Ktl-icon-tai-lieu

Chương 8. PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN

Được đăng lên bởi Cô Gái Gác Rừng
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 539 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 8. PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN
I.KHÁI QUÁT VỀ PHÁ SẢN VÀ PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN
1.Khái niệm phá sản
-Thua lỗ trong kinh doanh có nhiều nguyên nhân, phải tách nguyên nhân chủ quan và
khách quan.
-Xử lý mâu thuẫn con nợ và chủ nợ là quá trình tiến bộ của lịch sử.
-Tách biệt cá nhân (chủ doanh nghiệp) và doanh nghiệp.
-DN không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu thì
coi là lâm vào tình trạng phá sản.
a. Dấu hiệu DN phá sản
a1. Tiêu chí dòng tiền (cash flow)
-Không thanh toán được các khoản nợ đến hạn phải trả bao gồm: Nợ khách hàng, Nợ
ngân hàng, người lao động, nợ thuế…
-Tiêu chí nợ rất khắc nghiệt, đòi hỏi kỷ luật thanh toán nghiêm túc. Ví dụ ở Anh (1986)
quyết định: Nếu Cty nợ 750 bảng trong 3 tuần bị coi lâm vào tình trạng phá sản.
a2. Tiêu chỉ bảng cân đối tài sản:
-Tổng tài sản CÓ (sử dụng vốn) nhỏ hơn tổng tài sản NỢ (nguồn vốn).
-Tiêu chí này bao quát tất cả các khoản nợ có lợi cho DN. Khi định giá tài sản Có rất
phức tạp nhất là tài sản vô hình và tài sản đặc biệt có tính chất di sản (tháp Effel, khu du
lịch sinh thái, tâm linh,…)
b.Phân loại phá sản
(1) Phá sản trung thực, phá sản gian trá
-Trung thực : Nguyên nhân khách quan, bất khả kháng.
-Gian trá: Cố ý làm sai, tuyên bố phá sản để chiếm đoạt tài sản người khác.
(2) Phá sản tự nguyện, phá sản bắt buộc:
-Tự nguyện: DN (con nợ) nộp đơn.
-Bắt buộc: Các chủ nợ không có bảo đảm, có bảo đảm một phần nộp đơn.
(3) Phá sản doanh nghiệp, phá sản cá nhân:
-Phá sản doanh nghiệp: Luật Việt Nam, Trung Quốc và một số quốc gia…giúp DN kết
thúc các nợ nần.
-Phá sản cá nhân: Luật Hoa Kỳ, Anh, giúp cá nhân thoát khỏi nợ nần.
c. Phá sản và giải thể khác nhau, giống nhau:
-Giống nhau: Phải thanh toan nợ; Xóa tên DN ở cơ quan ĐKKD; Hậu quả xấu đến người
lao động, xã hội.
-Khác nhau:
+ Nguyên nhân: Giải thể (Điều 157 Luật DN): DN hết thời hạn hoạt động; Chủ DN
quyết định; Không đủ số thành viên theo luật định; Bị thu hồi Giấy CNĐKKD. Phá sản
do DN mất khả năng thanh toán.
+Chủ thể giải quyết: Phá sản do Tòa án giải quyết, tốn kém thời gian, chi phí. Giải thể
do chủ DN quyết định đơn giản hơn.
+ Hạn chế về quyền tự do kinh doanh: Phá sản thì người quản lý DN phá sản bị tòa cấm
đảm nhiệm chức vụ, cấm thành lập DN trong thời hạn đến 3 năm; Giải thể thì không bị
hạn chế.
Sự lựa chọn của chủ DN và dư luận xã hội như thế nào về phá sản?
d.Phá sản liên quốc gia
1

Toàn cầu hóa, phá sản có tính liên quốc gia. Có sự khác nhau về luật của mỗi quốc gia.
Luật mẫu về phá sản liên quốc gia của UB ...
Chương 8. PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN
I.KHÁI QUÁT VỀ PHÁ SẢN VÀ PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN
1.Khái niệm phá sản
-Thua lỗ trong kinh doanh nhiều nguyên nhân, phải tách nguyên nhân chủ quan
khách quan.
-Xử lý mâu thuẫn con nợ và chủ nợ là quá trình tiến bộ của lịch sử.
-Tách biệt cá nhân (chủ doanh nghiệp) và doanh nghiệp.
-DN không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu thì
coi là lâm vào tình trạng phá sản.
a. Dấu hiệu DN phá sản
a1. Tiêu chí dòng tiền (cash flow)
-Không thanh toán được các khoản nợ đến hạn phải trả bao gồm: Nợ khách hàng, Nợ
ngân hàng, người lao động, nợ thuế…
-Tiêu chí nrất khắc nghiệt, đòi hỏi kỷ luật thanh toán nghiêm túc. Ví dụ ở Anh (1986)
quyết định: Nếu Cty nợ 750 bảng trong 3 tuần bị coi lâm vào tình trạng phá sản.
a2. Tiêu chỉ bảng cân đối tài sản:
-Tổng tài sản CÓ (sử dụng vốn) nhỏ hơn tổng tài sản NỢ (nguồn vốn).
-Tiêu c này bao quát tất cả các khoản nợ lợi cho DN. Khi định giá tài sản Có rất
phức tạp nhất là tài sản vô hình và i sản đặc biệt có tính chất di sản (tháp Effel, khu du
lịch sinh thái, tâm linh,…)
b.Phân loại phá sản
(1) Phá sản trung thực, phá sản gian trá
-Trung thực : Nguyên nhân khách quan, bất khả kháng.
-Gian trá: Cố ý làm sai, tuyên bố phá sản để chiếm đoạt tài sản người khác.
(2) Phá sản tự nguyện, phá sản bắt buộc:
-Tự nguyện: DN (con nợ) nộp đơn.
-Bắt buộc: Các chủ nợ không có bảo đảm, có bảo đảm một phần nộp đơn.
(3) Phá sản doanh nghiệp, phá sản cá nhân:
-Phá sản doanh nghiệp: Luật Việt Nam, Trung Quốc và một số quốc gia…giúp DN kết
thúc các nợ nần.
-Phá sản cá nhân: Luật Hoa Kỳ, Anh, giúp cá nhân thoát khỏi nợ nần.
c. Phá sản và giải thể khác nhau, giống nhau:
-Giống nhau: Phải thanh toan nợ; Xóa tên DN ở cơ quan ĐKKD; Hậu quả xấu đến người
lao động, xã hội.
-Khác nhau:
+ Nguyên nhân: Giải thể (Điều 157 Luật DN): DN hết thời hạn hoạt động; Chủ DN
quyết định; Không đ số thành viên theo luật định; Bị thu hồi Giấy CNĐKKD. P sản
do DN mất khả năng thanh toán.
+Chủ thể giải quyết: P sản do Tòa án giải quyết, tốn kém thời gian, chi phí. Giải thể
do chủ DN quyết định đơn giản hơn.
+ Hạn chế về quyền tự do kinh doanh: Psản thì người quản lý DN phá sản b tòa cấm
đảm nhiệm chức vụ, cấm thành lập DN trong thời hạn đến 3 năm; Giải thể thì không bị
hạn chế.
Sự lựa chọn của chủ DN và dư luận xã hội như thế nào về phá sản?
d.Phá sản liên quốc gia
1
Chương 8. PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 8. PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN - Người đăng: Cô Gái Gác Rừng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Chương 8. PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN 9 10 677