Ktl-icon-tai-lieu

Chương 7 Nguồn nhân lực của dự án

Được đăng lên bởi katzy-ngok
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1791 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHѬѪNG 7: NGUӖN NHÂN LӴC CӪA DӴ ÁN
MӨC ĈÍCH
-

Nҳm bҳt ÿѭӧc tҫm quan trӑng cӫa viӋc quҧn lý nguӗn nhân lӵc tӕt cho các dӵ án, ÿһc biӋt
ÿӕi vӟi các dӵ án CNTT.

-

HiӇu ÿѭӧc các khái niӋm cѫ bҧn vӅ quҧn lý con ngѭӡi

-

HiӇu ÿѭӧc qui trình quҧn lý nguӗn nhân lӵc.

GIӞI THIӊU CHUNG
a) Tҫm quan trӑng cӫa quҧn lý nguӗn nhân lӵc
-

Con ngѭӡi quyӃt ÿӏnh sӵ thành công hay thҩt bҥi cӫa tә chӭc hay dӵ án.

-

Các con sӕ thӕng kê gҫn ÿây vӅ nhu cҫu lӵc lѭӧng lao ÿӝng làm viӋc trong lƭnh vӵc phát
triӇn và ӭng dөng công nghӋ thông tin tăng nhanh, ví dө dѭӟi ÿây cho thҩy rõ ÿiӅu ÿó:
o Ӣ Mӻ: 12/2002 có hѫn 10,1 triӋu kӻ sѭ CNTT, tăng tӯ 9,9 triêu tӯ tháng 1/2002.
o Các nhà quҧn lý CNTT dӵ ÿoán trong tѭѫng lai gҫn hӑ sӁ cҫn thêm 1,2 triӋu kӻ
sѭ.
o Các công ty không thuӝc lƭnh vӵc CNTT thuê kӻ sѭ nhiӅu hѫn các công ty CNTT
theo tӍ lӋ là 12:1.
b) Qui trình quҧn lý nguӗn nhân lӵc (NNL).

-

Quҧn lý NNL cho dӵ án bao gӗm các quá trình ÿòi hӓi phҧi phân bә và sӱ dөng hiӋu quҧ
nhҩt nguӗn lӵc con ngѭӡi trong toàn bӝ hoҥt ÿӝng dӵ án. Các quá trình cѫ bҧn bao gӗm:
o Xác ÿӏnh cѫ cҩu tә chӭc - Lұp kӃ hoҥch tә chӭc
o Lên ÿӝi hình - Thu nhұn nhân viên
o TriӇn khai ÿӝi hình - Phát triӇn Nhóm.

NӜI DUNG
1. XÁC ĈӎNH CѪ CҨU TӘ CHӬC
-

Các dҥng tә chӭc

-

Chӭc năng cѫ bҧn theo các cҩu trúc tә chӭc

-

BiӇu ÿӗ tә chӭc

-

Các ÿӕi tѭӧng liên quan

a) Các dҥng tә chӭc
Các dҥng tә chӭc là các cҩu trúc mà thông qua ÿó mӝt công ty tә chӭc các hoҥt ÿӝng hàng
ngày ÿӇ tӕi ѭu hoá hiӋu quҧ. Có ba dҥng tә chӭc chính là theo chӭc năng, ma trұn và theo dӵ án.
Chúng có nhӳng ÿһc ÿiӇm sau:

119

Các dҥng tә chӭc

Ĉһc ÿiӇm

NhiӅu ngѭӡi cùng thӵc hiӋn mӝt dҥng hoҥt ÿӝng.
Báo cáo theo thӭ bұc, báo cáo cӫa tӯng cá nhân vӟi mӝt nhà
quҧn lý riêng.Chӭc năng cӫa giám ÿӕc dӵ án tѭѫng ÿӕi thҩp so vӟi chӭc
năng cӫa các giám ÿӕc chӭc năng.Các cá nhân vүn báo cáo lên trên theo thӭ bұc vӅ chӭc năng,
nhѭng hӑ cNJng báo cáo theo chiӅu rӝng vӟi tӯ mӝt giám ÿӕc
dӵ án trӣ lênTrong mӝt sӕ tә chӭc, sѫ ÿӗ báo cáo theo ma trұn này có thӇ
là hình thӭc tӗn tҥi lâu dài.Trong mӝt dӵ án có cҩu trúc ma trұn thì ma trұn chӍ là tҥm
thӡiCҩu trúc ma trұn có thӇ ÿѭӧc mô tҧ nhѭ hӝi tө yӃu, cân
bҵng hay hӝi tө mҥnh phө thuӝc vào chӭc năng tѭѫng ÿӕi
cӫa giám ÿӕc dӵ án so vӟi giám ÿӕc chӭc năng. Mӕi quan
hӋ này ÿѭӧc minh hoҥ trong hình 7-1Giám ÿӕc dӵ án và ÿӝi dӵ án nòng cӕt hoҥt ÿӝng nhѭ mӝt
ÿѫn vӏ tә chӭc hoàn toàn ÿӝc lұp vӟi tә chӭc mҽ (tә chӭc
truyӅn thӕng)Cҩu trúc theo dӵ án

Mӛi bӝ phұn chӏu trách n...
119
CHѬѪNG 7: NGUӖN NHÂN LӴC CӪA DӴ ÁN
MӨC ĈÍCH
- Nҳm bҳt ÿѭӧc tҫm quan trӑng cӫa viӋc quҧn lý nguӗn nhân lӵc tӕt cho các dӵ án, ÿһc biӋt
ÿӕi vӟi các dӵ án CNTT.
- HiӇu ÿѭӧc các khái niӋm cѫ bҧn vӅ quҧn lý con ngѭӡi
- HiӇu ÿѭӧc qui trình quҧn lý nguӗn nhân lӵc.
GIӞI THIӊU CHUNG
a) Tҫm quan trӑng cӫa quҧn lý nguӗn nhân lӵc
- Con ngѭӡi quyӃt ÿӏnh sӵ thành công hay thҩt bҥi cӫa tә chӭc hay dӵ án.
- Các con sӕ thӕng kê gҫn ÿây vӅ nhu cҫu lӵc lѭӧng lao ÿӝng làm viӋc trong lƭnh vӵc phát
triӇn và ӭng dөng công nghӋ thông tin tăng nhanh, ví dө dѭӟi ÿây cho thҩy rõ ÿiӅu ÿó:
o Ӣ Mӻ: 12/2002 có hѫn 10,1 triӋu kӻ sѭ
CNTT, tăng tӯ 9,9 triêu tӯ tháng 1/20
02.
o Các nhà quҧn lý CNTT dӵ ÿoán trong tѭѫng lai gҫn hӑ sӁ cҫn thêm 1,2 triӋu kӻ
sѭ.
o Các công ty không thuӝc lƭnh vӵc CNTT thuê kӻ sѭ nhiӅu hѫn các công ty CNTT
theo tӍ lӋ là 12:1.
b) Qui trình quҧn lý nguӗn nhân lӵc (NNL).
- Quҧn lý NNL cho dӵ án bao gӗm các quá trình ÿòi hӓi phҧi phân bә và sӱ dөng hiӋu quҧ
nhҩt nguӗn lӵc con ngѭӡi trong toàn bӝ hoҥt ÿӝ
ng dӵ án. Các q
uá trình cѫ bҧn bao gӗm:
o Xác ÿӏnh cѫ cҩu tә chӭc - Lұp kӃ hoҥch tә chӭc
o Lên ÿӝi hình - Thu nhұn nhân viên
o TriӇn khai ÿӝi hình - Phát triӇn Nhóm.
NӜI DUNG
1. XÁC ĈӎNH CѪ CҨU TӘ CHӬC
- Các dҥng tә chӭc
- Chӭc năng cѫ bҧn theo các cҩu trúc tә chӭc
- BiӇu ÿӗ tә chӭc
- Các ÿӕi tѭӧng liên quan
a) Các dҥng tә chӭc
Các dҥng tә chӭc là các cҩu trúc mà thông qua ÿó mӝt công ty tә chӭc các hoҥt ÿӝng hàng
ngày ÿӇ tӕi ѭu hoá hiӋu quҧ. Có ba dҥng tә chӭc chính là theo chӭc năng, ma trұn và theo dӵ án.
Chúng có nhӳng ÿһc ÿiӇm sau:
Chương 7 Nguồn nhân lực của dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 7 Nguồn nhân lực của dự án - Người đăng: katzy-ngok
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Chương 7 Nguồn nhân lực của dự án 9 10 969