Ktl-icon-tai-lieu

Chương 3 - Hồi quy đa biến (Kinh tế lượng)

Được đăng lên bởi thaonguyen8x
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 9531 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 3
HỒI QUY ĐA BIẾN

Chương 3 - HỒI QUY ĐA BIẾN

MỤC
TIÊU

1. Biết được phương pháp
ước lượng bình phương nhỏ
nhất để ước lượng hàm hồi
quy đa biến tổng thể dựa
trên số liệu mẫu
2. Hiểu các cách kiểm định
những giả thiết

2

NỘI DUNG
1

Mô hình hồi quy 3 biến

2

Mô hình hồi quy k biến

3

Dự báo

5

3

3.1 Mô hình hồi quy 3 biến
Mô hình hồi quy tổng thể PRF
E (Y / X 2 , X 3 ) = β1 + β 2 X 2 + β 3 X 3
Ý nghĩa: PRF cho biết trung bình có điều
kiện của Y với điều kiện đã biết các giá trị
cố định của biến X2 và X3.
Y:
biến phụ thuộc
X2 và X3:
biến độc lập
β1 :
hệ số tự do
β2 , β3 :
hệ số hồi quy riêng
4

3.1 Mô hình hồi quy 3 biến
Ý nghĩa hệ số hồi quy riêng: cho biết ảnh
hưởng của từng biến độc lập lên giá trị trung
bình của biến phụ thuộc khi các biến còn lại
được giữ không đổi.
Mô hình hồi quy tổng thể ngẫu nhiên:
Yi = β1 + β 2 X 2i + β3 X 3i + ui
ui: sai số ngẫu nhiên của tổng thể

5

Các giả thiết của mô hình
1. Giá trị trung bình của Ui i bằng 0
1. Giá trị trung bình của U bằng 0
E(Ui i/X2i, X3i)=0
E(U /X2i, X3i)=0
2. Phương sai của các Ui i là không đổi
2. Phương sai của các U là không đổi
Var(Ui)=σ22
Var(Ui)=σ
3. Không có hiện tượng tự tương quan giữa
3. Không có hiện tượng tự tương quan giữa
các Ui i
các U
Cov(Ui i ,Uj j )=0; i≠j
Cov(U ,U )=0; i≠j
4. Không có hiện tượng cộng tuyến giữa X 22
4. Không có hiện tượng cộng tuyến giữa X
và X33
và X
5.Ui i có phân phối chuẩn: Ui i ̴ ̴ N(0, σ22 ))
5.U có phân phối chuẩn: U N(0, σ
6

3.1.1 Ước lượng các tham số

Hàm hồi quy mẫu:

ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
Yi = β1 + β 2 X 2i + β3 X 3i + ei
sai số của mẫu ứng với quan sát thứ i

ˆ
ei = Yi − Yi
Sử dụng phương pháp bình phương
nhỏ nhất để ước lượng các tham số
ˆ ˆ ˆ
β1 , β 2 , β 3
7

3.1.1 Ước lượng các tham số

ˆ − β X − β X ) 2 → min
Q = ∑ e = ∑ (Yi − β 1 ˆ2 2i ˆ3 3i
2
i

dQ
ˆ ˆ
ˆ
= −2∑ (Yi − β1 − β 2 X 2i − β 3 X 3i ) = 0
ˆ
dβ1
dQ
ˆ
ˆ
ˆ
= 2∑ (Yi − β1 − β 2 X 2i − β3 X 3i )(− X 2i ) = 0
ˆ
dβ 2
dQ
ˆ
ˆ
ˆ
= 2∑ (Yi − β1 − β2 X 2i − β3 X 3i )(− X 3i ) = 0
ˆ
dβ 3
8

3.1.1 Ước lượng các tham số

ˆ
β2

ˆ
β3

∑ y x ∑x −∑ y x ∑x
=
∑ x ∑ x − (∑ x x )
i

2
3i

2i

2
2i

i 3i

2
3i

2 i 3i

∑ y x ∑x −∑ y x ∑x
=
∑ x ∑ x − (∑ x x )
2
2i

i 3i

2
2i

i 2i

2
3i

x

2 i 3i
2

x

2 i 3i
2

2 i 3i

ˆ
ˆ
ˆ
β1 = Y − β 2 X 2i − β 3 X 3i
xi = X i − X

yi = Yi − Y
9

3.1.2 Phương sai của các ước lượng

ˆ ) = (1 +
Var ( β1
n

ˆ
Var ( β 2 ) =

ˆ
Var ( β 3 ) =

2
2
X 22 ∑ x3i + X 32 ∑ x2i − 2 X 2 X 3 ∑ x2i x3i
2
2
x2i ∑ x3i − (∑ x2i x3i ) 2
∑

2
x3i
∑

∑x ∑x
2
2i

2
3i

− (∑ x2i x3i )

...
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 3
HỒI QUY ĐA BIẾN
HỒI QUY ĐA BIẾN
Chương 3 - Hồi quy đa biến (Kinh tế lượng) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 3 - Hồi quy đa biến (Kinh tế lượng) - Người đăng: thaonguyen8x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Chương 3 - Hồi quy đa biến (Kinh tế lượng) 9 10 74