Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề nghiên cứu kinh tế tư nhân

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1415 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyªn ®Ònghiªn cøu
kinh tÕ tÖ nh©n
Sè

1

Khu vùc kinh tÕtö nh© n míi næi
lªn vµ sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ ë
ViÖt Nam
Do
James Riedel vµ TrÇ n S. Chö ¬ng
James Riedel Associates, Inc.

So¹n th¶o cho c¸c nhµ tµi trî dù ¸n:

Chö ¬ng tr×nh ph¸t triÓn dù ¸n Mª K«ng
Tæ chøc Tµi chÝnh Quèc tÕ
V¨n phßng Thö ¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam
C«ng ty Nissho Iwai
C«ng ty DÇ u löa Mobi
Quü tµi trî Ch©u ¸

Th¸ng Tö n¨m 1997

1

Môc lôc
Lêi c¶m ¬n.................................................................................................................. 3
Khu vùc kinh tÕ tö nh© n míi næi lªn vµ sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa ë ViÖt Nam .. 5
I. TÇm quan träng cña c¸c doanh nghiÖp tö nh© n võa vµ nhá............................... 7
a. Yª u cÇu cÊp b¸ch vÒ mét nÒn c«ng nghiÖ p hãa ®Þnh hö íng xuÊt khÈu................. 7
b. Sù thÝch hîp cña mét nÒn c«ng nghiÖ p hãa ®Þnh hö íng xuÊt khÈu
®èi víi ViÖ t Nam.................................................................................................... 8
c. Vai trß cña c¸c doanh nghiÖ p tö nh©n võa vµ nhá.............................................. 12
II- Qui m« vµ c¬ cÊu cña Khu vùc Kinh tÕ Tö nh© n ë ViÖt Nam ......................... 15
III- Nh÷ng vÊn ® Ò c¸c c«ng ty tö nh© n ® ang ph¶i ® èi mÆt ................................... 20
a. “TÝn dông, tÝn dông vµ tÝn dông”....................................................................... 20
b. QuyÒn së h÷u vµ QuyÒn sö dông ®Êt................................................................. 21
c. HÖ thèng thuÕ ................................................................................................... 22
d. C¬ chÕ thö ¬ng m¹i ........................................................................................... 23
e. TÖ hµnh chÝnh quan liª u.................................................................................... 23
IV. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ....................................................................................... 25

2

Lêi c¶m ¬n
Chóng t«i rÊt biÕt ¬n mäi sù ñng hé vµ gióp ®ì quý b¸u cho dù ¸n nµy. Trö íc
tiªn chóng t«i xin c¸m ¬n ngµi Bruce Corner (Merill Lynch, Newyork) ®· cïng víi ngµi
Jonathan Stromseth (§ ¹i häc Columbia) ®Ò xuÊt thùc hiÖn dù ¸n. Dù ¸n còng ®· kh«ng
thùc hiÖn ®ö îc nÕu thiÕu sù khuyÕn khÝch vµ ñng hé cña ngµi § oµn Duy Thµnh, Chñ
tÞch phßng Thö ¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam vµ «ng NguyÔn ThiÖu, cè vÊn cao cÊp
cña V¨n phßng ChÝnh phñ.
Chóng t«i còng rÊt biÕt ¬n c¸c nhµ tµi trî vµ xin göi lêi c¶m ¬n tr©n...
1
Chuyªn ®Ò nghiªn cøu
kinh tÕ tÖ nh©n
Sè 1
Khu vùc kinh tÕ tö nh©n míi næi
lªn vµ sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ ë
ViÖt Nam
Do
James Riedel vµ TrÇn S. Chö¬ng
James Riedel Associates, Inc.
So¹n th¶o cho c¸c nhµ tµi trî dù ¸n:
Chö¬ng tr×nh ph¸t triÓn dù ¸n Mª K«ng
Tæ chøc Tµi chÝnh Quèc tÕ
V¨n phßng Thö¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam
C«ng ty Nissho Iwai
C«ng ty DÇu löa Mobi
Quü tµi trî Ch©u ¸
Th¸ng Tö n¨m 1997
Chuyên đề nghiên cứu kinh tế tư nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề nghiên cứu kinh tế tư nhân - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Chuyên đề nghiên cứu kinh tế tư nhân 9 10 16