Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề Chuyên viên Thủ tục hành chính

Được đăng lên bởi hoanghoaiat
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 10458 lần   |   Lượt tải: 33 lần
Chuyên đề 5
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NHÀ
NƯỚC
1.1.Khái niệm thủ tục hành chính nhà nước
Nói đến thủ tục là nói đến quy trình và cách thức giải quyết công việc.
Thực tế, để thực hiện có hiệu quả một công việc nhất định cần tiến hành một
loạt các hoạt động theo thứ tự trước sau và cách thức thực hiện từng bước theo
những quy định chặt chẽ, thống nhất.
Theo nghĩa chung nhất, thủ tục là phương thức, cách thức giải quyết công
việc theo một trình tự nhất định, một thể lệ thống nhất, gồm một loạt nhiệm vụ liên
quan chặt chẽ với nhau nhằm đạt được kết quả mong muốn.
Hoạt động của các cơ quan nhà nước cần phải tuân theo pháp luật, trong đó
có những quy định về trình tự, cách thức sử dụng thẩm quyền của từng cơ quan để
giải quyết công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao. Khoa học pháp lý gọi đó
là những quy phạm thủ tục. Quy phạm này quy định về các loại thủ tục trong hoạt
động quản lý nhà nước như: thủ tục lập pháp, thủ tục tố tụng tư pháp, thủ tục hành
chính.
Về mặt nguyên tắc, để tiến hành quản lý hành chính nhà nước có hiệu quả,
cơ quan hành chính phải đảm bảo tuân thủ một cách nghiêm túc những quy tắc, chế
độ, phép tắc được pháp luật quy định. Những quy tắc, chế độ, phép tắc đó chính là
những quy định về trình tự, cách thức sử dụng thẩm quyền của cơ quan hành chính
khi thực hiện chức năng quản lý hành chính công. Những quy định trên còn được
gọi là thủ tục hành chính.
Vậy, thủ tục hành chính là”Trình tự, cách thức giải quyết công việc của cơ
quan hành chính nhà nước có thẩm quyền trong mối quan hệ nội bộ hành chính và
mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức công dân”.
Thủ tục hành chính được quy định để các cơ quan nhà nước có thể thực hiện
các hoạt động quản lý nhà nước, bao gồm: trình tự thành lập các công sở; trình tự
bổ nhiệm, bãi nhiệm, điều động cán bộ, công chức; trình tự lập quy, áp dụng quy
phạm pháp luật để đảm bảo các quyền chủ thể, trình tự điều hành, tổ chức các tác
nghiệp hành chính...
Thủ tục hành chính có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, ảnh hưởng
trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống nhân dân.
Thông qua thủ tục hành chính, các cá nhân, tổ chức thực hiện được quyền lợi,

nghĩa vụ của mình đồng thời các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện chức
năng quản lý nhà nước.
1.2. Đặc điểm của thủ tục hành chính nhà nước
Khác biệt với thủ tục lập pháp và thủ tục tố tụng tư pháp, thủ tục hành chính
có những đặc điểm sau:
Thứ nhất, thủ tục hành chí...
Chuyên đề 5
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NHÀ
NƯỚC
1.1.Khái niệm thủ tục hành chính nhà nư+c
Nói đến thủ tục là nói đến quy trình và cách thức giải quyết công việc.
Thực tế, để thực hiện có hiệu quả một công việc nhất định cần tiến hành một
loạt các hoạt động theo thứ t trước sau và cách thức thực hiện từng bước theo
những quy định chặt chẽ, thống nhất.
Theo nghĩa chung nhất, thủ tục phương thức, cách thức giải quyết công
việc theo một trình tự nhất định, một thể lệ thống nhất, gồm một loạt nhiệm vụ liên
quan chặt chẽ với nhau nhằm đạt được kết quả mong muốn.
Hoạt động của c quan n nước cần phải tuân theo pháp luật, trong đó
những quy định về trình tự, cách thức sdụng thẩm quyền của từng quan đ
giải quyết công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao. Khoa học pháp gọi đó
những quy phạm thủ tục. Quy phạm này quy định về c loại thủ tục trong hoạt
động quản nhà nước như: thủ tục lập pháp, thủ tục tố tụng pháp, thủ tục hành
chính.
Về mặt nguyên tắc, để tiến hành quản hành chính nhà nước hiệu quả,
cơ quan hành chính phải đảm bảo tuân thủ một cách nghiêm túc những quy tắc, chế
độ, phép tắc được pháp luật quy định. Những quy tắc, chế độ, phép tắc đó chính
những quy định về trình tự, cách thức sử dụng thẩm quyền của cơ quan hành chính
khi thực hiện chức năng quản hành chính công. Những quy định trên còn được
gọi là thủ tục hành chính.
Vậy, thủ tục hành chính là”Trình tự, cách thức giải quyết công việc của
quan hành chính nhà nước có thẩm quyền trong mối quan hệ nội bộ hành chính
mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức công dân”.
Thủ tục hành chính được quy định để các cơ quan nhà nước có thể thực hiện
các hoạt động quản nhà nước, bao gồm: trình tự thành lập c công sở; trình tự
bổ nhiệm, bãi nhiệm, điều động cán bộ, công chức; trình tự lập quy, áp dụng quy
phạm pháp luật để đảm bảo các quyền chủ thể, trình tự điều hành, tổ chức các tác
nghiệp hành chính...
Thủ tục hành chính vai trò quan trọng trong đời sống hội, ảnh hưởng
trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đời sống nhân dân.
Thông qua thủ tục hành chính, các nhân, tổ chức thực hiện được quyền lợi,
Chuyên đề Chuyên viên Thủ tục hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề Chuyên viên Thủ tục hành chính - Người đăng: hoanghoaiat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Chuyên đề Chuyên viên Thủ tục hành chính 9 10 339