Ktl-icon-tai-lieu

Chương 1 Tài chính doanh nghiệp

Được đăng lên bởi tieuduongtu
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 959 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
KHOA NGÂN HÀNG- TÀI CHÍNH
BỘ MÔN TÀI CHÍNH
----------***----------

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thái nguyên: 2014

2

KHÁI QUÁT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Tài chính doanh nghiệp
2. Thời lượng: 2 TC
3. Đối tượng: Hệ chính quy chuyên ngành TCDN và các
chuyên ngành khác.
4. Điều kiện tiên quyết:
+ Môn học Tài chính - Tiền tệ
+ Lý thuyết hạch toán kế toán
+ Lý thuyết thống kê

KHÁI QUÁT HỌC PHẦN

3

5. Mục tiêu:
Môn học đề cập đến những nội dung cơ bản về hoạt động tài
chính doanh nghiệp nhằm giúp cho sinh viên có thể xem xét,
đánh giá và vận dụng xử lý những vấn đề về tài chính doanh
nghiệp trong công tác có liên quan.

+ Sự vận động của luồng tiền
+ Nội dung các loại tài sản
+ Chi phí sử dụng vốn và cơ cấu nguồn vốn
+ Đánh giá các dự án đầu tư
+ Phân tích và dự báo tình hình tài chính doanh nghiệp
trong tương lai

KHÁI QUÁT HỌC PHẦN

4

6. Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Dự lớp đầy đủ, đúng giờ
+ Kết hợp nghe giảng trên lớp với nghiên cứu giáo trình,
tài liệu tham khảo vận dụng vào việc thực hiện các bài
tập và đề cương thảo luận theo yêu cầu.
7. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Theo quy chế hiện hành. Cụ thể

+ Điểm thường xuyên: hệ số 0,2
+ Điểm kiểm tra giữa học phần: hệ số 0,2
+ Thi hết học phần: (tự luận) hệ số 0,6

5

KHÁI QUÁT HỌC PHẦN
8. Tài liệu học tập
- GT Tài chính doanh nghiệp - Trường ĐH KT&QTKD
- Sách tham khảo:

+ Giáo trình TCDN - Học viện tài chính
+ Giáo trình TCDN – TS. Nguyễn Minh Kiều
+ Luật doanh nghiệp (2005) và các chế độ quản lý của
Nhà nước về quản lý tài chính doanh nghiệp.

6

KHÁI QUÁT HỌC PHẦN
Nội dung chính của học phần
Chương I: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
Chương II: Vốn kinh doanh của doanh nghiệp
Chương III: Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của DN
Chương IV: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp
Chương V: Phân tích tài chính doanh nghiệp

7

CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Nội dung chương
 Khái niệm tài chính doanh nghiệp
 Mục tiêu của quản lý TCDN
 Nội dung cơ bản về quản lý TCDN
 Vai trò quản lý tài chính doanh nghiệp
 Những nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức TCDN

8

KHÁI NiỆM TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Phân biệt: Tài chính DN hay Tài chính Công ty?
Khái niệm Doanh nghiệp? (theo luật DN 2005): Doanh
nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ
sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo
quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các
hoạt động kinh doanh.

9

KHÁI NIỆM TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Khái niệm tài chính
- Biểu hiện bên ngoài của tài chính
+ H...
1
ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
KHOA NGÂN HÀNG- TÀI CHÍNH
BỘ MÔN TÀI CHÍNH
----------***----------
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Thái nguyên: 2014
Chương 1 Tài chính doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 1 Tài chính doanh nghiệp - Người đăng: tieuduongtu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Chương 1 Tài chính doanh nghiệp 9 10 623