Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề: Tín dụng ngắn hạn Agribank

Được đăng lên bởi Thanh Phong Lê
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 5758 lần   |   Lượt tải: 4 lần
GVHD: Th.s Đào Trung Kiên

SVTH: Nguyễn Hoàng Bích Trâm

CHƯƠNG 1 : SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT
TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK) – CHI NHÁNH GIA ĐỊNH
– PHÒNG GIAO DỊCH AN HỘI
1. Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
(Agribank).
Năm 1988, Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam được thành lập theo Nghị
định số 53/HĐBT ngày 26/3/1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về
việc thành lập các ngân hàng chuyên doanh, trong đó có Ngân hàng Phát triển Nông
nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp hình thành trên cơ sở tiếp nhận từ Ngân hàng
Nhà nước: tất cả các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước huyện, Phòng Tín dụng Nông
nghiệp, quỹ tiết kiệm tại các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố. Ngân
hàng Phát triển Nông nghiệp TW được hình thành trên cơ sở tiếp nhận Vụ Tín dụng
Nông nghiệp Ngân hàng Nhà nước và một số cán bộ của Vụ Tín dụng Thương
nghiệp, Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng, Vụ Kế toán và một số đơn vị.
Ngày 14/11/1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ký
Quyết định số 400/CT thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thay thế Ngân
hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam. Ngân hàng Nông nghiệp là Ngân hàng
thương mại đa năng, hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, là
một pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động
của mình trước pháp luật.
Ngày 30/7/1994 tại Quyết định số 160/QĐ-NHN, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
chấp thuận mô hình đổi mới hệ thống quản lý của Ngân hàng nông nghiệp Việt
Nam, trên cơ sở đó, Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam cụ thể hóa
bằng văn bản số 927/TCCB/Ngân hàng Nông nghiệp ngày 16/08/1994 xác định:
Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam có 2 cấp: Cấp tham mưu và Cấp trực tiếp kinh
doanh. Đây thực sự là bước ngoặt về tổ chức bộ máy của Ngân hàng nông nghiệp
Chuyên đề tốt nghiệp

trang 1

GVHD: Th.s Đào Trung Kiên

SVTH: Nguyễn Hoàng Bích Trâm

Việt Nam và cũng là nền tảng cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam sau này.
Ngày 7/3/1994 theo Quyết định số 90/TTg của Thủ tướng Chính phủ , Ngân hàng
Nông Nghiệp Việt Nam hoạt động heo mô hình Tổng công ty Nhà nước với cơ cấu
tổ chức bao gồm Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, bọ máy giúp việc bao gòm bộ
máy kiểm soát nội bộ, các đơn vị thành viên bao gồm các đơn vị hạch toán phụ
thuộc, hạch toán độc lập, đơn vị sự nghiệp, phân biệt rõ chức năng quản lý và chức
năng đi...
GVHD: Th.s Đào Trung Kiên SVTH: Nguyễn Hoàng Bích Trâm
CHƯƠNG 1 : LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT
TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK) CHI NHÁNH GIA ĐỊNH
– PHÒNG GIAO DỊCH AN HỘI
1. Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam
(Agribank).
Năm 1988, Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam được thành lập theo Nghị
định số 53/HĐBT ngày 26/3/1988 của Hội đồng Bộ trưng (nay là Chính phủ) v
việc thành lập các ngân hàng chuyên doanh, trong đó có Ngân ng Phát triển Nông
nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp hình thành trên s tiếp nhận t Ngân hàng
Nhà nước: tất cả các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước huyện, Phòng Tín dụng ng
nghiệp, quỹ tiết kiệm tại các chi nhánh Ngân hàng Nhà nưc tỉnh, thành phố. Ngân
hàng Phát triển Nông nghiệp TW được hình thành trên cơ sở tiếp nhận Vụ Tín dụng
Nông nghiệp Ngân hàng N nước và một s cán bộ của Vụ Tín dụng Thương
nghiệp, Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng, Vụ Kế toán và một số đơn vị.
Ngày 14/11/1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay Thủ tướng Chính phủ)
Quyết định s 400/CT thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thay thế Ngân
hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam. Ngân hàng Nông nghiệp Ngân ng
thương mi đa năng, hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, là
một pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, t chủ, tchịu trách nhiệm vhoạt động
của mình trước pháp luật.
Ngày 30/7/1994 tại Quyết định số 160/QĐ-NHN, Thống đốc Ngân hàng Nnước
chấp thuận hình đổi mới hệ thống quản của Ngân ng nông nghiệp Việt
Nam, trên sở đó, Tổng giám đốc Ngân ng Nông nghiệp Việt Nam cụ thể a
bằng văn bản s 927/TCCB/Ngân hàng ng nghiệp ngày 16/08/1994 xác định:
Ngânng Nông nghiệp Việt Nam 2 cấp: Cấp tham mưu Cấp trực tiếp kinh
doanh. Đây thực sự ớc ngoặt v t chức bộ máy của Ngân hàng nông nghiệp
Chuyên đề tốt nghiệp trang 1
chuyên đề: Tín dụng ngắn hạn Agribank - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyên đề: Tín dụng ngắn hạn Agribank - Người đăng: Thanh Phong Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
chuyên đề: Tín dụng ngắn hạn Agribank 9 10 197