Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG XIII QUY TRÌNH XỬ LÝ CUỐI KỲ

Được đăng lên bởi do-chi
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 2823 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG XIII
QUY TRÌNH XỬ LÝ CUỐI KỲ
1. Hướng dẫn xử lý cuối kỳ phân hệ quản lý thu:
Cuối kỳ kế toán (ngày, tháng, năm) kế toán phải thực hiện các công việc
theo qui trình xử lý cuối kỳ nhằm mục đích tất cả các bút toán thực hiện trên
phân hệ quản lý thu (AR) được chuyển lên phân hệ sổ cái (GL), kết sổ và kết
xuất ra các báo cáo chính xác theo yêu cầu quản lý.
1.1. Xử lý cuối ngày
Người thực hiện:
+ Kế toán viên KBNN - Thực hiện 5 bước:
+ Kế toán trưởng thực hiện 1 bước (trường hợp kết sổ thủ công)
- Bước 1: Kiểm tra các giao dịch chưa được phê duyệt hoặc bị từ chối phê
duyệt, thực hiện cập nhật, đệ trình để phê duyệt các giao dịch đó (thực hiện trên
Phân hệ Quản lý thu - AR)
B1.1. Phân hệ Quản lý Thu  Các báo cáo
B1.2. Đệ trình một yêu cầu mới
+ Lựa chọn Yêu cầu đơn nhất: hệ thống mặc định đã chọn
+ Nhấp nút Đồng ý
B1.3. Trong cửa sổ Đệ trình yêu cầu:
+ Trong trường Tên - Nhấp chọn nút Tìm (...), để hiển thị cửa sổ Các báo
cáo
+ Chọn báo cáo “TABMIS AR S2-06 - Báo cáo liệt kê chứng từ”.
+ Nhấp nút OK, quay trở về màn hình Đệ trình yêu cầu
B1.4. Nhập các tham số chạy báo cáo:

+ Mã KBNN: mã KB của đơn vị mình
+ Mã nhân viên tạo giao dịch: mã của chính mình
21

+ Loại ngày: Ngày hạch toán và ngày tạo giao dịch trên hệ thống. Chọn:
“Ngày hạch toán”
+ Từ ngày: ngày in, xem giao dịch
+ Đến ngày: ngày in, xem giao dịch
+ Trạng thái chuyển GL: Tất cả các trạng thái hoạc 1 trạng thái cụ thể.
+ Loại tiền tệ: tất cả loại tiền hoặc 1 loại tiền mình muốn in
+ Kế toán: nhập tên người in
+ Kế toán trưởng: nhập tên kế toán trưởng
Chú ý: Để liệt kê các giao dịch chưa gửi đi phê duyệt, các giao dịch bị từ
chối phê duyệt, kế toán viên nhập trạng thái tương ứng (đang xử lý/bị từ chối)
của phiếu thu vào trường tham số “Trạng thái”.
B1.5: dựa trên kết quả liệt kê, kế toán viên thực hiện tìm các giao dịch chưa
được duyệt, bị từ chối phê duyệt -> thực hiện đệ trình để phê duyệt, hoàn thiện
các giao dịch.
- Bước 2: Chuyển các giao dịch đã được tạo trên phân hệ kế toán thu AR
sang phân hệ GL và được kết sổ trên phân hệ GL. (thực hiện trên Phân hệ Quản
lý thu - AR)
B2.1. Phân hệ Quản lý Thu -> chuyển dữ liệu sang phân hệ sổ cái.
B2.2. Đệ trình một yêu cầu mới
+ Lựa chọn Yêu cầu đơn nhất: hệ thống mặc định đã chọn
+ Nhấp nút Đồng ý
B2.3. Hệ thông kết nối tới yêu cầu chạy “Chương trình đổ dữ liệu sang Sổ
cái”. Nhập các tham số:
+ Ngày bắt đầu: là ngày bắt đầu chuyển số liệu sang số cái
+ Kết sổ tới ngày: ngày cuối cùng chuyển số liệu lên phân hệ sổ cái.
+ Ngày chuyển dữ liệu sang S...
CHƯƠNG XIII
QUY TRÌNH XỬ LÝ CUỐI KỲ
1. Hướng dẫn xử lý cuối kỳ phân hệ quản lý thu:
Cuối kỳ kế toán (ngày, tháng, năm) kế toán phải thực hiện các công việc
theo qui trình xử lý cuối kỳ nhằm mục đích tất cả c bút toán thực hiện trên
phân hệ quản thu (AR) được chuyển lên phân hệ sổ cái (GL), kết sổ kết
xuất ra các báo cáo chính xác theo yêu cầu quản lý.
1.1. Xử lý cuối ngày
Người thực hiện:
+ Kế toán viên KBNN - Thực hiện 5 bước:
+ Kế toán trưởng thực hiện 1 bước (trường hợp kết sổ thủ công)
- Bước 1: Kiểm tra các giao dịch chưa được phê duyệt hoặc bị t chối phê
duyệt, thực hiện cập nhật, đệ trình để phê duyệt các giao dịch đó (thực hiện trên
Phân hệ Quản lý thu - AR)
B1.1. Phân hệ Quản lý Thu Các báo cáo
B1.2. Đệ trình một yêu cầu mới
+ Lựa chọn Yêu cầu đơn nhất: hệ thống mặc định đã chọn
+ Nhấp nút Đồng ý
B1.3. Trong cửa sổ Đệ trình yêu cầu:
+ Trong trường Tên - Nhấp chọn nút m (...), để hiển thị cửa sổ Các báo
cáo
+ Chọn báo cáo “TABMIS AR S2-06 - Báo cáo liệt kê chứng từ”.
+ Nhấp nút OK, quay trở về màn hình Đệ trình yêu cầu
B1.4. Nhập các tham số chạy báo cáo:
+ Mã KBNN: mã KB của đơn vị mình
+ Mã nhân viên tạo giao dịch: mã của chính mình
21
CHƯƠNG XIII QUY TRÌNH XỬ LÝ CUỐI KỲ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG XIII QUY TRÌNH XỬ LÝ CUỐI KỲ - Người đăng: do-chi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
CHƯƠNG XIII QUY TRÌNH XỬ LÝ CUỐI KỲ 9 10 515