Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình đào tạo PEM: Tham nhũng kết quả hoạt động về khía cạnh đạo đức - Rob Laking

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2606 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tham nhòng kÕt qu¶ ho¹t ®éng
vÒ khÝa c¹nh ®¹o ®øc
Rob Laking
PSPNZ

Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o PEM
Hanoi, Vietnam
10-21 \12\ 2001

Session 12

§Ò c­¬ng






Tham nhòng lµ g×?
Chi phÝ cña tham nhòng lµ g× ?
T¹i sao con ng­êi l¹i c­ xö kh«ng hîp ®¹o lý
nh­ vËy?
Lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ gi¶m ®­îc tham
nhòng ?

§Þnh nghÜa vµ lý thuyÕt thÇn häc



Tham nhòng = “sù l¹m dông chøc vô c«ng v× lîi Ých
c¸ nh©n?”
C¸c d¹ng tham nhòng:


Tham nhòng tõ bªn ngoµi (liªn quan ®Õn c¶ c«ng chøc vµ
bªn thø ba)





§èi víi dÞch vô hîp ph¸p ( tèng tiÒn, röa tiÒn)
§èi víi dÞch vô phi ph¸p ( hèi lé ®Òn ®¸p l¹i)

Nh÷ng tham nhòng trong n«Þ bé chØ liªn quan ®Õn c¸c c«ng
chøc


¡n trém, biÓn thñ ­u ®·i viÖc lµm

Nh÷ng nhËn thøc trªn thÕ giíi vÒ
tham nhòng

C¸c chi phÝ cña tham nhòng lµ g×?


C¸c chi phÝ kinh tÕ ( c¸c ®éng c¬ bÞ bãp mÐo)




C¸c chi phÝ x· héi ( sù bÊt b×nh ®¼ng vµ bÊt c«ng )




QuyÒn lùc cã kh¶ n¨ng cñng cè nh÷ng ­u thÕ trong chi
phÝ ph©n chia quyÒn lùc

C¸c chi phÝ chÝnh trÞ ( ph¸ ho¹i quy t¾c chung)




C¸c nguån lùc ch¶y vµo tay nh÷ng kÎ hµnh ®éng truþ l¹c
h¬n lµ vµo viÖc sö dông mét c¸ch kinh tÕ nhÊt cña hä

Lßng tin cña gi¸ trÞ vµo sù cai trÞ vµ gi¸ trÞ cña ChÝnh phñ
bÞ sãi mßn

Cã (sù tham nhòng tèt nµo kh«ng?) VÝ dô : DÞch vô
c«ng céng cã thÓ ®­îc ph©n phèi nhanh h¬n víi gi¸
trÞ cña sù hèi lé.

C¸c kiÓu tham nhòng




Lîi dông ®Þa vÞ x· héi: c¸c luËt, c¸c quy ®Þnh
vµ c¸c nghÞ ®Þnh míi ®­îc lín lËp ra v× lîi Ých
c¸ nh©n.
Lîi dông qu¶n lý hµnh chÝnh: c¸c luËt, c¸c quy
t¾c vµ quy ®Þnh hiÖn hµnh bÞ ph¸ bá v× lîi Ých
c¸ nh©n

C¸c vÝ dô vÒ viÖc lîi dông ®Þa vÞ
x· héi.


B¸n c¸c quyÕt ®Þnh:








ViÖc bá phiÕu cña quèc héi
C¸c quyÕt ®Þnh cña Bé tr­ëng
C¸c quyÕt ®Þnh cña toµ ¸n

L¹m dông c«ng quü
ChiÕm dông tµi s¶n c«ng
PhÇn th­ëng bÊt minh cña c¸c hîp ®ång

Tham nhòng trong lÜnh vùc qu¶n lý
hµnh chÝnh


Hèi lé:






§Ó cã ®­îc c¸c dÞch vô vµ giÊy phÐp
§Ó bá qua sù vi ph¹m
§Ó ®­îc tù do quyÕt ®Þnh

Lõa ®¶o:




L¹m dông c¸c kho¶n trî cÊp
“C¸c trß ma qu¸i”
L¹m dông tµi s¶n c«ng

BiÓu thÞ s¬ l­îc c¸c d¹ng tham nhòng

Tham nhòng = c¬ héi + ®éng c¬


C¬ héi: C¸c c¸ nh©n cã quyÒn lùc c«ng céng mµ hä cã
thÓ khai th¸c v× lîi Ých c¸ nh©n.






QuyÒn ®­a ra mét quyÕt ®Þnh chÝnh s¸ch ( thµnh viªn cña c¸c
c¬ quan lËp ph¸p, Bé tr­ëng, c¬ quan t­ ph¸p vµ quan chøc
cao cÊp)
QuyÒn ®­îc ®­a ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý ( tiÒn th­ëng hîp
®ång, cÊp giÊy phÐp, thu tiÒn ph¹t hoÆc lÖ phÝ, b¾t gi÷)

§éng c¬: C¸c c¸ nh©n cã nh÷ng lîi Ých m©u thuÉn víi
...




Ch¬ng tr×nh ®µo t¹o PEM
Hanoi, Vietnam
10-21 \12\ 2001
Session 12
Chương trình đào tạo PEM: Tham nhũng kết quả hoạt động về khía cạnh đạo đức - Rob Laking - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình đào tạo PEM: Tham nhũng kết quả hoạt động về khía cạnh đạo đức - Rob Laking - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Chương trình đào tạo PEM: Tham nhũng kết quả hoạt động về khía cạnh đạo đức - Rob Laking 9 10 407