến khác (biến độc lập,
biến giải thích)
VD: Y = β +β X
1

2

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Ước lượng giá trị trung bình của
biến phụ thuộc với giá trị đã biết
của biến độc lập

Phân
tích
hồi
quy

Kiểm định giả thiết về bản chất quan
hệ phụ thuộc
Dự đoán giá trị trung bình của biến
phụ thuộc

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
1. Hàm hồi quy tổng thể PRF
(Population Regression Function)
Là hàm hồi quy được xây dựng dựa trên
kết quả khảo sát tổng thể. Hàm hồi
qui tổng thể có dạng:
E(Y/Xi) = f(Xi)

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG
o

Hàm hồi qui tổng thể cho biết giá trị
trung bình của biến Y sẽ thay đổi như
thế nào khi biến X nhận các giá trị khác
nhau.

Hàm
hồi
quy
tổng
thể
PRF
9

Hồi quy đơn (hồi quy hai
biến): nếu PRF có một
biến độc lập
Hồi quy bội (hồi quy nhiều
biến): nếu PRF có hai
biến độc lập trở lên

NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG

Mô
hình
PRF

Dạng xác
định

Dạng ngẫu
nhiên

E(Y/Xi) = f(Xi)= β1 + β2Xi

Yi = E(Y/Xi) + Ui
= β1 + β2Xi + Ui

E(Y/Xi): trung bình của Y với điều kiện X nhận
giá trị Xi
Yi : giá trị quan sá...
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 1
NHẬP MÔN KINH TLƯỢNG
NHẬP MÔN KINH TLƯỢNG
(ECONOMETRICS)
(ECONOMETRICS)
Chương 1- Kinh tế lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 1- Kinh tế lượng - Người đăng: thaonguyen8x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Chương 1- Kinh tế lượng 9 10 429