Ktl-icon-tai-lieu

Chương 7. PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH VÀ VỤ VIỆC CẠNH TRANH

Được đăng lên bởi Cô Gái Gác Rừng
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 728 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chương 7. PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH VÀ
VỤ VIỆC CẠNH TRANH
I.TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH
DOANH
1.Khái niệm về tranh chấp trong kinh doanh
-Bất đồng chính kiến về sự kiện pháp lý
-Mâu thuẫn về lợi ích, quyền và nghĩa vụ
-Là tranh chấp phổ biến
Ví dụ: Có sự sai khác khi thực hiện điều khoản về số lượng (tá, chục), bao gói (hộp cứng
mềm, bó), thời hạn giao hàng, cung cấp thông tin, giá cả, phương thức giao hàng, bảo
hành, thanh toán,…HĐ chính, phụ lục HĐ đều có thể bị tranh chấp.
-Tại sao có tranh chấp?: Ý chí không thống nhất, đạo đức kinh doanh kém, hiểu sai, không
hiểu biết, tính phức tạp của hàng hóa, dịch vụ và do tính liên tục của tái sản xuất, tính xã
hội của sản xuất và dịch vụ.
-Vì sao phải giải quyết?: Ngặn chặn hậu quả xấu, bảo đảm lợi ích chính đáng, lành mạnh
môi trường kinh doanh văn minh hiện đại.
2.Phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh
Các phương thức:
Thương lượng (các bên)
Trung gian- hòa giải (có bên thứ ba)
Trọng tài (phán quyết)
Giải quyết tại tòa.
II.GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG
MẠI
1.Khái niệm trọng tài thương mại
(1)Trọng tài thương mại (TTTM) là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thoả
thuận và được tiến hành theo quy định của Luật Trọng tài thương mại 2010
Một số khái niệm:
(2) Thoả thuận trọng tài : Giải quyết bằng TT về tranh chấp có thể phát sinh hoặc đã phát
sinh.
(3) Các bên tranh chấp là cá nhân, tổ chức tham gia tố tụng trọng tài với tư cách nguyên
đơn, bị đơn.
(4) Tranh chấp có yếu tố nước ngoài: Trong quan hệ thương mại, quan hệ khác có yếu tố
nước ngoài theo Bộ Luật Dân sự.
(5) Trọng tài viên: Các bên lựa chọn, hoặc được TTTT hoặc TA chỉ định để giải quyết
tranh chấp.
(6) Trọng tài quy chế là hình thức giải quyết tranh chấp tại một TTTT.
(7) Trọng tài vụ việc là hình thức giải quyết tranh chấp theo trình tự, thủ tục do các bên
thoả thuận theo Luật TTTM
(8) Địa điểm giải quyết tranh chấp: Các bên lựa chọn, hoặc chỉ định. Nếu địa điểm giải
quyết tranh chấp trên lãnh thổ Việt Nam thì phán quyết phải được coi là tuyên tại Việt
Nam mà không phụ thuộc vào nơi HĐTT tiến hành phiên họp để ra phán quyết đó.
(9) Quyết định trọng tài : Của HĐTT trong quá trình giải quyết tranh chấp.
(10) Phán quyết trọng tài : Của HĐTT giải quyết toàn bộ nội dung vụ tranh chấp và chấm
dứt tố tụng trọng tài.
1

(11) Trọng tài nước ngoài giải quyết tranh chấp ở ngoài (trong) lãnh thổ Việt Nam .
(12) Phán quyết của trọng tài nước ngoài tuyên ở ng...
Chương 7. PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH
VỤ VIỆC CẠNH TRANH
I.TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH
DOANH
1.Khái niệm về tranh chấp trong kinh doanh
-Bất đồng chính kiến về sự kiện pháp lý
-Mâu thuẫn về lợi ích, quyền và nghĩa vụ
-Là tranh chấp phổ biến
dụ: sự sai khác khi thực hiện điều khoản về số lượng (tá, chục), bao gói (hộp cứng
mềm, bó), thời hạn giao hàng, cung cấp thông tin, giá cả, phương thức giao hàng, bảo
hành, thanh toán,…HĐ chính, phụ lục HĐ đều có thể bị tranh chấp.
-Tại sao có tranh chấp?: Ý chí không thống nhất, đạo đức kinh doanh kém, hiểu sai, không
hiểu biết, tính phức tạp của hàng hóa, dịch vụ do tính liên tục của tái sản xuất, tính
hội của sản xuất và dịch vụ.
-Vì sao phải giải quyết?: Ngặn chặn hậu quả xấu, bảo đảm lợi ích chính đáng, lành mạnh
môi trường kinh doanh văn minh hiện đại.
2.Phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh
Các phương thức:
Thương lượng (các bên)
Trung gian- hòa giải (có bên thứ ba)
Trọng tài (phán quyết)
Giải quyết tại tòa.
II.GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG
MẠI
1.Khái niệm trọng tài thương mại
(1)Trọng tài thương mại (TTTM) phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thoả
thuận và được tiến hành theo quy định của Luật Trọng tài thương mại 2010
Một số khái niệm:
(2) Thoả thuận trọng tài : Giải quyết bằng TT về tranh chấp có thể phát sinh hoặc đã phát
sinh.
(3) Các bên tranh chấp nhân, tổ chức tham gia tố tụng trọng tài với cách nguyên
đơn, bị đơn.
(4) Tranh chấp yếu tố nước ngoài: Trong quan hệ thương mại, quan hệ khác yếu tố
nước ngoài theo Bộ Luật Dân sự.
(5) Trọng tài viên: Các bên lựa chọn, hoặc được TTTT hoặc TA chỉ định để giải quyết
tranh chấp.
(6) Trọng tài quy chế là hình thức giải quyết tranh chấp tại một TTTT.
(7) Trọng tài v việc hình thức giải quyết tranh chấp theo trình tự, thủ tục do các bên
thoả thuận theo Luật TTTM
(8) Địa điểm giải quyết tranh chấp: Các bên lựa chọn, hoặc chỉ định. Nếu địa điểm giải
quyết tranh chấp trên lãnh thổ Việt Nam thì phán quyết phải được coi tuyên tại Việt
Nam mà không phụ thuộc vào nơi HĐTT tiến hành phiên họp để ra phán quyết đó.
(9) Quyết định trọng tài : Của HĐTT trong quá trình giải quyết tranh chấp.
(10) Phán quyết trọng tài : Của HĐTT giải quyết toàn bộ nội dung vụ tranh chấp và chấm
dứt tố tụng trọng tài.
1
Chương 7. PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH VÀ VỤ VIỆC CẠNH TRANH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 7. PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH VÀ VỤ VIỆC CẠNH TRANH - Người đăng: Cô Gái Gác Rừng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Chương 7. PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH VÀ VỤ VIỆC CẠNH TRANH 9 10 485