Ktl-icon-tai-lieu

Chương 5 - Biến giả (Kinh tế lượng)

Được đăng lên bởi thaonguyen8x
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 10893 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CHƯƠNG 5
BIẾN GIẢ TRONG PHÂN TÍCH
HỒI QUY

BIẾN GIẢ

1. Biết cách đặt biến giả
MỤC
TIÊU

2. Nắm phương pháp sử dụng
biến giả trong phân tích hồi
quy

2

NỘI DUNG
1

Khái niệm biến giả

2

Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quy

3

Ứng dụng sử dụng biến giả

5.1 KHÁI NIỆM
Biến định lượng: các giá trị quan sát được
thể hệ bằng con số
Biến định tính: thể hiện một số tính chất
nào đó
Để đưa những thuộc tính của biến định
tính vào mô hình hồi quy, cần lượng hóa
chúng => sử dụng biến giả (dummy
variables)

4

5.2 Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quy

Ví dụ 5.1: Xét mô hình Yi = β1 + β2Xi + β3Di + Ui
với
Y

Tiền lương (triệu đồng/tháng)

X

Bậc thợ

D=1 nếu công nhân làm trong khu vực tư nhân
D=0 nếu công nhân làm trong khu vực nhà nước
D được gọi là biến giả trong mô hình
5

5.2 Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quy

E(Y/X,D) = β1 + β2Xi + β3Di

(5.1)

E(Y/X,D=0) = β1 + β2Xi

(5.2)

E(Y/X,D=1) = β1 + β2Xi + β3

(5.3)

(5.2): tiền lương trung bình của công nhân làm
việc trong khu vực quốc doanh với bậc thợ là X
(5.3): tiền lương trung bình của công nhân làm
việc trong khu vực tư nhân với bậc thợ là X
6

5.2 Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quy

β2

tốc độ tăng lương theo bậc thợ

β3

chênh lệch tiền lương trung bình của công

nhân làm việc ở hai khu vực và cùng bậc thợ
(Giả thiết của mô hình: tốc độ tăng lương theo
bậc thợ ở hai khu vực giống nhau)

7

E(Y/X,Z) = β1 + β2Xi + β3Di
Y

ˆ
ˆ
β1 + β3

ˆ
β3

ˆ
β1
X

Hình 5.1 mức thu nhập bình quân tháng của người lao động tại
KVQD và KVTN khi có bậc thợ là X
8

5.2 Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quy

Ví dụ 5.2: Xét sự phụ thuộc của thu nhập (Y)
(triệu đồng/tháng) vào thời gian công tác (X)
(năm) và nơi làm việc của người lao động
(DNNN, DNTN và DNLD)
Dùng 2 biến giả Z1 và Z2 với
Z1i =1
nơi làm việc tại DNNN
Z1i =0
nơi làm việc tại nơi khác
Z2i =1
nơi làm việc tại DNTN
Z2i =0
nơi làm việc tại nơi khác
Z1i = 0 và Z2i = 0

phạm trù cơ sở
9

5.2 Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quy

E(Y/X,Z1,Z2) = β1 + β2Xi + β3Z1i + β4Z2i
E(Y/X,Z1=0,Z2=0) = β1 + β2Xi
E(Y/X,Z1=1,Z2=0) = β1 + β2Xi + β3
E(Y/X,Z1=0,Z2=1) = β1 + β2Xi + β4
• β3 chênh lệch thu nhập trung bình của nhân
viên làm việc tại DNNN và DNLD khi có cùng
thời gian làm việc X năm
• β4 chênh lệch thu nhập trung bình của nhân
viên làm việc tại DNTN và DNLD khi có cùng
thời gian làm việc X năm
10

5.2 Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quy

Ví dụ 5.3. thu nhập còn phụ thuộc vào trình độ
người lao động (từ đại học trở lên, cao đẳng và
khác)

1: nếu t...
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 5
BIẾN GIẢ TRONG PHÂN TÍCH
BIẾN GIẢ TRONG PHÂN TÍCH
HỒI QUY
HỒI QUY
Chương 5 - Biến giả (Kinh tế lượng) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 5 - Biến giả (Kinh tế lượng) - Người đăng: thaonguyen8x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Chương 5 - Biến giả (Kinh tế lượng) 9 10 82