Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 5 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

Được đăng lên bởi Nguyễn Hoàng Bữu
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1595 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 5

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

Th.S Nguyễn Mai Duy

1

NỘI DUNG

1

Vấn đề chung về ĐGCL

2

Kiểm tra, đánh giá HTQLCL

3

Một số chỉ tiêu đánh giá

Th.S Nguyễn Mai Duy

2

1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐGCL
1.1. Những nguyên tắc cơ bản
1.1.1. Nguyên tắc 1
Chất lượng được xem như một tập hợp các tính
chất, đặc biệt các tính chất mà khách hàng quan tâm
– thể hiện bằng một hệ thống các chỉ tiêu.
Các tính chất chất lượng được hình thành theo một
nguyên tắc nhất định: nguyên tắc phân cấp và phân
nhánh; phân cấp theo mức độ tổng hợp, phân nhánh
thành những tính chất thành phần.
Th.S Nguyễn Mai Duy

3

1

1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐGCL
1.1. Những nguyên tắc cơ bản
1.1.2. Nguyên tắc 2
Mỗi tính chất trong tập hợp tính chất tạo thành
chất lượng được đặc trưng không chỉ bằng chỉ tiêu chất
lượng, mà còn bởi một hệ số trọng lượng - thể hiện mức
độ quan trọng của tính chất đó.

Th.S Nguyễn Mai Duy

4

1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐGCL
1.1. Những nguyên tắc cơ bản
1.1.3. Nguyên tắc 3: đo và đánh giá.
Đo một tính chất nào đó là quá trình tìm trị số của
một chỉ tiêu, biểu thị giá trị tuyệt đối của tính chất
đó theo đơn vị đo lường thích hợp.
Đánh giá một tính chất nào đó là việc so sánh giá trị
ci với giá trị coi được chọn làm chuẩn. Kết quả của
sự so sánh này là chỉ tiêu tương đối không có thứ
nguyên. Không có chuẩn thì không thể nói đến
ĐGCL.
Th.S Nguyễn Mai Duy

5

1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐGCL
1.2. Các phương pháp ĐGCL
Phương pháp phòng thí nghiệm
Phương pháp ghi chép
Phương pháp tính toán
Phương pháp cảm quan
Phương pháp xã hội học
Phương pháp chuyên gia

Th.S Nguyễn Mai Duy

6

2

1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐGCL
1.2. Các phương pháp ĐGCL
Phương pháp phòng thí nghiệm

Th.S Nguyễn Mai Duy

7

1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐGCL
1.2. Các phương pháp ĐGCL
Phương pháp ghi chép: đếm trực tiếp các biến
số nhất định như : sản phẩm hư hỏng, chi phí,
các bộ phận của sản phẩm..

Th.S Nguyễn Mai Duy

8

1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐGCL
1.2. Các phương pháp ĐGCL
Phương pháp cảm quan

Th.S Nguyễn Mai Duy

9

3

1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐGCL
1.2. Các phương pháp ĐGCL
Phương pháp xã hội học

Th.S Nguyễn Mai Duy

10

1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐGCL
1.3. Phương pháp chuyên gia
PPCG được sử dụng trong nhiều trường hợp, khi mà
không thể sử dụng các phương pháp khách quan hơn
hoặc nếu dùng thì không kinh tế, không đầy đủ số
liệu.
Tuy nhiên, PPCG mang tính chủ quan, kết quả đánh
giá phụ thuộc vào phản ứng tự nhiên, kinh nghiệm và
tâm lý của chuyên gia để hạn chế những thiếu sót
này, người ta luôn t...
1
CHƯƠNG 5
ĐÁNH GIÁ CHT LƯỢNG
1Th.S Nguyn Mai Duy
NI DUNG
Vn đề chung v ĐGCL
1
2
Kim tra, đánh giá HTQLCL
Mt s ch tiêu đánh giá
3
2Th.S Nguyn Mai Duy
1. MT S VN ĐỀ CHUNG V ĐGCL
1.1. Nhng nguyên tc cơ bn
1.1.1. Nguyên tc 1
Cht lượng được xem như mt tp hp c tính
cht, đặc bit các tính cht mà khách hàng quan tâm
– th hin bng mt h thng các ch tiêu.
Các tính cht cht lượng được hình thành theo mt
nguyên tc nht định: nguyên tc phân cp phân
nhánh; phân cp theo mc đ tng hp, phân nhánh
thành nhng tính cht thành phn.
3Th.S Nguyn Mai Duy
CHƯƠNG 5 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 5 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG - Người đăng: Nguyễn Hoàng Bữu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
CHƯƠNG 5 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 9 10 437