Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 4 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN

Được đăng lên bởi Nguyễn Hoàng Bữu
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2235 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHƯƠNG 4

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN

(Total Quality Management)

Th.S Nguyễn Mai Duy

1

NỘI DUNG

1

Tổng quan về TQM

2

Quá trình thực hiện TQM

3

Một số phương pháp phối hợp với TQM

Th.S Nguyễn Mai Duy

2

1. TỔNG QUAN VỀ TQM

1.1. Khái niệm TQM
“Quản lý chất lượng toàn diện – TQM là cách
quản lý một tổ chức tập trung vào chất lượng, dựa trên
sư tham gia của tất cả các thành viên nhằm đạt được sự
thành công lâu dài nhờ việc thỏa mãn khách hàng và
đem lại lợi ích cho các thành viên của tổ chức đó và cho
xã hội.
Theo TCVN ISO 8402:1999

Th.S Nguyễn Mai Duy

3

1

1. TỔNG QUAN VỀ TQM

1.1. Khái niệm TQM
TQM là hoạt động mang tính khoa học, hệ thống,
được thực hiện trong toàn bộ tổ chức, đòi hỏi sự tham
gia của tất cả các thành viên, các bộ phận. TQM dựa
vào sự phát hiện, phân tích, truy tìm nguồn gốc của
những nguyên nhân gây ra sai sót trong toàn bộ quá trình
hoạt động của tổ chức, để rồi từ đó đề ra các giải pháp
nhằm đảm bảo, cải tiến chất lượng.

Th.S Nguyễn Mai Duy

4

1. TỔNG QUAN VỀ TQM

1.2. Các yếu tố cấu thành TQM
1.2.1. Quản lý bằng chính sách và các mục tiêu
• Biến chính sách của lãnh đạo cấp cao thành các
mục tiêu quản lý của mỗi một bộ phận và thành
hoạt động của toàn thể nhân viên.
• Những người quản lý bộ phận chịu trách nhiệm
thực hiện mục tiêu của bộ phận mình.

Th.S Nguyễn Mai Duy

5

1. TỔNG QUAN VỀ TQM

1.2. Các yếu tố cấu thành TQM
1.2.2. Hoạt động của các nhóm chất lượng
Thông qua nhóm chất lượng, những vấn đề liên
quan được giải quyết và đề xuất cải tiến được chuyển
lên cấp cao nhất.

Th.S Nguyễn Mai Duy

6

2

1. TỔNG QUAN VỀ TQM

1.2. Các yếu tố cấu thành TQM
1.2.3. Nhóm dự án
Một nhóm dự án có thể được thành lập để giải
quyết các vấn đề cụ thể.

Th.S Nguyễn Mai Duy

7

1. TỔNG QUAN VỀ TQM

1.2. Các yếu tố cấu thành TQM
1.2.4. Hoạt động hàng ngày
Mọi nhân viên của tổ chức ít nhiều đều có ý thức
về chất lượng. Họ liên tục nỗ lực để cải tiến hệ thống
hoạt động hàng ngày. Mỗi lần cải tiến, phương pháp mới
lại được chứng minh và duy trì.

Th.S Nguyễn Mai Duy

8

1. TỔNG QUAN VỀ TQM

1.3. Triết lý của TQM
TQM nhấn mạnh phải làm đúng ngay từ đầu, chú
trọng ngăn ngừa phế phẩm để không phải tiến hành
kiểm tra quá nhiều.
Người chịu trách nhiệm về chất lượng chính là
người làm ra sản phẩm, người đứng máy, tổ trưởng
sản xuất,... tùy trường hợp cụ thể. Phải gắn trách
nhiệm đảm bảo chất lượng với tất cả các quá trình
hoạt động chứ không phải giao phó cho phòng quản
lý chất lượng.
Th.S Nguyễn Mai Duy

9

3

2. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN TQM
2...
1
CHƯƠNG 4
QUN LÝ CHT LƯỢNG TOÀN DIN
(Total Quality Management)
1Th.S Nguyn Mai Duy
NI DUNG
Tng quan v TQM
1
2
Quá trình thc hin TQM
Mt s phương pháp phi hp vi TQM
3
2Th.S Nguyn Mai Duy
1.1. Khái nim TQM
“Qun cht lượng toàn din TQM cách
qun mt t chc tp trung vào cht lượng, da trên
sư tham gia ca tt c các thành viên nhm đạt được s
thành công lâu dài nhvic tha mãn khách hàng
đem li li ích cho các thành viên ca t chc đó và cho
xã hi.
Theo TCVN ISO 8402:1999
1. TNG QUAN V TQM
3Th.S Nguyn Mai Duy
CHƯƠNG 4 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 4 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - Người đăng: Nguyễn Hoàng Bữu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
CHƯƠNG 4 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN 9 10 510