Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Được đăng lên bởi minhthanh128
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 294 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
MPP5, 2012-2013

Phân tích Tài chính

Đáp án bài tập 3

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Học kỳ Xuân, 2013
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
ĐÁP ÁN BÀI TẬP 3
Câu 1. Đa dạng hóa rủi ro (70 điểm)
a. Tính suất sinh lợi kỳ vọng và độ lệch chuẩn suất sinh lợi theo năm cho VNM và MSN cũng
như hệ số tương quan giữa suất sinh lợi của hai cổ phiếu VNM và MSN.
Suất sinh lợi bình quân (%/năm):
E(rVNM) = 47,26%
E(rMSN) = 57,05%
Độ lệch chuẩn (%/năm)
VNM = 20,87%
MSN = 46,22%
Hệ số tương quan:  VNM,MSN = 0,3202
Tích sai: Covar = VNM,MSN = 3,089%
b. Một nhà đầu tư lập danh mục X trong đó đầu tư 40% số tiền tự có của mình vào VNM và
phần còn lại vào MSN. Tính suất sinh lợi kỳ vọng và độ lệch chuẩn suất sinh lợi của danh
mục X. (Giải bằng phương pháp đại số và không sử dụng Excel)
Suất sinh lợi kỳ vọng của danh mục đầu tư X:
E(rX) = wVNME(rVNM) + (1-wVNM)E(rMSN) =40%*47,26% + 60%*57,05% = 53,13%
Độ lệch chuẩn của danh mục X:

X2 = w2VNM2VNM + 2wVNMwMSNVNM,MSN + w2MSN2MSN
=w2VNM2VNM + 2wVNMwMSNVNMMSN ρVNM, MSN + w2MSN2MSN

=(40%)2*(20,87%)2 + 2*(40%)*(60%)*(20,87%)*(46,22%)*0,3202 + (60%)2*(46,22%)2
= 9,869%
=> x = 31,41%
c. Ngoài việc đầu tư vào cổ phiếu VNM và MSN, nhà đầu tư còn có một chọn lựa khác là gửi tiền
vào ngân hàng với lãi suất bảo đảm 12%/năm. Nhà đầu tư yêu cầu suất sinh lợi kỳ vọng bằng
30%/năm. Nhà đầu tư cần gửi tiền ngân hàng, đầu tư vào VNM và MSN theo tỷ lệ nào để có
được danh mục E với suất sinh lợi kỳ vọng theo yêu cầu, nhưng rủi ro thấp nhất? (Giải bằng
phương pháp đại số và không sử dụng Excel)

Trước hết ta xác định danh mục T sao cho T là danh mục có hệ số Sharpe lớn nhất.
Sử dụng phương pháp đại số (tương tự như bài đọc), ta có:
  r f
5,4173  11,2082 *12%
E (rt ) =
=
= 48,48%
11,2082  23,4012 *12%
  r f

 t  E (rt )2  2E (rt )   = 20,84%

Nguyễn Xuân Thành/Trần Thị Quế Giang/Đỗ Thiên Anh Tuấn

1

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
MPP4, 2011-2013

Với  



 

2
2
 VNM
  MSN
 2Co var

E (rVNM )  E (rMSN )2

Đáp án bài tập 3

Phân tích Tài chính

= 23,4012

2
2
E (rVNM ) MSN
 E (rMSN VNM
 E (rVNM )  E (rMSN )Co var

E (rVNM )  E (rMSN )2

2
2
E (rVNM ) 2  MSN
 E (rMSN ) 2  VNM
 2 E (rVNM ) E (rMSN )Co var

E (rVNM )  E (rMSN )2

= 11,2082
= 5,4173

Trong danh mục T, tỷ trọng VNM là wtVNM và tỷ trọng MSN là wtMSN
(wtVNM + wtMSN = 1).
wtVNM 

E (rt )  E (rMSN )
 87,55%
E (rVNM )  E (rMSN )

wtMSN 

E (rVNM )  E (rt )
 12,45%
E (rVNM )  E (rMSN...
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Phân tích Tài chính Đáp án bài tập 3
MPP5, 2012-2013
Nguyễn Xuân Thành/Trần Thị Quế Giang/Đỗ Thiên Anh Tuấn 1
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Học kỳ Xuân, 2013
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
ĐÁP ÁN BÀI TẬP 3
Câu 1. Đa dạng hóa rủi ro (70 điểm)
a. Tính suất sinh lợi kỳ vọng và độ lệch chuẩn suất sinh lợi theo năm cho VNM và MSN cũng
như hệ số tương quan giữa suất sinh lợi của hai cổ phiếu VNM và MSN.
Suất sinh lợi bình quân (%/năm):
E(r
VNM
) = 47,26%
E(r
MSN)
= 57,05%
Độ lệch chuẩn (%/năm)
VNM
= 20,87%
MSN
= 46,22%
Hệ số tương quan:
VNM
,
MSN
= 0,3202
Tích sai: Covar =
VNM
,
MSN
= 3,089%
b. Một nhà đầu lập danh mục X trong đó đầu 40% số tiền tự của mình vào VNM
phần còn lại vào MSN. Tính suất sinh lợi kỳ vọng độ lệch chuẩn suất sinh lợi của danh
mục X. (Giải bằng phương pháp đại số và không sử dụng Excel)
Suất sinh lợi kỳ vọng của danh mục đầu tư X:
E(r
X
) = w
VNM
E(r
VNM
) + (1-w
VNM
)E(r
MSN
) =40%*47,26% + 60%*57,05% = 53,13%
Độ lệch chuẩn của danh mục X:
X
2
= w
2
VNM
2
VNM
+
2w
VNM
w
MSN
VNM
,
MSN
+ w
2
MSN
2
MSN
=w
2
VNM
2
VNM
+
2w
VNM
w
MSN
VNM
MSN
ρ
VNM, MSN
+ w
2
MSN
2
MSN
=(40%)
2
*(20,87%)
2
+ 2*(40%)*(60%)*(20,87%)*(46,22%)*0,3202 + (60%)
2*
(46,22%)
2
= 9,869%
=>
x
= 31,41%
c. Ngoài việc đầu tư vào cổ phiếu VNM và MSN, nhà đầu tư còn có một chọn lựa khác là gửi tiền
vào ngân hàng với lãi suất bảo đảm 12%/năm. Nhà đầu yêu cầu suất sinh lợi kỳ vọng bằng
30%/năm. Nhà đầu cần gửi tiền ngân hàng, đầu vào VNM MSN theo tỷ lệ nào để
được danh mục E với suất sinh lợi k vọng theo yêu cầu, nhưng rủi ro thấp nhất? (Giải bằng
phương pháp đại số và không sử dụng Excel)
Trước hết ta xác định danh mục T sao cho T là danh mục có h s Sharpe lớn nht.
Sử dụng phương pháp đại số (tương tự như bài đọc), ta có:
)(
t
rE
=
f
f
r
r
=
%12*4012,232082,11
%12*2082,114173,5
= 48,48%
)(2)(
2
ttt
rErE
= 20,84%
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright - Trang 2
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright - Người đăng: minhthanh128
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 9 10 70