Ktl-icon-tai-lieu

Chương 3. Kinh tế học vi mô

Được đăng lên bởi canh071179
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 301 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 3
Lyù thuyeát haønh vi
ngöôøi tieâu duøng

CAÙC NOÄI DUNG CHÍNH


Toång höõu duïng vaø höõu duïng bieân



Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng (ñöôøng ñaúng ích)



Khaû naêng cuûa ngöôøi tieâu duøng (ñöôøng ngaân
saùch)



Söï löïa choïn cuûa ngöôøi tieâu duøng



Giaûi phaùp goùc
26.08.2015

Ñaëng Vaên Thanh

2

Toång höõu duïng vaø höõu duïng bieân






Toång höõu duïng (U) laø toång lôïi ích maø ngöôøi tieâu
duøng caûm nhaän ñöôïc khi tieâu duøng caùc haøng hoùa,
dòch vuï
Thoâng thöôøng, tieâu duøng vôùi soá löôïng caøng nhieàu
thì toång höõu duïng caøng cao
Ñoái vôùi haøng thieát yeáu thì coù ñieåm baûo hoøa (soá
löôïng tieâu duøng coù toång höõu duïng cöïc ñaïi)
26.08.2015

Ñaëng Vaên Thanh

3

Toång höõu duïng vaø höõu duïng bieân
Haøng cao caáp

Haøng thieát yeáu
UY

UX

UYmax
Ñieåm baûo hoøa

y

x

26.08.2015

Ñaëng Vaên Thanh

4

Toång höõu duïng vaø höõu duïng bieân





Höõu duïng bieân (MU) laø cheânh leäch
trong toång höõu duïng khi ngöôøi tieâu duøng
söû duïng theâm moät ñôn vò saûn phaåm
trong moãi ñôn vò thôøi gian.
MUx = UX/x
MUx = U/x
26.08.2015

Ñaëng Vaên Thanh

5

Toång höõu duïng vaø höõu duïng bieân



Ví duï:
Nhaän xeùt:
Höõu duïng bieân coù
quy luaät giaûm daàn

26.08.2015

x

Ux

MUx

1

9

9

2

16

7

3

21

5

4

24

3

5

25

1

Ñaëng Vaên Thanh

6

Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng


Ba giaû thieát cô baûn veà sôû thích cuûa ngöôøi
tieâu duøng
1) Sôû thích laø hoaøn chænh.
2) Sôû thích coù tính baéc caàu.
3) Ngöôøi tieâu duøng luoân thích nhieàu hôn ít
26.08.2015

Ñaëng Vaên Thanh

7

Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng
Caù
Caùcc roå
roå haø
haønngg




Moät roå haøng laø moät taäp hôïp cuûa moät hay
nhieàu loaïi haøng hoùa vôùi soá löôïng cuï theå.
Moät roå haøng naøy coù theå ñöôïc öa thích hôn
roå haøng khaùc do coù söï keát hôïp caùc loaïi
haøng hoùa khaùc nhau vaø soá löôïng khaùc nhau.
26.08.2015

Ñaëng Vaên Thanh

8

Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng
Roå haøng

X(thöïc phaåm)

Y(quaàn aùo)

A

20

30

B

10

50

D

40

20

E

30

40

G

10

20

H

10

40

26.08.2015

Ñaëng Vaên Thanh

9

Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu
duøy ng
Ngöôøi tieâu duøng öa thích
50

B

40

H

E
A

30

D

G

20

roå haøng A hôn caùc roå haøng
naèm ôû oâ maøu xanh. Trong
khi ñoù, caùc roå haøng naèm ôû
oâ maøu vaøng laïi ñöôïc öa
thích hôn roå haøng A.

10
10

26.08.2015

20

30

40

Ñaëng Vaên Thanh

x

10

Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng
y

B

50
40

H

E

Caùc roå haøng B,A &D coù möùc
ñoä thoûa maõn nhö nhau
...
Chöông 3
Lyù thuyeát haønh vi
ngöôøi tieâu duøng
Chương 3. Kinh tế học vi mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 3. Kinh tế học vi mô - Người đăng: canh071179
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Chương 3. Kinh tế học vi mô 9 10 633