Ktl-icon-tai-lieu

Chương 3 kinh tế lượng

Được đăng lên bởi Lưu Trọng Quyết
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1175 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mô hình hồi quy
tuyến tính bội

Nội dung
Giới thiệu về mô hình
hồi quy tuyến tính bội

1

Các giả định của mô hình
hồi quy tuyến tính bội

2

Ước lượng hệ số của mô
hình hồi quy bội
Kiểm định và phân tích ý nghĩa
của mô hình hồi quy bội

3

4

1

2

Khái niệm mô hình hồi
quy bội

Ý nghĩa của các hệ số
trong mô hình hồi quy
bội

Lý do nghiên cứu mô hình hồi quy bội
Mô hình hồi
quy giản đơn
không phù hợp
trong dài hạn

Tại
sao?

Một hiện tượng
kinh tế, xã hội
chịu ảnh hưởng
bởi nhiều yếu tố
khác nhau

Cần phải
nghiên cứu
mô hình hồi
quy bội

Khái niệm mô hình hồi quy bội
Mô hình
hồi quy bội

Là mô hình
phản ánh
mối quan
hệ phụ
thuộc

Giữa một
biến phụ
thuộc với
nhiều hơn
một biến
độc lập

 Lượng cầu = f ( giá, giá hàng bổ sung, giá hàng
hóa thay thế, thu nhập của người tiêu dùng…)
 Sản lượng = f ( vốn, lao động…)
 Tiền lương = f (độ tuổi, kinh nghiệm, trình độ
học vấn, giới tính…)
 Năng suất lúa = f ( Giống lúa, lượng phân bón,
lượng mưa…)

DẠNG CỦA MÔ HÌNH HỒI QUY
TUYẾN TÍNH BỘI
 Mô hình hồi quy tổng thể (PRF)
Yi = B0 + B1X1 + B2X2 + … + BkXk + ui
 Mô hình hồi quy mẫu (SRF)
Yi = b0 + b1X1 + b2X2 + … + bkXk + ui

Ý nghĩa của các hệ số trong mô hình hồi
quy bội
Yi: biến phụ thuộc (vấn đề cần nghiên

cứu)
Thể hiện giá trị trung bình của biến phụ
thuộc trong điều kiện đã biết giá trị của
biến độc lập.
Xi: (i = 1, 2, … k) các biến độc lập (các

nguyên nhân ảnh hưởng đến Yi)
ui: sai số ngẫu nhiên của mô hình
b0: hệ số chặn

Ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng
phần
bi (i = 1, 2, … k): hệ số hồi quy riêng,

phản ánh mức độ thay đổi của Yi khi Xi
tăng 1 đơn vị với giả định các Xi khác
không đổi
Ý nghĩa chính xác của thuật ngữ “ không

đổi” là gì?

Các giả định của mô hình hồi quy bội
Mô hình hồi quy bội tuân theo 6 giả định

của mô hình hồi quy giản đơn.
Số biến độc lập phải ít hơn dung lượng mẫu.
Một giả định riêng và vô cùng quan trọng

đối với mô hình hồi quy bội đó là: “Hiện
tượng
tương
quan
cộng
tuyến
(Multicollinearity) không tồn tại hoặc tồn tại
nhưng không rõ ràng giữa các biến độc lập
(Xi).

Tương quan cộng tuyến là gì?
Trong mô hình hồi quy: khi hai trong số các

biến độc lập của mô hình tương quan (có
mối quan hệ) với nhau sẽ dẫn đến hiện
tượng tương quan cộng tuyến.

Các trường hợp tương quan
cộng tuyến
Cộng tuyến hoàn hảo:

Hai biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính
chính xác
Cộng tuyến “cao” nhưng “không hoàn

hảo”
Giữa hai biến có mức độ tương quan cao

Nguyên nhân gây ra hiện tượng
cộng tuyến
Do bản chất mối quan hệ giữ...
Mô hình hồi quy
tuyến tính bội
Chương 3 kinh tế lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 3 kinh tế lượng - Người đăng: Lưu Trọng Quyết
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Chương 3 kinh tế lượng 9 10 508