Ktl-icon-tai-lieu

Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến

Được đăng lên bởi Thảo Thảo
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 1935 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

CHƯƠNG II. MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN
TS. Đinh Thị Thanh Bình
Khoa Kinh Tế Quốc Tế- Đại học Ngoại Thƣơng

2

1. Giới thiệu mô hình hồi qui
1.1. Khái niệm về phân tích hồi qui
1.2. Sự khác nhau giữa các dạng quan hệ

3

1.1. Khái niệm về phân tích hồi qui
• Thuật ngữ hồi qui là «regression to mediocrity» nghĩa

là « quy về giá trị trung bình »
• Thuật ngữ này ra đời khi Galton (1886) nghiên cứu sự
phụ thuộc chiều cao của các con trai vào chiều cao của
các ông bố.
• Ông đã xây dựng được đồ thị chỉ ra phân bố chiều cao
của các con trai ứng với chiều cao của người cha.

4

1.1. Khái niệm về phân tích hồi qui
Hình 2.01. Đồ thị phân bố chiều cao của các cháu trai ứng với
chiều cao của người cha
Giá trị trung bình

Chiều cao của con trai (inches)

75

70

65

60

60

65

70

Chiều cao của bố (inches)

75

5

1.1. Khái niệm về phân tích hồi qui

Qua đồ thị phân bố, có thể thấy:
• Với chiều cao của người cha cho trước, thì chiều cao của
con trai sẽ là một khoảng dao động quanh một giá trị trung
bình.
• Chiều cao của cha tăng thì chiều cao của con trai cũng
tăng.
• Các vòng tròn trên đồ thị chỉ ra giá trị TB của chiều cao
con trai so với chiều cao của những ông bố.
• Nếu nối các điểm giá trị TB này, ta sẽ nhận được một
đường thẳng như trong hình vẽ.
• Đường thẳng này được gọi là đƣờng hồi quy- mô tả trung
bình sự gia tăng chiều cao các con trai so với bố.

6

1.1. Khái niệm về phân tích hồi qui
• Như vậy, nghiên cứu giúp giải thích được câu hỏi: mặc

dù có xu hướng bố cao đẻ con cao, bố thấp đẻ con thấp
nhưng chiều cao trung bình của những người con có
xu hướng tiến tới (hồi quy) về chiều cao trung bình
của toàn bộ dân số, và xu hướng đó gọi là hồi quy.
• Từ đó, nghiên cứu giúp dự báo chiều cao trung bình

của các con trai thông qua chiều cao cho trước của cha
chúng.

7

1.1. Khái niệm về phân tích hồi qui
 Bản chất của phân tích hồi quy là nghiên cứu mối

liên hệ phụ thuộc của một biến (gọi là biến phụ thuộc
hay biến được giải thích) với một hay nhiều biến khác
(gọi là biến độc lập hay biến giải thích).

 Phân tích hồi quy tập trung giải quyết các vấn đề sau :
• Ước lượng giá trị trung bình của biến phụ thuộc với
các giá trị đã cho của các biến độc lập.
• Kiểm định giả thuyết về bản chất của sự phụ thuộc
đó.

8

1.2. Sự khác nhau giữa các dạng quan hệ
1.2.1. Hồi quy và quan hệ nhân quả
1.2.2. Hồi quy và tương quan

9

1.2.1. Hồi quy và quan hệ nhân quả
• Phân tích hồi quy nghiên cứu quan hệ giữa một biến

phụ thuộc với một hoặc nhiều biến...
CHƯƠNG II. MÔ HÌNH HI QUY HAI BIN
TS. Đinh Thị Thanh Bình
Khoa Kinh Tế Quốc Tế- Đại học Ngoại Thƣơng
1
Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến - Người đăng: Thảo Thảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến 9 10 633