Ktl-icon-tai-lieu

Chương 3: Các hiện tượng tâm lý trong nhóm và tập thể

Được đăng lên bởi hanhgvvx
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 12290 lần   |   Lượt tải: 25 lần
Chương 3: Các hiện tượng tâm lý trong nhóm và tập thể

1. Nhóm

1.1. Khái niệm nhóm
Nhóm là một tập hợp người trong xã hội,
có mối liên hệ hoặc quan hệ nào đó đối
với nhau, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp

■

1.2. Phân loại nhóm

Theo số lượng
Nhóm lớn
Nhóm nhỏ

●

●

●

Theo nguyên tắc và p.thức thành lập
Nhóm chính thức
Nhóm không chính thức
●

■

■

2. Tập thể

2.1. Khái niệm
Tập thể là nhóm độc lập về mặt pháp lý,
có tổ chức chặt chẽ, hoạt động theo một
mục đích nhất định, phục vụ cho lợi ích
xã hội, vì sự tiến bộ xã hội

■

2.2. Đặc trưng cơ bản của tập thể

Sự thống nhất mục đích hoạt động
Sự thống nhất về tư tưởng

●

Sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau
Tính kỷ luật

●

●

●

Sự lãnh đạo tập trung

●

Sự tồn tại của tập thể dựa trên sự thỏa
mãn hài hòa các lợi ích cá nhân, tập thể
và xã hội
■

2.3. Các giai đoạn phát triển của tập thể
Giai đoạn thứ nhất: tập thể mới bắt đầu hình thành. Trong giai
đoạn này các thành viên còn giữ nhiều cái riêng chưa có sự phối hợp
đồng bộ, mọi người đang làm quen dần với nhau, mọi người trong
tập thể chưa biết hết mặt nhau, cả lãnh đạo cũng chưa biết mặt cấp
dưới. Trong tập thể đang có sự cạnh tranh để xác định thủ lĩnh của
từng nhóm.
Giai đoạn thứ hai: Giai phân hoá về cấu trúc của tập thể. Trong
giai đoạn này một số thành viên có ý thức hình thành đội ngũ cốt
cán làm chỗ dựa cho nhà quản trị, một số khác thụ động nhưng có ý
thức tương đối tốt, một số khác có ý thức tiêu cực. Nói chung trong
tập thể chưa có sự thống nhất và tự giác trong hoạt động.
Giai đoạn thứ ba: tập thể đã hình thành trọn vẹn, hoàn chỉnh.
Trong giai đoạn này tập thể đã có bầu không khí tâm lý-xã hội tương
đối tốt, các thành viên trong tập thể phối hợp ăn ý với nhau, có ý
thức kỷ luật và tinh thần tự giác cao.

3. Những hiện tượng tâm lý nhóm - tập thể phổ biến

3.1. Áp lực nhóm
3.2 Sự lan truyền tâm lý
3.3. Dư luận của tập thể
3.4. Bầu không khí trong tập thể
3.5. Xung đột và mâu thuẫn

3.1. Áp lực nhóm

Là hiện tượng cá nhân từ bỏ ý kiến ban đầu của mình
để nghe theo hoặc tuân thủ theo ý kiến của người khác.
- Tính khuôn phép là sự thay đổi một ứng xử để cá
nhân đáp ứng với những sức ép của một nhóm, bằng
cách đồng ý với việc thực hiện những chuẩn mực cá
nhân được đề nghị hay áp đặt gồm bên trong và bên
ngoài. Chịu ảnh hưởng bởi:

3.1. Áp lực nhóm
+ Đặc điểm cá nhân (năng lực, giới tính)
+ Đặc điểm tổ chức (quy mô nhóm, “kẻ lệch lạc”)
+ Đặc điểm hoàn cảnh (phức tạp, thuận lợi)
- Tính vâng theo là sự thay đổi ứng xử qua đó một cá nhân
đáp lại một...
Chương 3: Các hiện tượng tâm lý trong nhóm và tập th
Chương 3: Các hiện tượng tâm lý trong nhóm và tập thể - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 3: Các hiện tượng tâm lý trong nhóm và tập thể - Người đăng: hanhgvvx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Chương 3: Các hiện tượng tâm lý trong nhóm và tập thể 9 10 757