Ktl-icon-tai-lieu

Chương 6. Kinh tế vi mô

Được đăng lên bởi canh071179
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 669 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 6
Lyù thuyeát chi phí

Caùc chủ ñề thaûo luaän


Chi phí cô hoäi vaø Chi phí chìm



Chi phí trong ngắn hạn



Chi phí trong daøi hạn



Saûn xuaát vôùi hai ñaàu ra- Tính kinh teá theo phaïm vi



Nhöõng bieán ñoåi cuûa chi phí - Ñöôøng nhaän thöùc
26.08.2015

Ñaëng Vaên Thanh

2

Chi phí cơ hội (opportunity cost)
Các nhà kinh tế đo lường lợi nhuận dựa vào chi
phí cơ hội hay chi phí kinh tế.




Chi phí cơ hội của việc sản xuất một hàng hoá là
giá trị cao nhất của tất cả các nguồn lực được sử
dụng để sản xuất ra hàng hoá đó.
Chi phí cơ hội bao gồm
 chi phí biểu hiện
 chi phí ẩn.
26.08.2015

Ñaëng Vaên Thanh

3

Chi phí cơ hội (opportunity cost)




Chi phí biểu hiện là chi phí được trả trực tiếp
bằng tiền.
Chi phí ẩn là chi phí phát sinh khi một hãng sử
dụng nguồn lực do chính người chủ hãng sở
hữu.Chi phí này không tạo ra một giao dịch
thanh toán bằng tiền mặt.

26.08.2015

Ñaëng Vaên Thanh

4

Chi phí cơ hội và lợi nhuận kinh tế


Lợi nhuận kinh tế






Lợi nhuận kinh tế bằng doanh thu trừ chi phí cơ hội
của sản xuất.
Lợi nhuận thông thường là một phần của chi phí cơ
hội sản xuất, vì vậy lợi nhuận kinh tế là lợi nhuận
không bao gồm lợi nhuận thông thường.
Lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán khác nhau
như thế nào?
26.08.2015

Ñaëng Vaên Thanh

5

Chi phí chìm (sunk cost)
Laø caùc chi phí ñaõ chi ra trong quaù khöù
vaø khoâng theå thu hoài.
 Khoâng neân quan taâm tôùi chi phí naøy khi
ra quyeát ñònh.


26.08.2015

Ñaëng Vaên Thanh

6

Chi phí trong ngắn hạn
Chi
Chi phí
phí coá
coá ñònh
ñònh vaø
vaø chi
chi phí
phí bieá
bieánn ñoå
ñoåii




Toång saûn löôïng laø moät haøm goàm caùc bieán
ñaàu vaøo coá ñònh vaø ñaàu vaøo bieán ñoåi.
Do ñoù:

TC TFC  TVC
26.08.2015

Ñaëng Vaên Thanh

7

Chi phí trong ngắn hạn
Caù
Caùcc chæ
chæ tieâ
tieâuu chi
chi phí
phí trung
trung bình
bình


Chi phí bieán ñoåi trung bình AVC = TVC/Q



Chi phí coá ñònh trung bình AFC = TFC/Q



Chi phí trung bình AC = TC/Q = AVC+AFC

26.08.2015

Ñaëng Vaên Thanh

8

Chi phí trong ngắn hạn




Chi phí bieân (MC) laø chi phí taêng theâm
khi doanh nghieäp saûn xuaát theâm moät ñôn
vò saûn löôïng.
MC = TC = TVC
Q

26.08.2015

Q

Ñaëng Vaên Thanh

9

Chi phí ngaén haïn cuûa doanh nghieäp ($)
Saûn
Chi phí
löôïng coá ñònh
(TFC)

050
150
250
350
450
550
650
750
850
950
1050
1150

0
50
78
98
112
130
150
175
204
242
300
385

Chi phí
bieán ñoåi
(TVC)

50--10050
12828
14820
16214
18018
20020
22525
25429
29238
35058
43585

Toång
chi phí
(TC)

-----505...
Chöông 6
Lyù thuyeát chi phí
Chương 6. Kinh tế vi mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 6. Kinh tế vi mô - Người đăng: canh071179
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Chương 6. Kinh tế vi mô 9 10 311