Ktl-icon-tai-lieu

Chương 2: PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ

Được đăng lên bởi Cô Gái Gác Rừng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 319 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2: PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ
I.TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ
1.Tìm hiểu 23 khái niệm về Đầu tư ( Luật đầu tư , Chương I Điều 3 Luật Đầu
tư)
 1. Đầu tư
 2. Đầu tư trực tiếp
 3. Đầu tư gián tiếp
 4. Nhà đầu tư
 5. Nhà đầu tư nước ngoài .
 6. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài .
 7. Hoạt động đầu tư là .
 8. Dự án đầu tư .
 9. Vốn đầu tư .
 10. Vốn nhà nước .
 11. Chủ đầu tư .
 12. Đầu tư nước ngoài .
 13. Đầu tư trong nước .
 14. Đầu tư ra nước ngoài .
 15. Lĩnh vực đầu tư có điều kiện .
 16. Hợp đồng hợp tác kinh doanh ( BCC) .
 17. Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) .
 18. Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO) .
 19. Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) .
 20. Khu công nghiệp .
 21. Khu chế xuất .
 22. Khu công nghệ cao .
1

 23. Khu kinh tế .

2.Tình hình đầu tư phát triển ở Việt Nam

II.ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
1.Đầu tư của nhà nước
-Vốn : Từ ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu
tư phát triển của Nhà nước và vốn đầu tư khác của Nhà nước
-Đối tượng đầu tư: Hạ tầng kinh tế- kỹ thuật- giáo dục-y tế-văn hóa- xã hội, các cơ sở
kinh doanh lớn chậm mang lại lợi nhuận, KHCN, môi trường, nhân lực ở ba khu vực
kinh tế : Nông nghiệp – công nghiệp – dịch vụ.
-Đơn vị thực hiện : Doanh nghiệp Nhà nước chủ đầu tư. Tổ chức sự nghiệp công;
Các doanh nghiệp, tổ chức khác khác thông qua hình thức đấu thầu, chỉ định thầu…
2.Đầu tư tư nhân
-Vốn: Vốn sở hữu tư nhân trong và ngoài nước
-Đối tượng: Tập trung vào khu vực kinh tế xác định được lợi nhuận.
-Đơn vị thực hiện: Doanh nghiệp tư nhân là chủ đầu tư. Các doanh nghiệp, tổ chức
khác thông qua hình thức đấu thầu, chỉ định thầu.
Xu hướng đầu tư theo chủ sở hữu Nhà nước- Tư nhân trong nước- FDI

2

3.Các hình thức đầu tư (Luật đầu tư , Chương IV Điều 21-26)
 Các hình thức đầu tư trực tiếp
 Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế
 Đầu tư theo hợp đồng
 Đầu tư phát triển kinh doanh
 Góp vốn, mua cổ phần và sáp nhập, mua lại
 Đầu tư gián tiếp

4.Thủ tục đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
Cơ quan tiếp nhận thủ tục đầu tư, đăng ký đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư ở cấp:
 Thủ tướng Chính phủ (Thường trực là Bộ KHĐT)
 UBND cấp tỉnh ( Sở Kế hoạch và đầu tư)
 Ban quản lý các Khu (công nghiệp , chế xuất, công nghiệp cao, kinh tế ,…)
III.ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
1.Quy định của Việt Nam
Nghị định số 78/2006/NĐ-CP quy định về việc đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

(Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH)
2.Quy định của nước nhận đầu tư (nước ngoài)
Tìm hiểu qua đối tác, các cơ quan...
Chương 2: PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ
I.TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ
1.Tìm hiểu 23 khái niệm về Đầu tư ( Luật đầu, Chương I Điều 3 Luật Đầu
tư)
1. Đầu tư
2. Đầu tư trực tiếp
3. Đầu tư gián tiếp
4. Nhà đầu tư
5. Nhà đầu tư nước ngoài .
6. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài .
7. Hoạt động đầu tư là .
8. Dự án đầu tư .
9. Vốn đầu tư .
10. Vốn nhà nước .
11. Chủ đầu tư .
12. Đầu tư nước ngoài .
13. Đầu tư trong nước .
14. Đầu tư ra nước ngoài .
15. Lĩnh vực đầu tư có điều kiện .
16. Hợp đồng hợp tác kinh doanh ( BCC) .
17. Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) .
18. Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO) .
19. Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) .
20. Khu công nghiệp .
21. Khu chế xuất .
22. Khu công nghệ cao .
1
Chương 2: PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ - Trang 2
Chương 2: PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ - Người đăng: Cô Gái Gác Rừng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Chương 2: PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ 9 10 334