Ktl-icon-tai-lieu

Chương 3: QUY CHẾ PHÁP LÝ CHUNG VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

Được đăng lên bởi Cô Gái Gác Rừng
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 968 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ CÔNG TY
I.DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN (Điều 141 đến 145 Luật Doanh nghiệp )
Điều 141. DN tư nhân
Điều 142. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp
Điều 143. Quản lý DN
Điều 144. Cho thuê doanh nghiệp
Điều 145. Bán doanh nghiệp
1.Khái niệm và đặc điểm của DNtư nhân
a.Cá nhân làm chủ: Người có quốc tịch Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài, chỉ được
thành lập 1 DNTN. Nhà đầu tư nước ngoài do Thủ tướng quy đinh (Điều 87 Nghị định
108/2006/NĐ-CP)
b.Chịu trách nhiệm vô hạn bằng tài sản cá nhân.
c.Không có tư cách pháp nhân, do không tách sở hữu cá nhân trong tài sản kinh doanh .
d.Thuê giám đốc nhưng chủ DN vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
đ.Chuyển đổi sang Cty TNHH, bán doanh nghiệp.
2.Thành lập DN tư nhân:
-Quyền công dân. Tuy nhiên phải có ý tưởng kinh doanh, nghề hoặc hiểu nghề- có vốncó năng lực quản lý,…
- Đăng ký kinh doanh: Điều 19 Nghị định 43/2010/NĐ-CP
3.Tổ chức quản lý hoạt động của DN tư nhân (Điều 143, Luật DN)
a.Chủ là giám đốc DN, toàn quyền quyết định.
b.Thuê người khác làm giám đốc phải đăng ký, chủ DNTN phải chịu trách nhiệm pháp
luật.
c.Cho thuê DN phải đăng ký.
d.Tăng giảm vốn kinh doanh, thực hiện chế độ kế toán phải đăng ký và báo cáo.
e.Là nguyên đơn và bị đơn trước Tòa.
3.Chuyển đổi DN tư nhân:
Quy định tại Nghị định số 102/2010/NĐ-CP (Điều 36), và Nghị định số 43/2010/NĐ
(Điều 23 Khoản 3).
DNTN có thể chuyển đổi thành CtyTNHH khi có đủ các điều kiện được quy định tại
Điều 24 của Luật DN về cấp Giấy CNĐKKD và cam kết về trách nhiệm của trước khi
chuyển đổi.
4.Chuyển nhượng DN tư nhân: Điều 145, Chủ DNTN vẫn chịu trách nhiệm các khoản
nợ, trừ có thỏa thuận khác.
Tình huống : Chủ DN tư nhân mất, hoặc không đủ năng lực pháp luật và hành vi.
Ai sẽ là người thay thế, nhận trách nhiệm nợ, và thực hiện các quyền lợi? Áp dụng luật
nào?
SƠ ĐỒ TÔ CHỨC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Chủ sở
hữu
Giám đốc
là: Chủ sở
1
hữu hoặc

Các bộ phận kinh doanh

II.CÔNG TY THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM
1.Công ty cổ phần: Điều 77- 129 Luật Doanh nghiệp:
a.Khái niệm, đặc điểm: (Điều 77)
- Vốn Điều lệ: Chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần (CP).
- Cổ đông: tối thiểu 3, không có tối đa; CĐ là tổ chức, cá nhân góp vốn chịu trách
nhiệm trong số vốn đã góp.
- Cổ đông tự do chuyển nhượng CP. Riêng CĐ sáng lập sau 3 năm chuyển nhượng CP
phổ thông cho cổ đông sáng lập khác. Cổ đông sở hữu CP ưu đãi biểu quyết không
được chuyển nhượng trong 3 năm.
- Cổ đông là tổ chức: Cử đại diện theo ủy quyền.
- Có tư cách pháp nhân.
- Được phát hà...
Chương 4. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ CÔNG TY
I.DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN (Điều 141 đến 145 Luật Doanh nghiệp )
Điều 141. DN tư nhân
Điều 142. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp
Điều 143. Quản lý DN
Điều 144. Cho thuê doanh nghiệp
Điều 145. Bán doanh nghiệp
1.Khái niệm và đặc điểm của DNtư nhân
a.Cá nhân làm chủ: Người quốc tịch Việt Nam nhà đầu nước ngoài, chỉ được
thành lập 1 DNTN. Nhà đầu nước ngoài do Thủ tướng quy đinh (Điều 87 Nghị định
108/2006/NĐ-CP)
b.Chịu trách nhiệm vô hạn bằng tài sản cá nhân.
c.Không có tư cách pháp nhân, do không tách sở hữu cá nhân trong tài sản kinh doanh .
d.Thuê giám đốc nhưng chủ DN vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
đ.Chuyển đổi sang Cty TNHH, bán doanh nghiệp.
2.Thành lập DN tư nhân:
-Quyền công dân. Tuy nhiên phải ý tưởng kinh doanh, nghề hoặc hiểu nghề- vốn-
có năng lực quản lý,…
- Đăng ký kinh doanh: Điều 19 Nghị định 43/2010/NĐ-CP
3.Tổ chức quản lý hoạt động của DN tư nhân (Điều 143, Luật DN)
a.Chủ là giám đốc DN, toàn quyền quyết định.
b.Thuê người khác làm giám đốc phải đăng ký, chủ DNTN phải chịu trách nhiệm pháp
luật.
c.Cho thuê DN phải đăng ký.
d.Tăng giảm vốn kinh doanh, thực hiện chế độ kế toán phải đăng ký và báo cáo.
e.Là nguyên đơn và bị đơn trước Tòa.
3.Chuyển đổi DN tư nhân:
Quy định tại Nghị định số 102/2010/NĐ-CP (Điều 36), Nghị định số 43/2010/NĐ
(Điều 23 Khoản 3).
DNTN thể chuyển đổi thành CtyTNHH khi đủ các điều kiện được quy định tại
Điều 24 của Luật DN về cấp Giấy CNĐKKD cam kết về trách nhiệm của trước khi
chuyển đổi.
4.Chuyển nhượng DN nhân: Điều 145, Chủ DNTN vẫn chịu trách nhiệm các khoản
nợ, trừ có thỏa thuận khác.
Tình huống : Chủ DN tư nhân mất, hoặc không đủ năng lực pháp luật và hành vi.
Ai sẽ là người thay thế, nhận trách nhiệm nợ, và thực hiện các quyền lợi? Áp dụng luật
nào?
1
SƠ ĐỒ TÔ CHỨC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
Chủ sở
hữu
Giám đốc
là: Chủ sở
hữu hoặc
Chương 3: QUY CHẾ PHÁP LÝ CHUNG VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 3: QUY CHẾ PHÁP LÝ CHUNG VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP - Người đăng: Cô Gái Gác Rừng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Chương 3: QUY CHẾ PHÁP LÝ CHUNG VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP 9 10 377