Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề nguyên vật liệu

Được đăng lên bởi Jin Ying
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 2506 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ………………….
KHOA……………………….
----------

Báo cáo tốt nghiệp
Đề tài:
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và
công cụ dụng cụ tại Chi nhánh Tổng công ty xây dựng
và phát triển hạ tầng tại Quảng Ninh

1

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU...........................................................................................................2
PHẦN 1:....................................................................................................................5
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU,
CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.....................5
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH XÂY DỰNG CƠ BẢN.. .5
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG
QUẢNG NINH........................................................................................................29
PHẦN 3 :.................................................................................................................65
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT
LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CHI NHÁNH LICOGI QUẢNG NINH.........65
3.1 NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT TƯ TẠI CHI NHÁNH
LICOGI QN.............................................................................................................65
KẾT LUẬN.............................................................................................................72

LỜI NÓI ĐẦU
Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức thương mại quốc tế WTO, đây là
động lực thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển, hội nhập với các nước trong khu vực và trên
thế giới. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới, hoàn thiện hệ thống các công cụ quản lý
kinh tế mà trong đó kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng. Kế toán có vai trò quan trọng
đối với quản lý tài sản, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng doanh nghiệp, là
nguồn thông tin, số liệu tin cậy để Nhà nước điều hành nền kinh tế vĩ mô, kiểm tra, kiểm soát

2

hoạt động của các doanh nghiệp, các khu vực. Vì vậy, đổi mới, hoàn thiện công tác kế toán để
phù hợp và đáp ứng với yêu cầu nhận định của quá trình đổi mới cơ chế quản lý là một vấn đề
thực sự bức xúc và cần thiết.
Cùng với sự đổi mới, phát triển chung của nền kinh tế, với chính sách mở cửa, sự đầu tư
của nước ngoài và để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá các doanh nghiệp xây
lắp đã có sự chuyển biến, đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, phương thức quản lý, không
ngừng ph...
TRƯỜNG ………………….
KHOA……………………….
----- -----
Báo cáo tốt nghiệp
Đề tài:
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và
công cụ dụng cụ tại Chi nhánh Tổng công ty xây dựng
và phát triển hạ tầng tại Quảng Ninh
1
chuyên đề nguyên vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyên đề nguyên vật liệu - Người đăng: Jin Ying
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
chuyên đề nguyên vật liệu 9 10 121