Ktl-icon-tai-lieu

Chương 2. Kinh tế học vi mô

Được đăng lên bởi canh071179
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 353 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2
CAÀU, CUNG VAØ CAÂN
BAÈNG THÒ TRÖÔØNG

CAÙC NOÄI DUNG CHÍNH


Caàu



Cung



Traïng thaùi caân baèng cuûa thò tröôøng



Söï thay ñoåi traïng thaùi caân baèng thò tröôøng



Ñoäï co giaõn cuûa Cung vaø Caàu

26.08.20

Ñaëng Vaên Tha

2

Caàu


Khaùi nieäm.
Caàu cuûa moät haøng hoaù, dòch vuï laø soá löôïng cuûa
haøng hoaù, dòch vuï ñoù maø nhöõng ngöôøi tieâu
duøng saün loøng mua töông öùng vôùi caùc möùc giaù
khaùc nhau trong moät khoaûng thôøi gian xaùc
ñịnh.

26.08.20

Ñaëng Vaên Tha

3

Caàu


Bieåu caàu
P

QD

(ngaøn ñoàng/taán)

7000
6500
6000
5500
5000
26.08.20

(taán/thaùng)

80
90
100
110
120
Ñaëng Vaên Tha

4

Caàu


Ñöôøng caàu
Ñöôøng caàu doác xuoáng
cho bieát ngöôøi tieâu duøng
saün loøng mua nhieàu hôn
vôùi möùc giaù thaáp hôn

Giaù (P)

P1
P2

D

26.08.20

Q1

Q2

Ñaëng Vaên Tha

Löôïng caàu

(QD )

5

Caàu


Haøm soá caàu.

QD = f (P)
Neáu laø haøm tuyeán tính : QD = a.P + b


(a < 0)

Quy luaät caàu.
Khi giaù moät maët haøng taêng leân (trong ñieàu kieän
caùc yeáu toá khaùc khoâng ñoåi) thì löôïng caàu maët
haøng ñoù seõ giaûm xuoáng.
26.08.20

Ñaëng Vaên Tha

6

Cung


Khaùi nieäm
Cung cuûa moät haøng hoaù, dòch vuï laø soá löôïng
cuûa haøng hoaù, dòch vuï ñoù maø nhöõng ngöôøi
baùn saün loøng baùn töông öùng vôùi caùc möùc giaù
khaùc nhau trong moät khoaûng thôøi gian xaùc
ñònh.

26.08.20

Ñaëng Vaên Tha

7

Cung


Bieåu cung
P

QS

(ngaøn ñoàng/ taán)

7000
6500
6000
5500
5000
26.08.20

(taán/thaùng)

140
120
100
80
60
Ñaëng Vaên Tha

8



Cung

Ñöôøng cung

S

Giaù (P)
($/Ñôn vò)

Ñöôøng cung doác leân
cho bieát giaù caøng cao
doanh nghieäp saün loøng
baùn caøng nhieàu.

P2
P1

26.08.20

Q1

Q2

Löôïng cung (QS)

Ñaëng Vaên Tha

9

Cung


Haøm soá cung

QS = f (P)
Neáu laø haøm tuyeán tính : QS = a.P + b


(a > 0)

Quy luaät cung.
Khi giaù moät maët haøng taêng leân (trong ñieàu
kieän caùc yeáu toá khaùc khoâng ñoåi) thì löôïng cung
maët haøng ñoù seõ taêng leân
26.08.20

Ñaëng Vaên Tha

10

Traïng thaùi caân baèng thò tröôøng
S

P
($/Ñôn vò)

Giao nhau giöõa caùc ñöôøng
cung vaø caàu laø ñieåm caân
baèng thò tröôøng. Taïi P0
löôïng cung baèng vôùi löôïng
caàu vaø baèng Q0 .

P0

D

26.08.20

Q0

Ñaëng Vaên Tha

Q

11

Traïng thaùi caân baèng thò tröôøng


Caùc ñaëc ñieåm cuûa giaù caân baèng thò tröôøng:





Q D = QS
Khoâng coù thieáu huït haøng hoùa
Khoâng coù dö cung
Khoâng coù aùp löïc laøm thay ñoåi giaù

26.08.20

Ñaëng Vaên Tha

12

Cô cheá thò tröôøng
P
($/Ñôn vò)

S

Dö thöøa

P1
P0

...
Ch ng 2ươ
CAÀU, CUNG VAØ CAÂN
BAÈNG THÒ TRÖÔØNG
Chương 2. Kinh tế học vi mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 2. Kinh tế học vi mô - Người đăng: canh071179
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Chương 2. Kinh tế học vi mô 9 10 54