Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình ôn tập môn kinh tế học năm 2012

Được đăng lên bởi Chi Pi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 314 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP MÔN KINH TẾ HỌC NĂM 2012
Yêu cầu chung: Sinh viên cần có kiến thức lý thuyết cơ sở về Kinh tế học để vận dụng vào giải thích
các tình huống kinh tế cơ bản trong thực tế và có kỹ năng nhất định để làm được một số bài tập đơn giản
tương ứng với phần lý thuyết kinh tế học đã được học.
Nội dung ôn tập và thi: Nằm trong khung chương trình chuẩn về Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô đã
được Bộ Giáo dục và Đào tạo duyệt và cho phép giảng dạy ở các trường ĐH và Cao đẳng kinh tế trong
cả nước.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHI TIẾT
PHẦN I. HỌC PHẦN KINH TẾ VI MÔ
I. Tổng quan về Kinh tế học
1. Kinh tế học và nền kinh tế: Mục tiêu của các thành viên kinh tế.
2. Chi phí cơ hội và Quy luật chi phí cơ hội tăng dần, Đường giới hạn khả năng sản xuất .
3. Phân tích cận biên - phương pháp lựa chọn tối ưu.
II. Lý thuyết cung - cầu
1. Khái niệm, luật cầu (cung), các nhân tố ảnh hưởng đến cầu (cung), xây dựng đường cầu (cung),
sự vận động và dịch chuyển của đường cầu (cung).
2. Cân bằng cung cầu.
3. Kiểm soát giá, dư thừa và thiếu hụt của thị trường .
4. Sự thay đổi của trạng thái cân bằng.
5. Ảnh hưởng của thuế.
III. Co giãn của cầu
1. Khái niệm: co giãn của cầu theo giá, co giãn của cầu theo thu nhập.
2. Công thức tính: theo khoảng và theo điểm.
3. Các giá trị có thể có và phân loại
4. Những yếu tố ảnh hưởng đến các co giãn của cầu
IV. Lý thuyết về hành vi người tiêu dùng
1. Lý thuyết lợi ích đo được: Khái niệm lợi ích (U), tổng lợi ích (TU), lợi ích cận biên (MU). Quy
luật lợi ích cận biên giảm dần. Lựa chọn tiêu dùng tối ưu. Khái niệm thặng dư tiêu dùng.
2. Lý thuyết lợi ích có thể so sánh: Đường bàng quan, đường ngân sách, lựa chọn tiêu dùng tối ưu.
V. Lý thuyết về hành vi người sản xuất
1. Lý thuyết sản xuất: Hàm sản xuất, quy luật năng suất cận biên giảm dần. Sản xuất trong ngắn
hạn.
2. Lý thuyết chi phí: Chi phí tài nguyên, chi phí kế toán và chi phí kinh tế. Các chi phí ngắn hạn.
3. Lợi nhuận: Khái niệm, công thức và nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận, tối đa hóa doanh thu,
điểm hòa vốn, điểm đóng cửa sản xuất.
VI. Cạnh tranh và độc quyền
1. Cạnh tranh hoàn hảo: Đặc điểm cơ bản; Quyết định sản xuất của hãng; Cung của hãng và thị
trường.
2. Độc quyền thuần túy: Nguyên nhân dẫn đến độc quyền; Đặc điểm, quyết định sản xuất của nhà
độc quyền.

VII. Thị trường lao động
1. Cầu lao động (Khái niệm, các nhân tố ảnh hưởng).
2. Cung lao động (Khái niệm, các nhân tố ảnh hưởng, phân biệt cung cá nhân và cung thị
trường).
3. Cân bằng thị trường lao động.

1

PHẦN II: KINH TẾ VĨ M...

kiến thức thuyết sở
 !"#$%&'()*(+, -
)./-'012)*3
 !"#$%&'($!45(!)!6(78(72
)*9+:;<1=->-<1?!)@;ABCD!
)/3
)*
+,+-
,./0'1!$23
E3FGHC3
I3B-+J1'-+$K;)@/<$,L%3
M3NO P-)--'"C)3
,45$62$7
E3=(K'QRKO)?QRKLO1")@QRK
,"+&1HC)@QR3
I3BO 53
M3(,K)SCHC&!)@3
T3"C1UHC!<O 53
V3W)?HC3
,8!9:0
E3=(F2HCXK2HCX-3
I3B7.FXX(3
M3B!&-O'<
T34Y1)?2HC
-,45$62$'1('!;<!$!"=
E3Z01'*)*F=('*Q[RKU'*Q\[RK'* QG[R3J1
''* (3Z"C])3=(^)]3
I3Z01'*,,F;)@ _CK)@O,K'"C])3
-,45$62$'1('!;<!>?@A$
E3Z01,L%FA(,L%K_1'$,% (3L%!`
<3
I3Z01-FB-1K--3B-`<3
M3Z*F=(K7.1`CC'*KCCCK
(aCK(bC,L%3
-,B$C0'(D /61
E3B<!CF;^( cJ1&,L%HC2cBHC2&
!)@3
I3;+_1d1F41Oe+_1c;^(K_1&,L%HC
+_13
-,E$C;<F08D 
, B'C+Q=(KO)?R3
, B'C+Q=(KO)?K-O =O&
!)@R3
G, BO 5&!)@'C+3
E
Chương trình ôn tập môn kinh tế học năm 2012 - Trang 2
Chương trình ôn tập môn kinh tế học năm 2012 - Người đăng: Chi Pi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Chương trình ôn tập môn kinh tế học năm 2012 9 10 83