Ktl-icon-tai-lieu

chương 2 kinh tế lượng

Được đăng lên bởi Lưu Trọng Quyết
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 1102 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN TÍCH HỒI QUY – MÔ HÌNH
HỒI QUY TUYẾN TÍNH GIẢN ĐƠN
– PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG
BÌNH PHƯƠNG NHỎ NHẤT

Nội dung của chương
1

Giới thiệu chung về hồi quy

2

Mô hình hồi quy tổng thể và mô hình hồi
quy mẫu

3

Ước lượng hệ số của mô hình hồi quy
tuyến tính giản đơn

4

Kiểm định hệ số và độ chặt chẽ của mô
hình

5

Phân tích kết quả của mô hình

Giới thiệu chung về hồi quy
1. Khái niệm hồi quy
2. Mục tiêu của phân tích hồi quy
3. Phân biệt các mối quan hệ trong phân
tích hồi quy
4. Sai số trong phân tích hồi quy

Khái niệm hồi quy
Nghiên cứu mối quan hệ
phụ thuộc

A

Giữa một biến phụ thuộc với 1
hoặc nhiều hơn 1 biến độc lập

Hồi quy (hay
phân tích hồi
quy)

B

Nhằm ước lượng/dự báo giá trị
của biến phụ thuộc
Trên cơ sở đã biết của biến độc lập

C

D

Khái niệm mô hình hồi quy
Là mô hình toán học

Thể hiện mối quan hệ phụ
thuộc

A

Mô hình hồi
quy
B

Giữa một biến phụ thuộc

Với 1 hoặc nhiều hơn một biến độc
lập

C

D

VÍ DỤ

• Mối quan hệ giữa chi tiêu Ci và thu nhập

Yi

• Ci = b0 + b1Yi + ui
• Ci là biến phụ thuộc
• Yi là biến độc lập (nguyên nhân ảnh

hưởng đến Ci)

• b0 là hệ số chặn
• b1 là hệ số hồi quy (hệ số góc)
• ui là sai số ngẫu nhiên

Thành phần của mô hình hồi quy
Các biến số
- Biến phụ thuộc: có duy nhất một biến, là biến
ngẫu nhiên
- Biến độc lập: có thể có nhiều biến độc lập
Các hệ số hồi quy
 Sai số ngẫu nhiên

Biến phụ
thuộc

Biến độc lập

Tiết kiệm cá nhân

Lãi suất

Sản lượng

Lao động, vốn, giá cho
thuê đất
Lượng cầu xe máy Giá ô tô, giá xăng, giá
vé xe bus
Lượng cầu bếp ga
Giá ga, giá điện

1

Ước lượng giá trị trung bình
của biến phụ thuộc trên cơ sở
đã biết của các biến độc lập

2

Kiểm định bản chất của sự phụ
thuộc giữa biến phụ thuộc và
biến độc lập

3

Kiểm định các giả thuyết kinh
tế

Hàm hồi quy tuyến tính

Trong phạm vi của môn học này chúng ta
nhắc đến hàm hồi quy tuyến tính là nhắc
đến tuyến tính với các tham số.

Phân biệt các mối quan hệ trong hồi quy
Phân biệt giữa hàm số và
hồi quy
Một giá trị của
biến độc lập

Cho duy nhất
một giá trị của
biến phụ thuộc

Hàm
số

Hồi
quy

Một giá trị
của biến
độc lập

Cho nhiều
giá trị
khác nhau
của biến
phụ thuộc

Phân biệt hồi quy và tương quan
Không
phân biệt
biến phụ
thuộc

Tương
quan
Vai trò
các biến
như
nhau

Phân biệt rõ
ràng biến
phụ thuộc

Xác
Xác quan hệ
định
giữa 2 đại
mối
lượng
quan hệ

Xác định
Quan
hệ
mối quan
phụ
hệ phụ
thuộc
thuộc

Hồi quy

Xây
dựng mô
hình

Vai trò
các biến
khác
nhau

Sự khác biệt giữa hồi quy và tương quan

Phân biệt quan hệ hồi quy và...
PHÂN TÍCH HỒI QUY – MÔ HÌNH
HỒI QUY TUYẾN TÍNH GIẢN ĐƠN
– PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG
BÌNH PHƯƠNG NHỎ NHẤT
chương 2 kinh tế lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương 2 kinh tế lượng - Người đăng: Lưu Trọng Quyết
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
chương 2 kinh tế lượng 9 10 461