Ktl-icon-tai-lieu

Chương 2: PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ

Được đăng lên bởi Cô Gái Gác Rừng
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 512 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3: QUY CHẾ PHÁP LÝ CHUNG VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ
HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP
I.KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP
1.Hoạt động kinh doanh và quyền tự do kinh doanh
a.Đặc điểm của hoạt động kinh doanh
-Mô phỏng kinh doanh như bảng vào/ra (Input and Output- I/O) với nhiều yếu tố đầu
vào và biến đổi để có đầu ra có giá trị tăng thêm. Xem sơ đồ sau:
SƠ ĐỒ ĐỊNH NGHĨA DOANH NGHIỆP KINH

Chủ DN

Thị
trường

Người lao động

Kinh doanh

Vào

“Cỗ máy”
biến đổi

Thị
Trườn

Ra

Vào ≠ Ra. Ra>Vào về $ và hiện vật để sinh lời

-Có “luật chơi” không trái với quy luật khách quan;
-Có trí tuệ để vận hành và tạo giá trị gia tăng, tăng lợi nhuận.
-DN có quyền và nghĩa vụ để thực hiện mục tiêu lợi nhuận-vinh danh-bền vững.
b.Quyền tự do kinh doanh của cá nhân (SĐ1), tổ chức: (SĐ2)

CT Cổ phần

CT TNHH ˃ 2 TV

CT TNHH 1 TV

≤ 50

Cty Hợp danh

DN Tư nhân

1

1
CÁ NHÂN

Hộ KD

HỢP TÁC XÃ

1

-Quyền Tlập, Qlý …của cá nhân, chủ
Trang Trại

SĐ

DNTN, Hộ KD, thành viên HD:
, được chọn 1
1
-Cá nhân mua Cổ phần; Góp vốn vào Cty;
Góp vốn vào HTX, tổ hợp tác.
Cá nhân không thuộc K2 Đ 13 LDN

1

Tổ Hợp tác

CT Cổ phần
CT TNHH ˃ 2 TV

CT TNHH 1 TV

≤ 50

DN Tư nhân

Pháp nhân
(trừ K2 Đ13
LDN)

HỢP TÁC XÃ

Hộ KD

Trang Trại

SĐ

Cty Hợp danh

Tổ Hợp tác

Tập đoàn KT

- Pháp nhân có quyền thành lập, QLDN, mua CP, góp vốn…:
- Pháp nhân có quyền góp vốn:

-Tổ chức, cá nhân được thành lập và quản lý DN, mua cổ phần và góp vốn ( Điều 13 Luật
DN, Điều 12, 13, 14 Nghị định 102/NĐ-CP)
-Điều 12 Nghị định 102/2010/NĐ-CP: Mỗi cá nhân chỉ được quyền đăng ký thành lập :
[một DN tư nhân/ hoặc một hộ kinh doanh/ hoặc làm TV hợp danh của một CTy hợp danh,
trừ trường hợp các thành viên hợp danh còn lại có thỏa thuận khác.]. Cá nhân chủ DNTN
hoặc hộ KD hoặc TV hợp danh được thành lập, tham gia thành lập CTyTNHH một thành
viên, CTyNHH hai thành viên trở lên, Cty cổ phần.
-Kinh doanh các ngành nghề không cấm. (Điều 7 Nghị định 102/2010/NĐ-CP Ngành nghề
bị cấm) :
a) Vũ khí, khí tài, đồ quân dụng;
b) Ma túy;
c) Hóa chất bảng 1 (theo Công ước quốc tế);
d) Văn hóa phản động, phi nhân văn;
đ) Các loại pháo;
e) Đồ chơi, trò chơi nguy hiểm, phi nhân văn;
g) Thực vật, động vật hoang dã thuộc “sách đỏ”;
h) Mại dâm, mua bán người;
i) Cờ bạc;
k) Điều tra bí mật xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, công dân;
l) Môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài;
m) Môi giới nhận cha, mẹ, con nuôi, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài;
n) Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường;
o) Hàng hoá : cấm, chưa được lưu ...
Chương 3: QUY CHẾ PHÁP CHUNG VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC QUẢN
HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP
I.KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP
1.Hoạt động kinh doanh và quyền tự do kinh doanh
a.Đặc điểm của hoạt động kinh doanh
-Mô phỏng kinh doanh như bảng vào/ra (Input and Output- I/O) với nhiều yếu tố đầu
vào và biến đổi để có đầu ra có giá trị tăng thêm. Xem sơ đồ sau:
-Có “luật chơi” không trái với quy luật khách quan;
-Có trí tuệ để vận hành và tạo giá trị gia tăng, tăng lợi nhuận.
-DN có quyền và nghĩa vụ để thực hiện mục tiêu lợi nhuận-vinh danh-bền vững.
b.Quyền tự do kinh doanh của cá nhân (SĐ1), tổ chức: (SĐ2)
1
SƠ ĐỒ ĐỊNH NGHĨA DOANH NGHIỆP KINH
Chủ DN Người lao động
Thị
Trườn
Thị
trường
Kinh doanh
“Cỗ máy”
biến đổi
Ra
Vào
Vào ≠ Ra. Ra>Vào về $ và hiện vật để sinh lời
CT Cổ phần
CT TNHH ˃ 2 TV
≤ 50
CT TNHH 1 TV
Cty Hợp danh
DN Tư nhân
1 1
CÁ NHÂN
HỢP TÁC XÃ
1
Hộ KD
-Quyền Tlập, Qlý …của cá nhân, chủ
DNTN, Hộ KD, thành viên HD:
, được chọn 1
-Cá nhân mua Cổ phần; Góp vốn vào Cty;
Góp vốn vào HTX, tổ hợp tác.
Cá nhân không thuộc K2 Đ 13 LDN
Trang Trại
1
Chương 2: PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 2: PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ - Người đăng: Cô Gái Gác Rừng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Chương 2: PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ 9 10 761