Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình đào tạo cao đẳng tài chính - kế toán

Được đăng lên bởi Anhhoanhtrang Cao
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1996 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Ngành đào tạo: Kế toán
Loại hình đào tạo: Chính quy
1. Mục tiêu đào tạo
Đào tạo kế toán viên trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức
và sức khỏe tốt; được trang bị kiến thức cơ bản, cơ sở, có kỹ năng thực hành về
nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết các vấn đề chuyên môn kế toán và tổ chức
công tác kế toán tại đơn vị đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao
trình đọ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị
trường. Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở bộ phận kế toán, tài chính của các doanh
nghiệp, tổ chức.
2. Thời gian đào tạo 3 năm
3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 92 tín chỉ (không kể thời lượng giảng
dạy học tập GDTC và QP).
4. Đối tượng tuyển sinh:
Học sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học, trung cấp chuyên nghiệp, bổ túc
trung học phổ thông, trung học nghề có đủ sức khỏe để học tập và làm đầy đủ các
thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo
dục và Đào tạo.
5. Quy trình đào tạo
Chương trình đào tạo được thực hiện trong 3 năm gồm 6 học kỳ, trong đó có 5
học kỳ tích lũy kiến thức tại trường và 1 kỳ thực tập tại cơ sở thực tế. Cuối khóa sinh
viên viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp.
Sinh viên đào tạo theo loại hình chính quy áp dụng Quy chế số 43/2007/QĐBGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy
định đào tạo hệ cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ.
6. Công nhận tốt nghiệp
Kết thúc khóa học, sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi hội đủ các tiêu
chuẩn theo Quy chế số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định đào tạo hệ cao đẳng chính quy theo hệ
thống tín chỉ.
7. Nội dung chương trình đào tạo
7.1. Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
7.1.1. Kiến thức giáo dục đại cương
STT
Tên học phần
1 Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
(HP1)
2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
(HP2)
3 Đường lối cách mạng của ĐCS ViệtNam
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh
5 Toán cao cấp
6 Lý thuyết xác suất và thống kê toán
7 Tiếng Anh (HP1)
8 Tiếng Anh (HP2
9 Tiếng Anh (HP3

Số tín chỉ
2
3
3
2
3
2
2
2
3

Ghi chú

10
11
12
13
14

Tin học đại cương
Pháp luật đại cương
Soạn thảo văn bản
Giáo dục thể chất
Giáo dục quốc phòng

2
2
2
90 tiết
135 tiết

7.1.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
7.1.2.1. Kiến thức cơ sở của khối ngành và của ngành: 14 tín chỉ
STT
1
2
3
4
5
6

Tên học phần

Số tín chỉ
3
2
2
2
2
2

Ghi chú

Tên học phần

Số tín chỉ
3
2
4
2
3

Ghi chú

Số tín chỉ
12
3
2
3
...
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Ngành đào tạo: Kế toán
Loại hình đào tạo: Chính quy
1. Mục tiêu đào tạo
Đào tạo kế toán viên trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức
và sức khỏe tốt; được trang bị kiến thức cơ bản, cơ sở, có kỹ năng thực hành v
nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết các vấn đề chuyên môn kế toán và tổ chức
công tác kế toán tại đơn vị đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao
trình đọ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị
trường. Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở bộ phận kế toán, tài chính của các doanh
nghiệp, tổ chức.
2. Thời gian đào tạo 3 năm
3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 92 tín chỉ (không kể thời lượng giảng
dạy học tập GDTC và QP).
4. Đối tượng tuyển sinh:
Học sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học, trung cấp chuyên nghiệp, bổ túc
trung học phổ thông, trung học nghề có đủ sức khỏe để học tập và làm đầy đủ các
thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo
dục và Đào tạo.
5. Quy trình đào tạo
Chương trình đào tạo được thực hiện trong 3 năm gồm 6 học kỳ, trong đó có 5
học kỳ tích lũy kiến thức tại trường và 1 kỳ thực tập tại cơ sở thực tế. Cuối khóa sinh
viên viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp.
Sinh viên đào tạo theo loại hình chính quy áp dụng Quy chế số 43/2007/QĐ-
BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy
định đào tạo hệ cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ.
6. Công nhận tốt nghiệp
Kết thúc khóa học, sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi hội đủ các tiêu
chuẩn theo Quy chế số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của B
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định đào tạo hệ cao đẳng chính quy theo hệ
thống tín chỉ.
7. Nội dung chương trình đào tạo
7.1. Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
7.1.1. Kiến thức giáo dục đại cương
STT Tên học phần Số tín chỉ Ghi chú
1 Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
(HP1)
2
2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
(HP2)
3
3 Đường lối cách mạng của ĐCS ViệtNam 3
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
5 Toán cao cấp 3
6 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 2
7 Tiếng Anh (HP1) 2
8 Tiếng Anh (HP2 2
9 Tiếng Anh (HP3 3
Chương trình đào tạo cao đẳng tài chính - kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình đào tạo cao đẳng tài chính - kế toán - Người đăng: Anhhoanhtrang Cao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chương trình đào tạo cao đẳng tài chính - kế toán 9 10 149