Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Được đăng lên bởi Leon Kennedy
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 3939 lần   |   Lượt tải: 12 lần
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
Mục tiêu:
Hiểu được khái niệm quản trị nguồn nhân lực, giải thích các mục tiêu của quản
trị nguồn nhân lực.
Mô tả được các chức năng của quản trị nguồn nhân lực.
Hiểu được các quan điểm quản trị nguồn nhân lực
I. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ MỤC TIÊU CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. Các khái niệm
Nhân lực
Nhân lực được hiểu là nguồn lực của mỗi con người, gồm có thể lực và trí lực
- Thể lực: Là sức khỏe của nhân viên. Thể lực, phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe
của từng người, mức sống, thu nhập, chế độ ăn uống, chế độ làm việc và nghỉ
ngơi, chế độ y tế, độ tuổi, giới tính, thời gian công tác …
- Trí lực: Là sức suy nghĩ, sự hiểu biết, sự tiếp thu kiến thức, tài năng, năng khiếu
cũng như quan điểm, long tin, nhân cách … của từng người.
Nhân lực của một tổ chức bao gồm tất cả người lao động làm việc trong tổ chức đó.
Nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực được hiểu là tất cả các tiềm năng của con người trong một tổ chức như:
phẩm chất, kinh nghiệm sống, kiến thức, óc sáng tạo, năng lực và nhiệt huyết mà họ đã
cống hiến để thành lập. duy trì và phát triển tổ chức.
Nguồn nhân lực có 3 đặc điểm:
- Nguồn nhân lực là nguồn lực tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Trong
điều kiện xã hội đang chuyển sang nền kinh tế tri thức, thì các nhân tố công nghệ,
vốn, nguyên vật liệu đang giảm dần vai trò của nó, nhân tố trí thức của con người
ngày càng chiếm vị trí quan trọng, nhà quản trị cần đầu tư thích đáng để xây dựng
và phát triển một nguồn nhân lực có chất lượng cao.
- Nguồn nhân lực đảm bảo cho mọi nguồn sáng tạo của tổ chức. Chỉ có con người
mới sáng tạo ra các hàng hoá, dịch vụ và kiểm tra quá trình sản xuất kinh doanh
đó. Mặt dù trang thiết bị, tài sản, nguồn tài chính là những nguồn tài nguyên mà
các tổ chức đều cần phải có nhưng trong đó, tài nguyên nhân lực lại đặc biệt quan
trọng. Không có con người làm việc hiệu quả thì tổ chức đó không thể nào đạt
đến mục tiêu.
- Nguồn nhân lực là nguồn lực vô tận. Xã hội không ngừng tiến lên, doanh nghiệp
ngày càng phát triển và nguồn lực con người là vô tận. Nếu biết khai thác nguồn
lực này đúng cách sẽ tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, thoả mãn nhu cầu
ngày càng tăng cao của con người.

1

Quản trị
Quản trị là quá trình làm việc với con người và thông qua con người để hoàn
thành mục tiêu chung của tổ chức với hiệu quả cao, quản trị vừa có tính khoa học vừa
mang tính nghệ thuật.
Quản trị nguồn nhân lực
Có nhiều cách hiểu về quản trị nguồn nhân lực (còn gọi là quản lý nhân sự, ...
1
CHƯƠNG 1: TNG QUAN V QUN TR NGUN NHÂN LC
Mc tiêu:
Hiu được khái nim qun tr ngun nhân lc, gii thích các mc tiêu ca qun
tr ngun nhân lc.
Mô t được các chc năng ca qun tr ngun nhân lc.
Hiu được các quan đim qun tr ngun nhân lc
I. KHÁI NIM, VAI TRÒ VÀ MC TIÊU CA QUN TR NGUN NHÂN LC
1.1. Các khái nim
Nhân lc
Nhân lc được hiu là ngun lc ca mi con người, gm có th lc và trí lc
- Th lc: sc khe ca nhân viên. Th lc, ph thuc vào tình trng sc khe
ca tng người, mc sng, thu nhp, chế độ ăn ung, chế độ làm vic ngh
ngơi, chế độ y tế, độ tui, gii tính, thi gian công tác …
- Trí lc: sc suy nghĩ, s hiu biết, s tiếp thu kiến thc, tài năng, năng khiếu
cũng như quan đim, long tin, nhân cách … ca tng người.
Nhân lc ca mt t chc bao gm tt c người lao động làm vic trong t chc đó.
Ngun nhân lc
Ngun nhân lc được hiu tt c các tim năng ca con người trong mt t chc như:
phm cht, kinh nghim sng, kiến thc, óc sáng to, năng lc nhit huyết h đã
cng hiến để thành lp. duy trì và phát trin t chc.
Ngun nhân lc có 3 đặc đim:
- Ngun nhân lc ngun lc to ra li thế cnh tranh cho doanh nghip. Trong
điu kin xã hi đang chuyn sang nn kinh tế tri thc, thì các nhân t công ngh,
vn, nguyên vt liu đang gim dn vai trò ca nó, nhân t trí thc ca con người
ngày càng chiếm v trí quan trng, nhà qun tr cn đầu tư thích đáng để xây dng
và phát trin mt ngun nhân lc có cht lượng cao.
- Ngun nhân lc đảm bo cho mi ngun sáng to ca t chc. Ch có con người
mi sáng to ra các hàng hoá, dch v kim tra quá trình sn xut kinh doanh
đó. Mt trang thiết b, tài sn, ngun tài chính nhng ngun tài nguyên
các t chc đều cn phi có nhưng trong đó, tài nguyên nhân lc li đặc bit quan
trng. Không con người m vic hiu qu thì t chc đó không th nào đạt
đến mc tiêu.
- Ngun nhân lc ngun lc tn. Xã hi không ngng tiến lên, doanh nghip
ngày càng phát trin ngun lc con người tn. Nếu biết khai thác ngun
lc này đúng cách s to ra nhiu ca ci vt cht cho hi, tho mãn nhu cu
ngày càng tăng cao ca con ngưi.
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC - Người đăng: Leon Kennedy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 9 10 116